Katedra Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej:

KULTURY MUZYKI POPULARNEJ
I: TOŻSAMOŚCI

Kraków, 28-29 września 2023 r.
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Głównym celem konferencji jest chęć utworzenia forum do cyklicznego prezentowania wyników aktualnych prac badawczych z zakresu transdyscyplinarnych studiów nad kulturami muzyki popularnej. Zależy nam na integracji różnych środowisk zarówno uniwersyteckich, jak i pozaakademickich, wymianie doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się rozlicznymi polami krajowego muzykoznawstwa, a także wskazywaniu i charakteryzowaniu nowych przestrzeni, zagadnień, ujęć teoretycznych i metodologicznych.

W formule konferencji odwołujemy się do klasycznej już dziś publikacji Andy’ego Benneta (Cultures of Popular Music, 2001), podkreślając szerokie perspektywy i rozległe terytoria interesujących nas obszarów akademickiej refleksji. Prekursorskie prace zagranicznych badaczek i badaczy stanowią dla nas oczywiście istotny punkt odniesienia. Warto jednak zaznaczyć, że liczba krajowych publikacji z zakresu studiów, szczególnie nad kulturą rockową, metalową i hiphopową, z każdym kolejnym rokiem sukcesywnie wzrasta. Organizowane są także w Polsce ważne cykliczne wydarzenia, jednak najczęściej wyraźnie sprofilowane genologicznie. Natomiast część inspirujących przedsięwzięć konferencyjnych zakończyło się niestety na kilku edycjach. Pragniemy zatem podjąć wielotorowy dialog z tradycją dotychczasowych rodzimych i zagranicznych studiów nad muzyką popularną, rozpatrywaną przede wszystkim w optyce kulturoznawczej, medioznawczej, antropologicznej, socjologicznej, literaturoznawczej, językoznawczej i muzykologicznej.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania pierwszej edycji konferencji uczyniliśmy tożsamość – kategorię złożoną i wielowymiarową, będącą przedmiotem badań rozmaitych dyscyplin, jak psychologia, filozofia, socjologia czy kulturoznawstwo, by wspomnieć tylko nieliczne. Nauki humanistyczne uwidaczniają szereg niejasności i napięć narosłych wokół tożsamości współczesnych jako fenomenu socjokulturowego, powstałego na kanwie globalizacji i związanych z nią gwałtownych przemian cywilizacyjnych i społecznych. Z jednej strony, Anthony Giddens wskazuje na indywidualny charakter tożsamości ponowoczesnej jednostki, dla której stanowi on formę refleksyjnego projektu. Z drugiej, badacze podkreślają, że tożsamość zawsze pozostaje wynikiem intersekcjonalnego splotu (za Kimberlé Crenshaw) tak różnorodnych kategorii, jak rasa, klasa, płeć, seksualność, narodowość, etniczność, wiek, wartości moralne czy wierzenia religijne. Zwrot w humanistyce, jaki dokonywał się począwszy od lat 60., od Guya Deborda przez postmodernistyczne refleksje m.in. Judith Butler, pozwolił potraktować tożsamość jako społeczny performans, w którym negocjowana jest przestrzeń pomiędzy opresyjnymi dyskursami a indywidualnymi lub kolektywnymi strategiami oporu.

Od lat 70. obserwujemy formowanie się kolejnych projektów i organizacji aktywistycznych, dążących do zmiany społecznej w oparciu o polityki tożsamościowe. Performatywne badania nad tożsamością znalazły swój wyraz również na polu popular music studies, głównie za sprawą Philipa Auslandera. Takie zagadnienia, jak tożsamości fanowskie, genderowy wymiar tożsamości muzycznych, (auto)biograficzne konteksty muzycznych wydarzeń ogniskują zainteresowania badaczy i badaczek muzyki popularnej. W ostatniej dekadzie szczególne znaczenie zyskują akademickie głosy z kręgu refleksji posthumanistycznej, radykalnie odrzucające antropocentryczny paradygmat na rzecz pytania o możliwość zaistnienia tożsamości innych, niż tylko ludzkie. Współcześnie, popular music studies stoją więc przed wyzwaniem eksplorowania słabo jeszcze zagospodarowanych obszarów refleksji nad muzyką w kontekście tożsamości nienormatywnych, nowomedialnych czy nie-ludzkich.

Poniżej proponujemy Państwu ramowe zagadnienia, które warto poddać akademickiej refleksji, jesteśmy jednak otwarci na różnorodne propozycje referatów:
- Tożsamości muzykoznawstwa (popular music studies)
- (Płynne) tożsamości gatunkowe w muzyce popularnej
- Wymiary, typy i rodzaje tożsamości artystycznych
- Tożsamości fanów i recepcja muzyki popularnej
- Media muzyczne a procesy kształtowania wizerunków i tożsamości artystycznych
- Teksty utworów w muzyce popularnej w optyce song studies
- Ikonosfera w kulturach muzyki bluesowej, rockowej, hiphopowej, metalowej etc.
- Poetyka teledysków hiphopowych, rockowych, popowych etc.
- Filmowe konteksty muzyki popularnej; filmy (auto)biograficzne
- Rytuały, koncerty, festiwale i tożsamości sceniczne
- Badania nad dźwiękiem (sound studies) w kulturach współczesnych
- Muzyczne tożsamości Innego – post i trans-kolonialne projekty tożsamościowe w muzyce popularnej
- Muzyka a polityki tożsamościowe – muzyczny aktywizm, instytucjonalne i ideologiczne uwarunkowania działalności muzycznej
- Indywidualne tożsamości a wspólnototwórczy charakter wydarzeń muzycznych
- Posthumanizm a nowe formy tożsamości – AI, metaverse, figury cyborga i androida, udział nie-ludzkich aktantów w tworzeniu wydarzeń muzycznych
- Autotematyzm, (auto)ironia, post-ironia w muzyce popularnej
- Przeszłość i przyszłość a muzyczne projekty tożsamościowe
- Starzenie się i (nie)trwałość muzycznych tożsamości
- Praktyki i dyskursy wykluczenia jak i inkluzji w kulturach muzycznych
- Kategoria muzycznej persony – zastosowania, polemiki, rewizje
- Intersekcjonalność a refleksje nad muzyką popularną
- Sprawczość praktyk muzycznych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

TERMIN NABORU ZGŁOSZEŃ: 5 WRZEŚNIA 2023
WYNIKI NABORU ZGŁOSZEŃ: 7 WRZEŚNIA 2023
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://forms.gle/kWqwgVSLsf9Rjaxy8
OPŁATA KONFERENCYJNA:
250 zł – STUDENCI/TKI, DOKTORANCI/TKI
350 zł – POZOSTAŁE OSOBY
UDZIAŁ BIERNY – BEZPŁATNY
MIEJSCE OBRAD:
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2.
ADRES DO KORESPONDENCJI: kulturymuzykipopularnej@gmail.com
Organizatorzy planują wydanie punktowanej publikacji.

Organizatorzy:
dr Jakub Kosek / Katedra Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
mgr Dawid Kaszuba / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie