Organizatorzy: Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ

Wyobraźnia, kreatywność i ekspresja są bez wątpienia cechami wyróżniającymi zarówno jednostki, jak i reprezentowane przez nie aktywności lub inicjowane zjawiska. W czasach dawniejszych postrzegano je wszelako w odmienny od współczesnego sposób, zwłaszcza jeśli chodzi o koncepcje twórczości – w różnym tego pojęcia znaczeniu. Inne były narzędzia, za pomocą których realizować i wyrażać można było siebie, poglądy, eksponować dokonania twórcze. Lecz zdolność do tworzenia postrzegana jest jako ogromny walor i wnikliwie obserwowana, także w wymiarze naukowym. Ekspresja i kreatywność bez wątpienia idą w parze również z nowoczesnymi trendami i ujawniają się w rozmaitych dziedzin ludzkiej aktywności. Dlatego organizatorzy konferencji sugerują (choć zachęcają tu do kierowania się własnym potencjałem kreatywnym oraz twórczym) do namysłu nad m.in. następującą problematyką: twórcy w kulturze; stereotypy kulturowe twórców; twórczość oraz wyobraźnia w kulturze i popkulturze (sztuki piękne, literatura, film, serial, komiks, muzyka, gry wideo, moda); twórcy jako bohaterowie; twórczość a komercja; twórcy znani; twórcy kontrowersyjni; biografie i autobiografie twórców; twórczość prekursorska; twórczość i psychologia; tożsamość twórcza; płeć a twórczość; ciałopisanie; wyobrażeniowość i ekspresja artystyczna, potencjał twórczy; twórczość oraz imaginacja dziecięcia; filozofia a twórczość; estetyka, moda; media i media społecznościowe jako narzędzia kreacji (selfies, autokreacja, celebrytyzm, kreacja wizerunku, wizerunek sceniczny; fake news etc.); wyobraźnia i kreacja w marketingu, reklamie etc.; twórczość jako narzędzie terapii i resocjalizacji; ograniczenia twórczości; wyobraźnia a zmysły; wyobraźnia, kreacja a technologie i cywilizacja; kreacja a polityka i władza; twórczość a religie i mitologie; wyobraźnia a codzienność; imaginacja a symulacja.

Niezależnie przyjmowane będą również propozycje wystąpień niewymienione powyżej, a także studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres dtw.ekonferencja@gmail.com mija 26 marca 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy; numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 150 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerze monograficznym czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:
https://wikkonferencja.wordpress.com