Zakład Filozofii Polityki Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakład Filozofii Polityki ISP PAN zapraszają na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Mit i polityka – mit jako narzędzie polityczne”.

Konferencja odbędzie się online. Rozpoczęcie obrad o godz. 10:00.

Celem konferencji jest badanie filozoficzno-politycznych aspektów mitu. W obszarze wyznaczonym przez pojęcia takie jak: historia – pamięć – mit, pojęcie mitu stanowi szczególny typ odniesienia dla pamięci zbiorowej. Łączy pamięć, narrację typu literackiego lub dramatycznego z roszczeniem do ważności. Każdy mit ma swoich bohaterów, którzy reprezentują pewną zbiorowość, a jednocześnie ukazują charakterystyczny dla tej zbiorowości ethos. Dodatkowe „udramatycznienie” mitu pozwala mówić o jego funkcji pozapoznawczej – zadaniem mitu jest bowiem mobilizacja emocji. Od czasów Oświecenia mit jest czymś, co należy obalić, może być przeciwstawiony rozumowi i naukowej wiedzy. Tymczasem mit odniesiony do polityki zachowuje swoje pierwotne znaczenie, co powoduje jego niesłabnące znaczenie.

Prototypem politycznego mitotwórcy jest Platon. Używa on zarówno mitów tradycyjnych, jak i mitów, które sam wymyśla. Ukazuje przy tym, że mit i filozofia są ze sobą ściśle związane. Odrzuca opozycję pomiędzy bajkową opowieścią o bogach (mythos) a racjonalnym dyskursem (logos). O ile filozofia odwołuje się do prawdy wprost, to mit ukazuje prawdę w formie szlachetnych wierzeń (mit jako metoda perswazji), stanowi narzędzie dydaktyczne, mobilizuje do politycznego działania. Stanowi zatem nie tyle przejaw, co narzędzie polityczne.

Konferencja będzie poświęcona różnym wymiarom mitu traktowanego jako narzędzie poznawcze odnoszące się do zbiorowego ethosu i narzędzie działania politycznego. Propozycje tematów: Korzenie mitu, Odniesienie do prawdy. Mit jako żywy lub martwy, prawdziwy bądź fałszywy, Obecność mitu w codzienności, Antropologia filozoficzna i mit – potrzeba mitu

Konferencja odbywa się pod patronatem:
Civitas. Studia z filozofii polityki
Kwartalnik Kronos
Teologia Polityczna

Zapraszamy do przesyłania abstraktów studentów, doktorantów oraz doświadczonych badaczy z dziedzin humanistycznych i społecznych. Zgłoszenie powinno zawierać tytuł wystąpienia, streszczenie głównych tez wraz z bibliografią, dane naukowe i kontaktowe prelegenta. Długość abstraktu (głównych tez) powinna wynosić maksymalnie 2000 znaków. Przewidujemy wydanie monografii pokonferencyjnej.

Zgłoszenia prosimy do 31 sierpnia 2020 roku przesyłać na adres: mit.polityka@gmail.com