II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Teatralność – Antyteatralność: Badania transdyscyplinarne i scenologiczne nad teatrem współczesnym

2ª Conferencia Científica Internacional
Teatralidad – Antiteatralidad: estudios transdisciplinares y escenológicos del teatro contemporáneo

2nd International Academic Conference
Theatricality – Antitheatricality: Transdisciplinary and Scenological Studies on Contemporary Theatre

Temat przewodni: Ciało widza

Organizatorzy:
Instytut Neofilologii, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Instituto de Artes del Espectáculo, Universidad de Buenos Aires, Argentyna

Temat tegorocznej edycji konferencji Teatralność – Antyteatralność: Badania transdyscyplinarne i scenologiczne nad teatrem współczesnym dotyczy problemu, jakim jest ciało widza (Jean-Marie Pradier). Tematyka konferencji, którą chcemy zgłębić, ma na celu zbadanie różnych realiów i przemyśleń widza z różnych scenologicznych i teatralnych punktów widzenia. Wydaje się, że orientacja jest ogólnie ustawiona z perspektywy sceny. Ale co się dzieje z pozostałymi elementami spektaklu – z tą strefą, która wydaje się być w cieniu, pogrążona w absolutnej ciszy? Jakie relacje kształtują się między widzami? I jakie zarysowują się między nimi różnice? Czy jeśli widz, ciało, jest nieobecne – lub przynajmniej nie może zostać dostrzeżone, czy kulturowy model reprezentacji ma jakikolwiek sens? Teatr w swej istocie jest wydarzeniem społecznym, przynajmniej w historii naszej tradycji kulturowej. Ale czy w tej nowej kulturze, która nadchodzi, w tej nowej erze, ramy reprezentacji i jej obserwatora będą grą różnych rzeczywistości przewidzianych dla teatru? I odwrotnie, jeśli widz chce odzyskać utraconą przestrzeń, czemu musi się podporządkować, aby osiągnąć ten cel? Kim jest widz? Czy jest to ciało? A może to obserwator? Czy też po prostu jednostka znaczenia stworzona w doświadczeniu nowoczesności? Oczywiście pytań istotnych w poruszanym kontekście jest znacznie więcej, ale tutaj zajmiemy się tylko jednym aspektem, pozostawiając resztę indywidualnej refleksji. Czy rzeczywiście stoimy w obliczu końca tego, co społeczne i czy postać widza staje się bytem, który nie jest już potrzebny? Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i wynikami badań.

Uwaga: Zgłaszać można również propozycje wystąpień związanych pośrednio z tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji.

Języki konferencji: hiszpański, angielski

Wykady plenarne:
Prof. Cécile Chantraine Braillon (Uniwersytet La Rochelle, Francja)
Prof. Jorge Dubatti (Universytet w Buenos Aires, Argentyna)
Prof. Krystyna Duniec (Instytut Sztuki PAN, Polska)
Prof. Maria Falska (UMCS, Polska)

Wykady specjalne:
Prof. Percy Encinas (Uniwersytet Świętego Marka, Peru)
Prof. Carlos Dimeo (ATH, Polska)
Prof. Lucas Magarit (Uniwersytet w Buenos Aires, Argentyna)
Prof. Mauricio Tossi (CONICET, Argentyna)

Wydarzenia towarzyszące:
Spotkanie z członkami  REDIEE (Red Internacional de Escuelas de Espectadores) z Argentyny, Boliwii, Brazylii, Kolumbii, Kostaryki, Hiszpanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Peru, Polski, Republiki Dominikany, Urugwaju i Wenezueli.

Debata otwarta:
Wywiad z dramaturgiem Héctorem Levy-Danielem nt. monografii "Las mujeres de los nazis" oraz jej polskiego przekładu "Kobiety Nazistów" (tłum. Carlos Dimeo i  Michał Kopczyk).

Prezentaja książki:
Artistas-Investigadores/as y producción de conocimiento desde lo escénico. Hacia una Filosofía  de la Praxis Teatral, La Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”, Lima, Peru.

Zgłoszenia:
Propozycje wystąpień wraz z abstraktem (ok. 250-300 wyrazów) oraz krótką notką biograficzną i afiliacją należy przesłać w formie elektronicznej (w formacie doc.) do 7 grudnia 2020 roku na adres: iconf.theatre.antitheatre@gmail.com 
Informacje o zakwalifikowaniu referatu zostaną przesłane do 9 grudnia 2020 roku.

Konferencja odbędzie się na platformie Zoom. Będzie transmitowana na kanale YouTube Instituto de Artes del Espectáculo (UBA) na platformie Facebook Live Ambasady Argentyny w Polsce oraz na platformie Facebook Live ATH w Bielsku-Białej.

Komitet naukowy:
Prof. Patrice Pavis (Université Paris 8)
Prof. Anna Węgrzyniak (Akadamia Techiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Prof. Jorge Dubatti (Uniwersytet w Buenos Aires)
Prof. Marek Bernacki (Akadamia Techiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Prof. Maria Machnik-Korusiewicz (Akadamia Techiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Prof. Carlos Dimeo Álvarez (Akadamia Techiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Prof. Michał Kopczyk (Akadamia Techiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Prof. Dorota Fox (Uniwersytet śląski)
Prof. Lucas Margarit (Uniwersytet w Buenos Aires)
Dr Aneta Głowacka (Uniwersytet śląski)

Komitet organizacyjny:  
Prof. ATH dr hab. Carlos Dimeo Álvarez
Prof. dr Jorge Dubatti
Dr Agnieszka Palion-Musioł
Dr Tomasz Jerzy Brenet
Mgr Aleksandra Hasior
Mgr inż. Artur Biela