Numer 9 (2023)
Redaktorzy: Kamila Gieba, Kaja Rostkowska-Biszczanik
Spis treści
Strony
Pobierz
Radosław Sztyber
Słowo wstępne
9 – 12
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Zielonogórski
Kamila Gieba,
Kaja Rostkowska-Biszczanik,
Mirosława Szott
Wprowadzenie do zeszytu
13 – 16
PDF

INFORMACJE O AUTORACH


Kamila Gieba
Uniwersytet Zielonogórski

Kaja Rostkowska-Biszczanik
independent researcher

Mirosława Szott
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
Jadwiga Biernacka
Literackość zamknięta w figurze retorycznej, czyli jak wyliczają reporterzy, a jak prozaicy, poeci i dramatopisarze
DOI: https://doi.org/10.34768/fp2023a1
19 – 46
PDF

Słowa kluczowe

dramat |epika |powieść |reportaż |wyliczenie |liryka |wiersz |opowiadanie

Streszczenie

Reportaż stał się w ostatnich latach kluczowym gatunkiem polskiego życia literackiego. Jego rosnąca od kilku dekad popularność zaowocowała również znaczącą liczbą badań, komentarzy i analiz poświęconych zarówno pojedynczym utworom czy konkretnym autorom, jak i bardziej uniwersalnym problemom dotyczącym wszystkich reprezentacji gatunku. Wśród tych najczęściej poruszanych zagadnień można wskazać choćby kwestię literackości reportażu, dopuszczalne (?) elementy fikcji czy też granice gatunku. Wielu literaturoznawców oraz prasoznawców analizuje reportaże również pod względem tematyki, funkcji, kompozycji czy stylu.

To ostatnie zagadnienie, tj. stylistyka i językowe ukształtowanie reportażu, jest jednak najrzadziej poruszane przez badaczy. Z jednej strony jest to zrozumiałe: w końcu każdy twórca ma swój własny styl i odrębny język, a prawo do korzystania z rozmaitych środków artystycznych ogólnie stosowanych w epice zostało przyznane reportażowi już bardzo dawno temu. Z drugiej jednak strony nie sposób oprzeć się wrażeniu, że problem stylistyki reportażu został przez badaczy zaniedbany, że w recenzjach czy analizach utworów zaliczanych do tego gatunku powtarzają się nieustannie te same frazy. Dziennikarze są chwaleni za powściągliwość i lakoniczność (co przejawia się w unikaniu przymiotników i faworyzowaniu rzeczowników oraz czasowników), przedkładanie opowiadania nad opis, skupienie się na jednostce i oddanie jej głosu, utrzymywanie dynamicznego tempa narracji (osiąganego dzięki odpowiednim proporcjom zdań pojedynczych oraz złożonych podrzędnie i współrzędnie). Te wszystkie cechy pozwalają domniemywać, że może jednak istnieje jakiś ogólny styl polskiego reportażu, dlatego też warto zadawać pytania o to, jakie są jego właściwości i z czego one wynikają.

Niniejszy artykuł jest poświęcony jednej konkretnej figurze retorycznej, która, moim zdaniem, pełni wyjątkową funkcję w polskim reportażu i którą łączy z nim szczególne strukturalne pokrewieństwo. Mowa o enumeracji. Jest ona wyjątkowo często i chętnie wykorzystywana przez reporterów: była „ulubionym chwytem” Ryszarda Kapuścińskiego (co zauważają choćby J. Jastrzębski, B. Nowacka i Z. Ziątek czy M. Horodecka), jest „znakiem rozpoznawczym” Wojciecha Tochmana (M. Wiszniowska), u Hanny Krall dominuje na równi z powtórzeniem (M. Ratajczak). Artur Rejter stwierdza zaś, że wyliczenie jest to „bardzo charakterystyczny wykładnik precyzji opisu tekstów reportażu podróżniczego”. Powszechność występowania enumeracji w polskich reportażach to jednak nie jedyny powód, dla którego związek pomiędzy figurą retoryczną a gatunkiem wydaje się warty bliższego zbadania i omówienia. Wyliczenie bywa bowiem zarówno domeną chaosu, jak i porządku, łączy w sobie ogół i szczegół, może ujawniać nadmiar i niedostatek, służyć zaprezentowaniu jednostkowego spojrzenia oraz ponadindywidualnej, uniwersalnej perspektywy. Tak samo jak reportaż.

Celem niniejszego artykułu będzie zatem sprawdzenie, czy wyliczenia występujące w reportażach faktycznie się różnią, czy to pod względem budowy, funkcji, czy częstotliwości występowania od tych pojawiających się w innych gatunkach, a nawet rodzajach literackich. Badania te zostaną przeprowadzone na podstawie twórczości trojga polskich reportażystów: Hanny Krall, Ryszarda Kapuścińskiego i Krzysztofa Kąkolewskiego. Porównanie reportaży oraz dramatu, wierszy, powieści i opowiadań (opublikowanych przez każdego z tych autorów) pozwoli, mam nadzieję, na wskazanie, czy role, które enumeracja może odgrywać w reportażach, są zastrzeżone do tego jednego gatunku, czy jednak okażą się uniwersalne i wykorzystywane są w równym stopniu przez literaturę fikcjonalną i niefikcjonalną. Bo – czy granica między dziennikarstwem i literaturą przebiega w zupełnie innym miejscu niż stylistyka?


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski

Dorota Dąbrowska
Polska (nie)gościnność we współczesnym reportażu – przybliżenia
DOI: https://doi.org/10.34768/fp2023a2
47 – 66
PDF

Słowa kluczowe

reportaż |ksenofobia |międzykulturowość |gościnność

Streszczenie

Cel artykułu stanowi podjęcie refleksji nad jednym z aspektów gościnności – zagadnieniem otwartości społeczeństwa na reprezentantów innych kultur. Gościnność stanowi, zgodnie z powszechnymi przekonaniami oraz w opinii badaczy polskich tradycji, jedną z podstawowych właściwości kultury polskiej. Równocześnie jednak przypisuje się jej dystans wobec innych, nieufność, niekiedy wręcz ksenofobię. Przedmiot analizy zawartej w artykule stanowią współczesne polskie reportaże, które pokazują Polskę jako kraj niegościnny. Celem analizy nie jest idea potraktowania reportaży jako wiarygodnych źródeł wiedzy na temat polskiej kultury, a namysł nad elementami perswazyjnymi obecnymi w opowieści o trudnościach w międzykulturowym komunikowaniu. Przedmiot analizy stanowią teksty zawarte w dwóch książkach – w Królu kebabów Marty Mazuś oraz w tomie zbiorowym o tytule Obrażenia. Pobici z Polską (autorstwa Urszuli Jabłońskiej, Magdaleny Kinińskiej, Kai Puto, Małgorzaty Rejmer, Ziemowita Szczerka, Macieja Wasielewskiego, Mirosława Wlekłego, Agnieszki Wójcińskiej). Autorka artykułu wskazuje na elementy ksenofobii możliwe do wydobycia z samych przytoczonych historii oraz na ujawniające się w narracji subiektywne punkty widzenia podmiotów relacjonujących i interpretujących przywoływane zdarzenia.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Aleksandra Tomicka
Aksjologiczny wymiar reportażu Mirosława Kuleby Szamil Basajew. Rycerski etos a powinność żołnierska
DOI: https://doi.org/10.34768/fp2023a3
67 – 77
PDF

Słowa kluczowe

wartości |Mirosław Kuleba |Czeczenia |wojna rosyjsko-czeczeńska |Szamil Basajew |Zbigniew Herbert

Streszczenie

Reportaż literacki zaliczany jest do literatury pięknej. Opowiada o zdarzeniach, których autor był świadkiem bądź uczestnikiem. Reportaż poruszający tematykę wojenną zajmuje wyjątkowe miejsce ze względu na determinację reportera, który podejmuje się tego zadania. Mirosław Kuleba uczestniczył w wojnach rosyjsko-czeczeńskich, a to, co widział, przeżył i odczuł, opisał m.in. w książce Szamil Basajew. Rycerski etos a powinność żołnierska. Poza rejestrem działań zbrojnych Kuleba zauważył, że wojna niesie ze sobą wartości, wśród nich zaś najważniejsza jest wolność. Zwrócił uwagę na to, że życie bojowników czeczeńskich jest mocno uduchowione. Spostrzeżenia te potwierdzają relacje innych reporterów, m.in. Patricka Chauvala, Wojciecha Jagielskiego, Anny Politkowskiej. Warto podnieść, że walkę o wolność Czeczenów wspierał duchowo Zbigniew Herbert.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Zielonogórski

Andrzej Draguła
Ognozja, czyli Olgi Tokarczuk teologia sekularna
DOI: https://doi.org/10.34768/fp2023a4
81 – 93
PDF

Słowa kluczowe

literatura |Olga Tokarczuk |Biblia |Northrop Frye |mit

Streszczenie

Zarówno w wykładzie noblowskim, jak i w swoich esejach Olga Tokarczuk proponuje własną koncepcję literatury, którymi elementami są projekt nazywany przez nią ognozją, koncepcja narratora czwartoosobowego (panoptykalnego) czy też rozumienie i funkcja mitu, a szerzej – wszelkiej narracji. Jak sama przyznaje, jej koncepcję można uznać za alterreligijną. Ona sama odwołuje się do natury narracji biblijnej, aby – uciekając się do analogii – opisać własną koncepcję autora i innych składowych dzieła literackiego. Jej koncepcję można interpretować z punktu widzenia teorii literatury, ale także teologii. Niniejszy tekst jest próbą takiej właśnie interpretacji. Autor szuka paraleli pomiędzy literaturą w rozumieniu Tokarczuk a Biblią jako tekstem objawionym i spisanym przez hagiografa. W konkluzji autor stawia tezę, że nie jest to projekt postsekularny czy quasi-religijny, ale sekularny, a de facto gnostycki, ponieważ odwołuje się do wiedzy i kompetencji niby-boskiej jako fundamentu dla konstrukcji świata przedstawionego.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Szczeciński

Katarzyna Dulko
Kobiety i sztuka w poezji Wisławy Szymborskiej (uwagi wstępne)
DOI: https://doi.org/10.34768/fp2023a5
95 – 105
PDF

Słowa kluczowe

sztuka |ekfraza |poezja |kobieta |Wisława Szymborska

Streszczenie

Artykuł prezentuje analizę językową utworów Wisławy Szymborskiej, które nawiązują do innych tekstów kultury. Wybrane teksty rozpatrywane są w kontekście obecności kobiet w sztuce: malarstwie i literaturze. Tradycyjne ich ujęcia skonfrontowane są z wizerunkiem wynikającym z artystycznej wizji poetki, która próbuje rozbić lub rozszerzyć powszechne myślenie o tych postaciach.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet w Białymstoku

Janusz Królikowski
Święty Augustyn i tekst Pisma Świętego
DOI: https://doi.org/10.34768/fp2023a6
109 – 143
PDF

Słowa kluczowe

Augustyn |Septuaginta |Pismo Święte |kanon biblijny |natchnienie biblijne |interpretacja duchowa |mówca chrześcijański |kultura klasyczna |retoryka

Streszczenie

Święty Augustyn jest kluczową postacią Kościoła i kultury zachodniej, którego wpływ widać także w podejściu do Pisma Świętego i Jego interpretacji. Całość swojego spojrzenia na Biblię opisał w dziele De doctrina christiana, które nadal zasługuje na uwagę i na uwzględnienie jej we współczesnych interpretacjach biblijnych. Wśród tematów dotyczących tekstu biblijnego, które podejmuje Augustyn, pierwszorzędne miejsce odgrywają zagadnienia prawdy i autorytetu Septuaginty, kanonu Pism Świętych, natchnienia biblijnego i duchowej interpretacji tekstów biblijnych oraz przymiotów mówcy chrześcijańskiego. Szerokie uwzględnienie tych zagadnień i ich twórcze rozwinięcie, także przy wykorzystaniu tradycji retorycznej zaczerpniętej z myślicieli rzymskich, przede wszystkim Cycerona, przyczyniło się do nawiązania twórczego dialogu Kościoła z kulturą klasyczną, a także stało się modelem do jego kontynuowania w późniejszych epokach. W swoim podejściu do tekstu biblijnego Augustyn pozostaje nadal twórczym inspiratorem, pokazującym żywotność tradycji biblijnej oraz jej znaczenie kulturowe.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Justyna Kroczak
O obecności dzieła św. Teofana Rekluza w polskiej refleksji
DOI: https://doi.org/10.34768/fp2023a7
145 – 158
PDF

Słowa kluczowe

Teofan Rekluz |Święty z Wyszy |Filokalia |Jan Pryszmont |Piotr Nikolski |teologia prawosławna

Streszczenie

Św. Teofan Rekluz (Gieorgij Goworow, zm. 1894) zapamiętany został przez teologów i badaczy dzięki swym oryginalnym, ale mieszczącym się w tradycji rosyjskiego hezychazmu, pismom ascetyczno-moralnym. Ten biskup i święty był także autorem monumentalnego, pięciotomowego rosyjskiego wydania Filokalii (Dobrotolubija). Jego droga duchowa wiodła od pracy naukowej w Seminarium Duchowym, poprzez funkcję biskupa tambowskiego i szackiego aż do życia zamkniętego w Pustelni w Wyszy. Uważa się go zarówno za teoretyka, jak i praktyka życia ascetycznego opartego na wschodniej tradycji duchowej. Cała jego nauka i pouczenia związane były z modlitwą Jezusową, rolą serca w modlitwie i hezychazmem. W pracy Słowo o modlitwie twierdził, że „sprawa modlitwy w życiu chrześcijańskim jest najważniejsza”. Dążenie serca do Boga powinno być celem człowieka; nie zawsze jest to łatwe, ale dzięki wytrwałości każdy może cel ten osiągnąć. Święty Teofan uczył, jak wejść w dialog modlitewny z Bogiem. Jednym z najważniejszych ćwiczeń duchowych było, według niego, kształtowanie serca – środkiem do celu była tu pobożność i zwrócenie umysłu ku Bogu. Dzieło tego teologa jest znane w Polsce nie tylko w środowisku prawosławnym, ale także katolickim, gdzie powstała nawet monografia na jego temat (Jan Pryszmont). Mimo to czuje się pewien niedosyt – istnieją jedynie dwa przekłady jego pism oraz kilkanaście rozproszonych artykułów. W artykule przedstawiam twórczość św. Teofana w kontekście rosyjskiego hezychazmu, wskazuję także te jej aspekty, które najbardziej interesują polskich badaczy oraz kreślę perspektywy możliwego rozwoju badań nad myślą teologa.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Zielonogórski

Izabela Rutkowska
Język tekstów mistycznych w języku religijnym. Propozycja klasyfikacji
DOI: https://doi.org/10.34768/fp2023a8
159 – 174
PDF

Słowa kluczowe

Kościół katolicki |teolingwistyka |język religijny |teksty mistyczne

Streszczenie

Celem artykułu jest określenie, jakie miejsce w klasyfikacji języka religijnego może zajmować język tekstów mistycznych. Na początku zostały zdefiniowane pojęcia typu język mistyki, tekst mistyczny oraz opisane dotychczas stworzone klasyfikacje. Następnie skonfrontowano je z wiedzą filologiczną. Wykazało to znaczne różnice w rozumieniu pojęcia tekst mistyczny. Dla teologii bowiem główne kryterium oceny tekstu zależne jest od rodzaju relacji człowieka (autora) do Boga, a nie tylko od rodzaju użytego stylu czy zasobu słownictwa. Na tej podstawie można podzielić mistyczne dzieła na wynikające z kontaktu z Bogiem; na te, które służą do kontaktu z Bogiem; te, które są świadectwem kontaktu z Bogiem, oraz te, które służą do nauczania o Bogu. Inaczej też wygląda ocena ‘mistyczności’ tekstu – zależy ona w Kościele dodatkowo od poziomu duchowości i moralności autora, od zgodności treści z przesłaniem Biblii i nauki Kościoła. Natomiast odpowiedź na pytanie o miejsce, jakie zajmują teksty mistyczne pośród tekstów religijnych, zawarta jest poniekąd w odpowiedzi na pytanie o miejsce, jakie posiada doświadczenie mistyczne pośród doświadczeń religijnych. Podział takich dzieł ukazuje stopniowanie – od tekstu będącego świadectwem bezpośredniego kontaktu z Bogiem (poprzez objawienie, wizje, rozmowę), przez zapis doświadczenia religijnego, po tekst, w którym Bóg i sacrum są tylko przedmiotem opisu.


INFORMACJE O AUTORZE

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie

Lucyna Agnieszka Jankowiak
Ocena polisemii terminologicznej w świetle rozwoju nauk
DOI: https://doi.org/10.34768/fp2023a9
177 – 189
PDF

Słowa kluczowe

historia nauk |historia terminologii |polisemia terminologiczna

Streszczenie

W artykule zwrócono uwagę na zawodność kryterium odległości nauk w ocenie polisemii terminologicznej w świetle rozwoju nauk. Kryterium to w ujęciu H. Jadackiej (trzy stopnie wieloznaczności) i E. Grodzińskiego (polisemia dobra i zła) decyduje o wyróżnieniu dopuszczalnej polisemii terminologicznej. Okazuje się ono jednak mylące, co udowodniono w artykule na przykładzie terminów z medycyny i weterynarii. To jest dziedzin, które do końca XVIII w. rozwijały się jako jedna nauka, a dziś stanowią oddzielne dyscypliny, w dodatku należące do dwóch różnych zespołów nauk. Zastosowanie kryterium odległości nauk przy charakterystyce (diachronicznej i synchronicznej) terminologii może spowodować, że polisemia tego samego terminu (np. bielmo) może być odmiennie oceniana na różnych etapach roz­wo­ju danej nauki (tu: medycyny i weterynarii).


INFORMACJE O AUTORZE

Polska Akademia Nauk

Wiesław Mateusz Malinowski
Zamek jako metafora. Podróże po literaturze
DOI: https://doi.org/10.34768/fp2023a10
191 – 210
PDF

Słowa kluczowe

literatura |metafora |zamek |wiek XIX

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest trzem kategoriom metafor, jakie generuje literacki obraz zamku w wybranych utworach z dziewiętnastowiecznej literatury Francji, Belgii i Polski. Mowa o zamku duszy (Nerval, Maeterlinck, Miciński), zamku tyranii (Hugo, Custine) oraz zamku chwały (Mickiewicz, Goszczyński).


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Zielonogórski

Izabela Taraszczuk
Lob der Freiheit: Zum Leben und Schaffen des Grünberger Verlegers Wilhelm Levysohn
DOI: https://doi.org/10.34768/fp2023a11
211 – 227
PDF

Słowa kluczowe

wolność |demokracja |media |Żydzi |Grünberg in Schlesien |redaktor |wydawca |czasopismo |gazeta |Grünberger Wochenblatt |Judaica |wolnomyśliciel

Streszczenie

Die Frage, warum die Beschreibung und Analyse der Tätigkeit von Wilhelm Levysohn ein interessantes Sujet bildet, kann in zweierlei Hinsicht beantwortet werden: diese das turbulente 19. Jahrhundert mitprägende Persönlichkeit ist unzertrennlich mit Grünberg/Zielona Góra verbunden. Die nördlichste niederschlesische Metropole der Woiwodschaft Lubuskie feierte 2022 ihr 800. Bestehen sowie den 700. Jahrestag der Verleihung der Stadtrechte. Dabei kann und soll betont werden, dass Levysohns Tätigkeitsfelder, das Verlagswesen und das sozial-politische Engagement zeitlosen Zielen dienten: der Leseförderung und dem Medieneinsatz, die die soziale Aufklärung, Kommunikation und Interaktion der Menschen bewirken sollten...

Piotr Prusinowski
Walerian Borowczyk jako dokumentalista surrealistyczny
DOI: https://doi.org/10.34768/fp2023a12
229 – 239
PDF

Słowa kluczowe

surrealizm |kino polskie |kino francuskie |film dokumentalny

Streszczenie

Słynny krytyk André Bazin dzielił filmowców na tych, którzy wierzą w obraz, i tych, którzy wierzą w rzeczywistość. Dokumentalną twórczość Waleriana Borowczyka, znanego przede wszystkim z filmów animowanych i fabularnych, trudno jednoznacznie przyporządkować do którejkolwiek z tych kategorii. Autor powyższego artykułu poddaje analizie tę część artystycznego dorobku reżysera, reprezentowaną przez takie filmy jak Dyptyk (Diptyque, 1967), Wyjątkowa kolekcja (Une collection particulière, 1973), List z Paryża (Brief von Paris, 1976) czy Miłość – potwór wszechczasów (L’amour – monstre de tous les temps, 1977). Obrazy te stanowią rzadkie przykłady wykorzystania elementów surrealizmu w kinie dokumentalnym.

Patryk Wiśniewski
Językoznawcze spojrzenie na grzech w dyskursie publicznym
243 – 245
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Zielonogórski
Joanna Kapica-Curzytek
Potknięcie o próg
247 – 250
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Zielonogórski
Joanna Gorzelana
Reportaż post factum. Powódź tysiąclecia po latach
251 – 254
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Zielonogórski
Joanna Gorzelana
Profesor Krzysztof Maćkowiak
257 – 260
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Zielonogórski
Wolfgang Scheuren,
Izabela Taraszczuk
Poezja Paula Petrasa z dawnego Grünbergu i literatura piękna na Ziemi Lubuskiej dzisiaj
263 – 267
PDF
Magdalena Hawrysz
XIII Forum Kultury Słowa w Zielonej Górze
269 – 271
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Zielonogórski
Janusz Łastowiecki
Czytelnia Dramatu – kilka słów o cyklu realizowanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
273 – 278
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Zielonogórski
Joanna Wawryk
Prace wyróżnione przez komitet okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Zielonej Górze (koniec edycji w 2023 r.): Zofia Ścigaj – Martyna Girul – Jakub Stepaniak
279 – 281
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Zielonogórski
Zofia Ścigaj
Pokolenia reżyserek ostatnich stu lat. Wielkie indywidualności twórcze
282 – 296
PDF
Martyna Girul
Przyszłość literatury – projekt
297 – 309
PDF
Jakub Stepaniak
Palcem po firmamencie, czyli językowe wyprawy w kosmos
310 – 320
PDF
Kamil Banaszewski
Bibliografia lubuskiej polonistyki akademickiej za rok 2022
DOI: https://doi.org/10.34768/fp2023a13
321 – 328
PDF

Słowa kluczowe

filologia polska |polonistyka |bibliografia |Uniwersytet Zielonogórski


INFORMACJE O AUTORZE

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pobierz cały numer
1 – 355
PDF
Filologia Polska.
Uniwersytet Zielonogórski
ISSN 2450-3584
Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego
Instytut Filologii Polskiej