Czy cechą współczesnej kultury, a szerzej, codzienności byłoby znamienne wahanie między fikcją a faktem? Czy jest to po prostu pewna stała jej cecha, bez względu na rozwój mediów? Komu chętniej wierzymy, szukając prawdy? I czy chcemy jej szukać? Czy wobec tego pamięć pozostaje – zwłaszcza w dobie postprawdy – gwarantem tożsamościowej prawomocności świadectwa, także dziennikarskiego i reporterskiego, stającego przed niełatwym wyborem między sumiennym świadczeniem o zastanych faktach a potrzebą ich fikcjonalizacji dla potrzeb odbiorców. Czym jest fakt, a czym fikcja w takim ujęciu? Mając na uwadze wszystkie te głosy, rozproszone w dyskursach kształtujących ponowoczesną świadomość kulturową, organizatorzy konferencji proponują namysł nad m.in. takimi kategoriami, jak:
 
• fakt i fikcja w kulturze dawnej i współczesnej (literatura, teatr, film, serial etc.);
• fakt i fikcja w mediach i mediach społecznościowych;
• fikcja szpiegowska;
• dyskursy historyczne;
• dyskursy polityczne;
• dyskursy ekonomiczne;
• narracje wspomnieniowe, biografie, autobiografie;
• kreowanie wizerunku;
• techniki i metody manipulacji;
• marketing i reklama;
• kulturowe praktyki zapominania i przypominania;
• nauka i fakty i fikcje (np. gabinety osobliwości, falsyfikowane dokumenty, fałszywe wyniki badań etc.);
• tożsamość a falsyfikacja;
• psychologia fałszu;
• fałsz a imitacja;
• konteksty falsyfikacji;
• iluzje, zafałszowania zmysłowe;
• fałsz a problemy prawne, społeczne, obyczajowe;
• fałsz w przysłowiach, związkach frazeologicznych, języku potocznym.
 
Niezależnie przyjmowane będą również propozycje wystąpień niewymienione powyżej, a także studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.
 
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres fif.ekonferencja@gmail.com mija 31 maja 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „imię nazwisko, tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów), notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.
 
Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 150 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerze monograficznym czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).
 
Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:
https://fifekonferencja.wordpress.com