Czasopismo „Kultura i Historia” ukazuje się nieprzerwanie od 2001 roku i obecnie jest najstarszym polskim czasopismem naukowym (recenzowanym) ukazującym się w polskim Internecie.

„Kultura i Historia” jest periodykiem multimedialnym, ukazującym się w Internecie. Wychodzimy bowiem z założenia, że czasopismo internetowe może w większym stopniu i z udziałem większej ilości osób zapewniać swobodę wypowiedzi i co za tym idzie – demokratyzację życia naukowego, bez których to elementów nauka w świecie postmodernistycznym może ulec marginalizacji. Jedynym ograniczeniem dla prezentowanej na łamach czasopisma szeroko pojętej twórczości naukowej mogą być obowiązujące normy prawne oraz ogólnie przyjęte w naszym kręgu kulturowym normy i zasady komunikacji społecznej.

Czasopismo ma charakter forum prezentującego poglądy i dyskusje (także z udziałem autorów zagranicznych) zogniskowane wokół problematyki teoretycznej, metodologicznej i faktograficznej, związanej z szeroko rozumianymi naukami o kulturze – zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym.

FORMY DZIAŁALNOŚCI CZASOPISMA

Publikacje rozpraw, artykułów, recenzji, sprawozdań z konferencji, tłumaczeń oraz wywiadów z naukowcami i ludźmi kultury. Promowanie pisarstwa naukowego wykraczającego poza obowiązujące wzorce – prezentacje wybranych tekstów przedstawicieli wszystkich dyscyplin humanistycznych, reprezentujących świeże spojrzenie na kulturę i nowe podejście teoretyczno-metodologiczne związane z badaniem tej sfery rzeczywistości. Prezentacja i komentowanie interesujących wydawnictw multimedialnych z zakresu nauk o kulturze. Dyskusje na tematy proponowane przez Redakcję bądź Internautów, mające za przedmiot konkretną pozycję książkową, program multimedialny czy dany problemem teoretyczny, filozoficzny lub historyczny.

STRUKTURA CZASOPISMA

Periodyk składa się z sześciu działów:
I. Artykuły i rozprawy (oraz nieopublikowane fragmenty książek)
II. Recenzje, artykuły recenzyjne i noty recenzyjne
III. Twórczość artystyczna
IV. Kronika
V. Dyskusje i polemiki
VI. Tłumaczenia

Redaktor naczelny:
dr hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS

Redaktor naukowy:
Sidey Myoo

Redaktor tematyczny:
Kamil Stępień

Redaktor techniczny:
Adrian Mróz

Redaktorem prowadzącym numerów 1-9 był
Krzysztof Karauda

Redaktorem prowadzącym numerów 10-29 był
Radosław Bomba

Redaktorem prowadzącym numeru 30 był
Andrzej Radomski

Redaktorami prowadzącymi numerów od 31 są
Andrzej Radomski i Sidey Myoo

Autor logo:
mgr Sebastian Zonik

Instytut Nauk o Kulturze

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4

20-031 Lublin

 

E-mail: andrzejradomski64@hotmail.com

Peter Gorsky (Niemcy)

Dmytro Shevchuk (Ukraina)

Jerzy Maternicki

Anna Pałubicka

Rafał Stobiecki

Andrzej Wierzbicki

Wojciech Wrzosek

Krzysztof Zamorski

Andrzej Zybertowicz

Andrzej Szahaj

Ryszard Nycz

Wojciech Burszta

Stefan Bednarek

Andrzej Gwóźdź

Kazimierz Krzysztofek

Ryszard Kluszczyński

Waldemar Kuligowski

Numer bieżący
42 (2/2022)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
ISSN 1642-9826
Instytut Nauk o Kulturze
20-031 Lublin