Portal naukowy Academic Journals to platforma przeznaczona do gromadzenia, udostępniania, promocji i archiwizacji treści naukowych: przede wszystkim artykułów publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach, ale także monografii, serii wydawniczych oraz informacji o konferencjach i innych wydarzeniach o charakterze akademickim.

Zadaniem Academic Journals jest stworzenie platformy integrującej różne środowiska. Po pierwsze, tworząc nową przestrzeń dla prezentacji naukowego dorobku, założyliśmy, że będzie ona obejmować wszystkie dyscypliny, a zatem nauki ścisłe, społeczne, humanistyczne, nauki o zdrowiu i nauki przyrodnicze, nauki techniczne i artystyczne. Po drugie, platforma łączy w jednym miejscu różne ośrodki: uniwersytety, politechniki, akademie sztuk pięknych, akademie muzyczne i ekonomiczne, jednostki badawcze oraz rozmaite inne instytucje działające na rzecz upowszechniania wiedzy.

Trzecim wymiarem integracji jest otwarcie się platformy Academic Journals na użytkownika nieprofesjonalnego, czytelnika zainteresowanego poznawaniem rozmaitych zagadnień i poszerzaniem swojej wiedzy. To w naszym przekonaniu bardzo ważny aspekt popularyzacji nauki, bowiem nie tylko akademicy są potencjalnymi czytelnikami treści naukowych. Aby poszerzyć pole oddziaływania, przygotowaliśmy narzędzie charakteryzujące się nie tylko walorami indeksacyjnymi, tak ważnymi dla badaczy afiliowanych w ośrodkach akademickich, ale także użytkowymi i estetycznymi, a więc taką organizacją materiału, by czytelnik łatwo mógł znaleźć interesujące go treści, a ponadto by mógł czerpać z tego przyjemność, obcując z wiedzą dobrze uporządkowaną i atrakcyjnie podaną. Jesteśmy przekonani, że pod tym względem platforma Academic Journals jest wyjątkowym miejscem, które warto odwiedzić.

Academic Journals to dzisiaj ponad 5000 publikacji w otwartym dostępie, 4000 autorów afiliowanych na 870 uczelniach84 krajów. Integracja i umiędzynarodowienie na tym poziomie to w naszym przekonaniu doskonały punkt wyjścia do budowania otwartej platformy służącej popularyzacji nauki w Polsce i poza jej granicami.

 

Celem platformy Academic Journals jest gromadzenie, prezentowanie, udostępnianie, archiwizacja oraz promocja treści naukowych, a także ułatwienie komunikacji między podmiotami funkcjonującymi na rynku naukowym i ich odbiorcami (zarówno profesjonalnymi, jak i zwykłymi czytelnikami).

Cele te realizowane są dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia osób oraz podmiotów związanych ze światem nauki, rynkiem wydawniczym (w tym rynkiem czasopism akademickich) oraz zajmujących się opracowywaniem rozwiązań informatycznych w oparciu o najnowsze technologie cyfrowe.

Misją platformy Academic Journals jest wspieranie międzynarodowego środowiska akademickiego w działalności popularyzującej naukę oraz profesjonalna pomoc w podnoszeniu jakości i atrakcyjności zarówno samych treści, jak i sposobu ich zaistnienia w przestrzeni publicznej i co za tym idzie – świadomości społecznej.

Każde z czasopism współpracujących z platformą Academic Journals prowadzi swą aktywność w oparciu o złożone zasady i kryteria i jest systematycznie weryfikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, a także przez liczne (w tym międzynarodowe) instytucje, które nakładają na redakcje szereg obowiązków. Wszelkie informacje na temat jakości i standardów funkcjonowania każdego z pism dostępnych w Academic Journals znajdą Państwo w odpowiednich zakładkach portalu oraz na stronach macierzystych. Artykuły naukowe są recenzowane z zachowaniem anonimowości autorów i recenzentów. Każde czasopismo ma radę naukową, jasno określone zasady przyjmowania i recenzowania tekstów oraz odpowiednie procedury związane m.in. z przeciwdziałaniem ghostwritingowi. Platforma Academic Journals, dbając o stały rozwój i jakość prezentowanych treści, służy zespołom redakcyjnym pomocą w dostosowywaniu czasopism do zmieniających się wymogów zarówno edytorskich, jak i określonych przez „dobre praktyki wydawnicze”.

Wydawcom i redakcjom czasopism oferujemy rozbudowane narzędzie do zarządzania procesami wydawniczymi, prowadzenie strony czasopisma z uwzględnieniem szerokiego zakresu metadanych i wielopoziomowego wyszukiwania treści, a także pomoc w indeksacji i dostosowaniu publikowanych tekstów do standardów międzynarodowych.

Academic Journals może służyć jako strona główna czasopisma, ale może być także stroną pomocniczą, która przy optymalizacji baz danych daje możliwość automatyzacji działań związanych z indeksacją, a ponadto prezentuje dokonania danego czasopisma w otoczeniu innych liczących się na rynku pism naukowych.

Jedną z ważnych funkcji platformy jest publikacja Call for Papers oraz ogłoszeń konferencyjnych. Dzięki tej sekcji Academic Journals staje się miejscem spotkania organizatorów wydarzeń o charakterze naukowym z ich potencjalnymi uczestnikami, wydawców z autorami. Oferowane przez nas narzędzia wsparcia procesów wydawniczych to m.in. odpowiednio konfigurowane formularze zgłoszeniowe, które mogą zapewnić obu stronom (organizatorom i uczestnikom, wydawcom i autorom) sprawną wymianę plików i informacji.

W przygotowaniu między innymi przewodnik po publikacjach naukowych oraz informator edytorski dla początkujących autorów. Materiały będą dostępne nieodpłatnie na naszej stronie.

Redaktor naczelny

Marcin Lubecki
marcin.lubecki@academic-journals.net

Zespół redakcyjny

Natalia Anna Michna / redakcja merytoryczna
Katarzyna Migdał / redakcja merytoryczna
Maciej Kowalczyk / redakcja techniczna

Rada naukowa

Prof. dr hab. Leszek Sosnowski / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. ucz. dr hab. Paweł Jędrzejko / Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. ucz. dr hab. Krzysztof Fordoński / Uniwersytet Warszawski

Zachęcamy do kontaktu i współpracy wydawców akademickich, redakcje czasopism naukowych, ośrodki badawcze oraz organizatorów konferencji.

Redaktor naczelny platformy Academic Journals:

Marcin Lubecki
marcin.lubecki@academic-journals.net

Projekt realizowany przez:

Expandi sp. z o.o.
ul. Cyniarska 38
43-300 Bielsko-Biała
https://www.expandi.net/

oraz Wydawnictwo Nowa Strona
https://academic-journals.eu/pl/wydawcy/wydawnictwo-nowa-strona