"ER(R)GO" jest międzynarodowym czasopismem naukowym nawiązującym do kilkunastoletniej działalności interdyscyplinarnej grupy seminaryjnej o tej samej nazwie. Periodyk poświęcony jest przede wszystkim refleksji nad wytworami kultury współczesnej - także kultury popularnej - ze szczególnym naciskiem na zagadnienia teoretyczne i w najszerszym sensie z teorią związane. Tematyka obejmuje analizę zjawisk, dzieł, procesów kulturowych i literackich oraz ich uwarunkowań, analizę kontekstów je określających, zagadnienia metodologii badań literaturoznawczych i kulturoznawczych, analizę współczesnych tendencji w kulturze i ich założeń myślowych, zmiany paradygmatów teoretycznych i metodologicznych, analizę etycznych i aksjologicznych uwikłań prądów oraz zjawisk kulturowych i literackich, syntezy teoretycznoliterackie i kulturoznawcze, związki literatury z filozofią i innymi naukami. Istotny nacisk kładzie się na zagadnienia teoretycznoliterackie, przy czym literatura postrzegana jest w jej powiązaniach z kontekstami i procesami ogólnokulturowymi. Zadaniem pisma jest wypełnienie niszy między periodykami literaturoznawczymi i kulturoznawczymi oraz umożliwienie spotkania tych dwóch szerokich dziedzin w jednej przestrzeni czytelniczej. Ogólny tenor pisma należy określić jako interdyscyplinarny. Czasopismo finansowane jest z funduszu badań statutowych Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

"Er(r)go" uzyskało 70 punktów parametrycznych w wyniku przeprowadzonej w 2019 roku oceny i figuruje na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Fernando Andacht (Ottawa)
Ian Buchanan (Wollongong)
Jean-Claude Dupas (Lille)
Piotr Fast (Katowice)
Alicja Helman (Kraków)
Ryszard Nycz (Kraków)
Giorgio Mariani (Rzym)
Libor Martinek (Opava-Wrocław)
John Matteson (Nowy Jork)
Floyd Merrell (Purdue)
Edward Możejko (Edmonton)
Leonard Neuger (Kraków)
Tadeusz Rachwał (Warszawa)
Erhard Reckwitz (Duisburg-Essen)
Katarzyna Rosner (Warszawa)
Horst Ruthof (Murdoch)
Bożena Shallcross (Chicago)
Tadeusz Sławek (Katowice)
Andrzej Szahaj (Toruń)
Lech Witkowski (Bydgoszcz)

Redaktor Naczelny

Wojciech Kalaga

 

Zastępcy Redaktora Naczelnego

Paweł Jędrzejko

Marzena Kubisz

 

Sekretarz Redakcji

Marcin Mazurek

 

Członkowie Redakcji

Anna Kisiel

Michał Kisiel

Redakcja "Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura"
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec

Marcin Mazurek
Sekretarz Redakcji Er(r)go
Numer bieżący
47 (2/2023)
Uniwersytet Śląski w Katowicach
MNiSW: 100 p.
ISSN 1508-6305
Instytut Literaturoznawstwa
e-ISSN 2544-3186