Ogólnopolska konferencja naukowa „Miasto – kultura, historia, społeczeństwo”

24-25 października 2020 roku

 

Organizatorzy:

Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Koncepcje miasta mają, co oczywiste, długą, bogatą i niebywale fascynującą historię. Tym bardziej porywającą, że spajającą rozmaite rodzaje wizji, odnosząc się zresztą nie tylko do aktualnych w danym okresie mód bądź potrzeb estetycznych, ale również przywołując różne konstrukty i wyobrażenia miast przeszłości oraz przyszłości. Miasto i miejskość bywają odmiennie interpretowane, oglądane z konkretnych perspektyw, prezentowane w rozmaitych ujęciach, uwikłaniach w ideologie, filozofie etc. Metropolie są terytoriami wielkich możliwości i takiż nadziei, dotkliwych rozczarowań i bolesnych upadków, bywają miejscem naznaczonym anonimowością, gdzie można zniknąć, są też jednocześnie przestrzenią, w której nie sposób umknąć kamerom, ciekawskim ludzkim oczom czy karzącym rękom władzy. W mieście łączy się praxis zamieszkiwania z techne budowania, co być może stanowi o takiej atrakcyjności kategorii miasta jako metafory kulturowej — zasadnej zarówno do namysłu nad palimpsestowym nawarstwianiem się osadów historycznych w tkance miejskiej, jak i futurologicznej spekulacji. Miasto jednocześnie zdaje się schronieniem i domem, który w czasach zmierzchu antropocenu i ekokrytycznej wiwisekcji dorobku cywilizacyjnego homo sapiens okazuje się pułapką, stwarzającą przestrzeń dla nadużyć społecznych, ekonomicznych i politycznych. Mając to na uwadze, organizatorzy konferencji "Miasto - kultura, historia, społeczeństwo" zapraszają do podjęcia rozważań dotyczących m.in.: koncepcje miasta w kulturze (literatura, sztuki plastyczne, film, serial, gry etc.); miasto jako historia, pamięć, widmo; miasta historyczne; miasta i getta: od izolacjonizmu po apartheid; miejskie przestrzenie; mapa miasta: architektura i urbanistyka; koncepcje zamieszkiwania; ekonomia i polityka miasta; ekokrytyka: ekotopie, green cities i zachowywanie bioróżnorodności; przedmieścia (suburbia) i blokowiska; miasto a społeczeństwo i jednostka; pasaże miejskie i flâneuryzm; miasta mityczne i zaginione; miasta fikcyjne; miasto jako wspólnota: demonstracje, strajki, manifestacje; transport miejski; miasto jako przestrzeń zagrożenia; moda miejska; kultura miasta: karnawały, festyny, festiwale artystyczne; miasto a wieś; aspekt cywilizacji; genius loci. Niezależnie od wymienionych, organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres mkhs.konferencja@gmail.com mija 11 października 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz email korespondencyjny.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych w czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej www.mkhs.konferencja.wordpress.com