Numer 8 (1/2014)
Redaktorzy: Jakub Rogulski, Aneta Pazik, Ilona Przybojewska, Paulina Antoń, Maciej Kłodawski, Magdalena Tendera, Rafał Łatka, Piotr Kołpak
Spis treści
Strony
Pobierz
Aleksandra Kluczewska-Rupka
Dozwolone wyjątki od swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług w wykonywaniu zawodu prawnika w Unii Europejskiej
7 – 26
PDF

Słowa kluczowe

Prawo Unii Europejskiej |swoboda przedsiębiorczości |swoboda świadczenia usług |adwokat |notariusz |Trybunał Sprawiedliwości UE

Streszczenie

Jednym z głównych celów pomysłodawców integracji europejskiej było ustanowienie rynku wewnętrznego, na których obowiązuje swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Jednakże nakaz zapewnienia swobodnego przepływu usług oraz swobody w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej nie ma charakteru bezwzględnego. Ustawodawca unijny w przepisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewidział sytuacje, w których państwa członkowskie są zwolnione z zapewnienia swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług. Zgodnie z przepisami Traktatu państwa członkowskie mogą wyłączyć zastosowanie wyżej wymienionych swobód, jeżeli osoba chce podjąć działalność gospodarczą lub świadczyć usługi na terenie danego państwa członkowskiego, a ta działalność lub usługa jest związana z wykonywaniem władzy publicznej. W niniejszym artykule wskazuję, iż w kontekście powyższego wyjątku pojawiają się liczne problemy interpretacyjne, zwłaszcza w związku z wykonywaniem zawodu prawnika. Pewną pomocą są tutaj orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, który w wyrokach wyjaśnia wątpliwości państw członkowskich związane z prawidłową interpretacją tego pojęcia. Ponadto, problemy z wykładnią wyrażenia „dozwolone wyjątki od swobody przedsiębiorczości/swobody świadczenia usług” w związku z wykonywaniem zawodu prawnika próbują rozwiązać przepisy aktów prawa wtórnego (Dyrektywy 77/49 oraz Dyrektywy 98/5). W konkluzji artykułu staram się odpowiedzieć na pytanie, czy orzeczenia Trybunału oraz przepisy wspomnianych Dyrektyw są wystarczającymi narzędziami do prawidłowej interpretacji pojęcia dozwolonych ograniczeń swobód rynku wewnętrznego w wykonywaniu zawodu prawnika.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Tomasz Pałetko
Ramy prawne oraz ich konsekwencje dla działań media relations w polskiej administracji publicznej
27 – 38
PDF

Słowa kluczowe

media |Public relations |media relations |administracja publiczna |rzecznik prasowy |polityka informacyjna |urzędnik |obywatel |informacja |dziennikarz

Streszczenie

W artykule poruszane są zagadnienia związane z regulacjami prawnymi dla polskich realiów media relations w obszarze administracji publicznej. Celem autora jest wskazanie najważniejszych norm i wytycznych, co ma pomagać w chronieniu organizacji i jej członków przed potencjalnymi zagrożeniami, jakie mogą powstać chociażby w związku z brakiem wiedzy na temat powinności w komunikowaniu się z otoczeniem. Mogą one zaistnieć w trakcie realizowania niedoskonałej polityki informacyjnej. Praca daje też wgląd w podstawowe prawa przysługujące osobom i organizacjom w przypadku, gdy padną one ofiarą zachowań niezgodnych ze stosownymi przepisami i normami etycznymi właściwymi public relations. Wskazuje też na najważniejsze dobre praktyki i zalecenia płynące z bogatego doświadczenia, jakie zdążył zgromadzić obszar nauki związany ze stosowaniem public relations.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Agnieszka Podemska
Opinia biegłego w nowym modelu postępowania karnego
39 – 52
PDF

Słowa kluczowe

biegły |dowód prywatny |ekspertyza prywatna |certyfikacja |recertyfikacja |równość broni |dzielenie materiału dowodowego |model kontradyktoryjny

Streszczenie

Założeniem tego artykułu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na kwestię opinii prywatnej, najważniejsze wątpliwości z nią związane i ocenę jej potencjalnej wartości dowodowej na gruncie przyszłego stanu prawnego. Kwestie techniczne dotyczące opinii biegłego wyznaczonego przez sąd nie ulegną znaczącej zmianie – modyfikacji dozna jedynie krąg podmiotów uprawnionych do składania wniosku dowodowego w ramach artykułu 167 k.p.k. Zmiana polskiego modelu postępowania karnego zmierza w stronę zwiększonej kontradyktoryjności. Ciężar walki o korzystne dla siebie rozstrzygnięcie przeniesiony zostanie na barki stron procesowych. W związku z tym docelowym założeniem jest uczynienie z sądu bezstronnego arbitra, który tylko w uzasadnionych wypadkach będzie mógł skorzystać z możliwości dopuszczenia dowodu z urzędu. Z dniem 1 lipca 2015 roku dojdzie do przeobrażenia ról pełnionych przez uczestników procesowych. Rodzi się od razu pytanie o proces ich adaptacji do nowych zadań i związane z tym szanse dla wymiaru sprawiedliwości oraz zagrożenia. Na gruncie znowelizowanego art. 393 §3 k.p.k. dopuszczalne będzie odczytanie na rozprawie wszelkich dokumentów prywatnych powstałych poza postępowaniem karnym, w tym również ekspertyzy prywatnej. Jest to istotne novum w polskim systemie prawa karnego procesowego, w związku z czym pojawia się szereg wątpliwości co do procedury certyfikacji i recertyfikacji biegłych, a także dostępu stron do materiału dowodowego w kontekście zasady równości broni.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Agata Cebera
The Paradigms for Distinguishing between Private Law and Public Law
53 – 59
PDF

Słowa kluczowe

public law |private law |distinguishing |branches of law

Streszczenie

To conclude the above discussion it needs to be stressed that it is extremely important to try to find the borders between public law and private law. These borders should be searched for by way of improving the existing type models. The practical example of using the typology method in the Polish legal doctrine is the assessment of the character of property dispossession claim.

The presented example clearly indicates the degree to which social sciences are interconnected. The change in social attitudes indirectly affects the general philosophy, which in turn reflects in legal philosophy. The change of a paradigm in legal philosophy, for example a switch from legal natural paradigm to positivist paradigm steadily reveals itself in the paradigm of dogmatic sciences, e.g. in the used methods of interpretation (and their respective value) and the division of more detailed sciences. Social sciences paradigms influence one another and are closely interconnected.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kacper Michna
Kartki na cukier. Problem publicystyczny. Wprowadzenie kartek na cukier w świetle publicystyki tygodnika „Polityka” w 1976 roku
61 – 77
PDF

Słowa kluczowe

żywność |cukier |kartki |bony towarowe |braki w zaopatrzeniu

Streszczenie

Artykuł odnosi się do jednego z podstawowych problemów gospodarki żywnościowej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jakim była reglamentacja towarów. Dostawy i ceny produktów były centralnie regulowane. Władysław Gomułka, I sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wprowadził w 1970 roku drastyczną podwyżkę cen. Wywołało to masowe protesty, szczególnie na wybrzeżu, i w konsekwencji stało się przyczyną przejęcia przez Edwarda Gierka władzy w partii. W ciągu kilku miesięcy ceny zostały przywrócone do wcześniejszego poziomu.

W 1976 roku Sejm podjął uchwałę, która ponownie radykalnie podniosła ceny żywności. Robotnicy zaprotestowali, szczególnie w Radomiu, Płocku i Ursusie, gdzie doszło do zamieszek. Władze, przestraszone skalą wystąpień, odwołały podwyżki.

Autor artykułu skupia się na konsekwencjach tych wydarzeń. W sierpniu 1976 roku w PRL wprowadzono reglamentację cukru. Jeden z najpopularniejszych wówczas tygodników, „Polityka”, opublikował serię artykułów oraz wypowiedzi czytelników odnoszących się do wprowadzenia tak zwanych kartek. Większość dziennikarzy oficjalnie popierała ograniczenie dostępu do cukru, uznając to za właściwe rozwiązanie kwestii niedoboru tego towaru. Co istotne, Jerzy Urban – jeden z najpopularniejszych autorów pisma – proponował radykalne rozwiązanie, którego wprowadzenie wiązałoby się z koniecznością zmiany modelu polskiej gospodarki z centralnie planowanej na (częściowo) wolnorynkową.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jakub Rogulski
Recenzja książki: Alex Kershaw, The Envoy’s Briefcase. Raoul Wallenberg and the Epic Rescue of the Jews of Budapest
79 – 82
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Marzena Andrzejewska,
Maciej Ireneusz Andrzejewski
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r., sygn. K18/10
85 – 90
PDF

INFORMACJE O AUTORACH


Marzena Andrzejewska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Maciej Ireneusz Andrzejewski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 84
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-9213
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2299-2383