Girl in a jacket

13. Festiwal Conrada: „Natura przyszłości”

Data: 2021-10-18 / 2021-10-24

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Festiwalu Conrada będzie „Natura przyszłości”. Zastanowimy się, w jaki sposób literatura może nam pomóc w lepszej trosce o środowisko naturalne...

Girl in a jacket

Fakty i fikcje

Data: 2021-06-12 / 2021-06-13

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Czy cechą współczesnej kultury, a szerzej, codzienności byłoby znamienne wahanie między fikcją a faktem? Czy jest to po prostu pewna stała jej cecha, bez względu na rozwój mediów? Komu chętniej wierzymy, szukając prawdy?...

Girl in a jacket

Miasto przyszłości – wyzwania dla gospodarki komunalnej

Data: 2021-05-18

Organizatorzy: Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Girl in a jacket

Kontrowersje i skandale

Data: 2021-04-17 / 2021-04-18

Organizatorzy: Instytut Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Girl in a jacket

Roman Ingarden and Our Times

Data: 2021-04-12 / 2021-04-15

Organizer: Jagiellonian University in Kraków

The fiftieth anniversary of the death of the eminent Polish philosopher and humanist Roman Ingarden in 2020 is an occasion to launch an international academic debate on his philosophical legacy...

Girl in a jacket

Dyskursy twórczości i wyobraźni

Data: 2021-04-10 / 2021-04-11

Organizatorzy: Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ

Wyobraźnia, kreatywność i ekspresja są bez wątpienia cechami wyróżniającymi zarówno jednostki, jak i reprezentowane przez nie aktywności lub inicjowane zjawiska...

Girl in a jacket

Cyprian Kamil Norwid wczoraj i dziś

Data: 2021-04-09 / 2021-04-11

Organizator: Polski Uniwersytet na Obczyźnie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie (PUNO)

Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie od 2011 roku organizuje coroczne międzynarodowe Konferencje Kwietniowe, dedykowane pamięci ostatniego Prezydenta Polski na Uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego...

Girl in a jacket

Groza i makabra – historia, konteksty, ujęcia, interpretacje

Data: 2021-03-13 / 2021-03-14

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Groza stanowi użyteczne narzędzie kulturowego oglądu i analizy zjawisk – czy to o charakterze artystycznym, czy naukowym. Problematyka ta ściśle wiąże się z doświadczeniami traumatogennymi...

Girl in a jacket

Kryzys(y)

Data: 2021-02-27 / 2021-02-28

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Zygmunt Bauman stwierdził, że kryzys „może stać się dla nas okazją do rozważenia i zmiany naszej sytuacji...". Kilka ostatnich lat, a już zwłaszcza rok 2020, stanowi laboratorium, w którym tę tezę można sprawdzić [...] żyjemy w okresie, kiedy większość instytucji społecznych, politycznych, kulturowych czy religijnych przeżywa fundamentalny kryzys...

Girl in a jacket

Konflikty, spory, waśnie

Data: 2021-02-06 / 2021-02-07

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Rzeczywistość przepełniona jest konfliktami, sporami, niesnaskami, nieporozumieniami – określić ją można jako swoistą sieć skomplikowanych zjawisk, które antagonizują zbiorowości i jednostki...

Girl in a jacket

Quo vadis Belarus?

Data: 2021-01-13 / 2021-01-14

Organizatorzy: Koło Nauk Politycznych UJ, KSSM UJ

Celem konferencji jest debata na temat obecnej sytuacji na Białorusi oraz dyskusja o możliwych scenariuszach tego państwa...

Girl in a jacket

Demokracja czy autorytaryzm? Polska u progu 3. dekady XXI w.

Data: 2020-12-29

Organizatorzy: Stowarzyszenie Center for American Studies we współpracy z The American Law Society działającym przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Girl in a jacket

Teatralność – Antyteatralność...

Data: 2020-12-16 / 2020-12-18

Organizatorzy: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Universidad de Buenos Aires, Argentyna

Tematem tegorocznej edycji jest ciało widza. Tematyka konferencji ma na celu zbadanie realiów i przemyśleń widza z różnych scenologicznych i teatralnych punktów widzenia...

Girl in a jacket

Fantastyka, fantazmaty, imaginaria

Data: 2020-12-12 / 2020-12-13

Organizatorzy: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Fantastyka poddawana jest systematycznej rewizji ze strony najróżniejszych środowisk – naukowych, krytycznoliterackich, publicystycznych i fanowskich...

Girl in a jacket

Miasto – kultura, historia, społeczeństwo

Data: 2020-10-24 / 2020-10-25

Organizatorzy: Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Koncepcje miasta mają, co oczywiste, długą, bogatą i niebywale fascynującą historię. Tym bardziej porywającą, że spajającą rozmaite rodzaje wizji...

Girl in a jacket

The Return of Hegel

Data: 2020-10-14 / 2020-10-16

Organizers: Polish Academy of Science, Goethe-Institut in Warsaw

Understanding the perplexity of Hegel's own contradictions and embracing the vital interest in theories of history, universality, political ecology, decolonization and social justice, we would like to discuss Hegel with a clear intention of critical historical practice...

Girl in a jacket

Mit i polityka – mit jako narzędzie polityczne

Data: 2020-09-25

Organizatorzy: Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Filozofii Polityki ISP PAN

Celem konferencji jest badanie filozoficzno-politycznych aspektów mitu. W obszarze wyznaczonym przez pojęcia takie jak: historia – pamięć – mit, pojęcie mitu stanowi szczególny typ odniesienia...

Girl in a jacket

Pogranicza, peryferie, marginesy

Data: 2020-09-05 / 2020-09-06

Organizatorzy: Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Powiada się, że nie istnieją kwestie jednoznacznie białe lub czarne, a rzeczywistość składa się z rozmaitych odcieni szarości. Owe „szarości” dotyczą wszelako wielu dziedzin...

Girl in a jacket

Brexit. Nowy rozdział

Data: 2020-09-04 / 2020-09-05

Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przez ostatnie cztery lata termin „Brexit” stał się w Polsce, jak i w całej Europie, tematem wielu dyskusji i debat, zapoczątkowanych referendum z czerwca 2016 roku...

Girl in a jacket

Żywe/nieżywe. Reprezentacja ciał ludzkich i nieludzkich...

Data: 2020-03-16

Organizator: Wydział „Artes Liberales” UW

Tematyka konferencji dotyczy zagadnień usytuowanych na pograniczu tego, co żywe i nieżywe – zarówno nieożywione, nigdy nieżyjące, jak i martwe, pozbawione życia...

 

Girl in a jacket

VII Festiwal Kultury Kanadyjskiej

Data: 2019-12-09 / 2019-12-11

Organizator: Koło Naukowe Amerykanistyki we współpracy z Instytutem Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

Tegoroczna edycja festiwalu będzie związana z problematyką współczesną oraz obecną sytuacją polityczną Kanady, która dla wielu polityków stanowi wzór nowoczesnego demokratycznego państwa...

 

Girl in a jacket

Badania nad faszyzmem

Data: 2019-11-25 / 2019-11-26

Organizatorzy: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Filozofii UW, Koło Badań nad Nowym Autorytaryzmem

Celem konferencji jest prezentacja zarówno klasycznych, jak i najnowszych czy heterodoksyjnych prądów badawczych zjawiska faszyzmu...

Girl in a jacket

Etyka i emocje

Data: 2019-10-25 / 2019-10-26

Organizator: Uniwersytet Warszawski

Jaka jest rola emocji w namyśle moralnym? Czy moralność byłaby bez nich możliwa? Czy emocje wiodą nas na manowce? A może to dzięki nim możemy postępować moralnie? W czasie konferencji będziemy dyskutować nad rozmaitymi aspektami relacji między etyką a emocjami...

Girl in a jacket

Języki i cywilizacje.
Orientalistyka w Krakowie 1919-2019

Data: 2019-10-14 / 2019-10-16

Organizator: Instytut Orientalistyki UJ

Sto lat temu, w 1919 roku, utworzona została pierwsza w niepodległej Polsce Katedra Filologii Orientalnej, której pracami kierował profesor Tadeusz Kowalski...

Girl in a jacket

Dyplomacja Rusi średniowiecznej (X–XVI wiek)

Data: 2019-10-09 / 2019-10-11

Organizator: Wydział Historyczny UJ, Colloquia Russica

Miejsce obrad: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius

Girl in a jacket

Changes & Identity in a Globalising World

Data: 2019-05-10 / 2019-05-12

Organizator: Jordan University College

Jordan University College (będący największym w Tanzanii skupiskiem akademickiej Polonii) zaprasza na międzynarodową konferencję CHANGES & IDENTITY IN A GLOBALISING WORLD...

Girl in a jacket

Kultura w czasach sztucznej inteligencji

Data: 2019-04-26

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Jaką rolę pełni kultura w realiach Gospodarki 4.0? Czy kultura zmieni się pod wpływem cyfryzacji...

Girl in a jacket

Roman Ingarden and His Times

Data: 2018-10-25 / 2018-10-27

Organizer: Institute of Philosophy, Jagiellonian University in Kraków

The 50th anniversary of the death of the eminent Polish philosopher and humanist Roman Ingarden in 2020 is an occasion to launch an international academic debate on his philosophical legacy...