Numer 42 (2/2022)
Redaktorzy: Andrzej Radomski, Sidey Myoo, Kamil Stępień
Spis treści
Strony
Pobierz
Przemysław Sołga
Antyczne antycypacje średniowiecznej recepcji teocentrycznej legitymizacji władzy
DOI: https://doi.org/10.20375/0000-000F-8266-B
1 – 21
PDF

Słowa kluczowe

władza |chrześcijaństwo |starożytność |legitymizm |średniowiecze

Streszczenie

Przekonanie o tym, że władza pochodzi od Boga, mające swoje źródło w Liście św. Pawła do Rzymian, legło u podstaw legitymizmu władzy w wielu kręgach kultury judeochrześcijańskiej. W tekście uwzględniono jego antycypacje z ery przedchrześcijańskiej, a także sposób interpretacji w epoce średniowiecza. Ukazano stopniowe przejście do antropocentrycznego legitymizmu władzy, który w chrześcijaństwie nigdy nie stracił całkowicie teocentrycznych odniesień jeśli chodzi o instytucję władzy świeckiej.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Tomasz Piędzioch
Ocena działalności Pierwszego Kongresu Kontynentalnego na podstawie pierwszej polemiki Aleksandra Hamiltona z Samuelem Seasbury
DOI: https://doi.org/10.20375/0000-000F-8264-D
22 – 38
PDF

Słowa kluczowe

Pierwszy Kongres Kontynentalny |Aleksander Hamilton |Samuel Seasbury |Trzynaście Kolonii |Stany Zjednoczone

Streszczenie

W 1774 r. po zwołaniu Pierwszego Kongresu Kontynentalnego w społeczeństwie Trzynastu Kolonii trwała debata na temat zakresu wolności kolonii względem metropolii. Decyzje podjęte przez Kongres w Filadelfii spotkały się z mieszanym odbiorem polityków kolonii, zależnym przed wszystkim od osobistych poglądów. Negatywna ocena działań Kongresu podjęta przez przeciwników osłabienia wpływów Wielkiej Brytanii została zawarta w pamflecie duchownego Samuela Seasbury. Szczególnie negatywnie oceniana była decyzja o bojkocie handlowym, której duchowny przeciwstawiał cały szereg argumentów ekonomicznych. Według lojalistów decyzje polityków kolonii były zdradą interesów społeczeństwa. Odpowiedziom na krytykę lojalistów był tekst Aleksandra Hamiltona, przedstawiający punkt widzenia bliższy organizacji Sons of Liberty. Postrzega on działania Kongresu jako próbę ochrony praw mieszkańców kolonii zagrożonych działaniami metropolii. Autorzy obu tekstów zwracają się do farmerów – jednej z najliczniejszy grup społecznych starając się ich przekonać do swej oceny działalności Kongresu.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Wrocławski
Roman Bromboszcz
Analetyczność w kulturze współczesnej. Przykłady, zasięg i stopień oddziaływania zjawiska
DOI: https://doi.org/10.20375/0000-000F-8263-E
39 – 57
PDF

Słowa kluczowe

prawda |kultura |analetyczność |apokaliptyczność |technika

Streszczenie

Tekst obejmuje zjawiska kultury współczesnej analizowane poprzez jedną, główną, nową kategorię. Wprowadza nowy termin, która pomaga zrozumieć współczesność. Artykuł rozpoczyna się od reinterpretacji myśl Martina Heideggera. Sugeruję, że teoria prawdy Martina Heideggera jest bardzo użyteczna i często pomijana w logicznych i metafizycznych dociekaniach szkoły empirycznej i u myślicieli amerykańskich. Kategoria została opracowana dla opisu wyodrębnionych: techniki, sportu, religii, mass mediów, sztuki. Na zakończenie proponuje pełną listę podstawowych korzyści i wpływów, jakie zaobserwować można korzystając z jakości analetycznej. Wskazuję na ukryty, podszywający się pod prawdę charakter religii objawionej, która w pewnym stopniu wprowadza do gry nicość. Mówię o sporcie, który podminowany jest dopingiem, a także o reklamie, która gromadzi informacje o użytkownikach bez ich wiedzy. Aczkolwiek zasadniczym adwersarzem staje się technika wraz z jej rozwiązaniami patentowymi, wadliwymi u zarania i nie podatnymi w sensie legalnym na zmianę, przetworzenie, mods i circuit bending.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski
Pobierz cały numer
1 – 70
PDF
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
ISSN 1642-9826
Instytut Nauk o Kulturze
20-031 Lublin