Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych organizuje w dniu 18 maja 2021 roku on-line na platformie ZOOM konferencję naukową pt. MIASTO PRZYSZŁOŚCI – WYZWANIA DLA GOSPODARKI KOMUNALNEJ.

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dra hab. Stanisława Mazura, prof. UEK.

Intensywne i wieloaspektowe zmiany aktywności człowieka rodzą szereg nowych wyzwań na polu działalności naukowo-badawczej. W dużej mierze odnosi się to także do obszarów działalności samorządowej, w tym w znacznym stopniu – miast, które „jak w soczewce” skupiają współczesne problemy społeczno-gospodarczo-środowiskowe. Głównym celem konferencji jest prezentacja dorobku i wyników badań oraz dyskusja nad aktualnymi problemami i wyzwaniami stawianymi gospodarce komunalnej, a w szczególności związanymi z gospodarowaniem odpadami, gospodarką wodno-ściekową, transportem lokalnym, a także jakością życia mieszkańców oraz z nowoczesnymi technologiami zmieniającymi oblicze współczesnych miast. Twórcze dyskusje i wymiana myśli między ośrodkami akademickimi, praktykami gospodarczymi oraz samorządowcami może pomóc w trafnym definiowaniu nowych obszarów badawczych, a co za tym idzie – odpowiednim modyfikowaniu polityki społeczno-gospodarczej i ekologicznej prowadzonej na poziomie samorządowym.

Obszary tematyczne organizowanej konferencji to:
Racjonalne gospodarowanie zasobami i odpadami w „ekomieście”
Miasto jutra – rozwiązania i wyzwania w gospodarce wodno-ściekowej (sesja specjalna Sekcji Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych)
Wyzwania dla lokalnego transportu w inteligentnym mieście
Innowacyjne technologie w smart city
Nowa jakość życia wyzwaniem dla miasta przyszłości   

Wsparcie finansowe Konferencji oraz patronat zapewnili Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania S.A. w Krakowie oraz Wodociągi Miasta Krakowa S.A. w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Szczegółowe informacje na stronie:
https://if.uek.krakow.pl/katedry/katedra-finansow-rozwoju-zrownowazonego/konferencja-naukowa/

KONTAKT
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy kfrz@uek.krakow.pl lub telefoniczny 12 293 53 33.