Miesięcznik „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka” ukazuje się od 1971 r. Prezentuje naukowe podstawy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Czasopismo ma interdyscyplinarny charakter – popularyzuje dziedziny wiedzy, obejmujące nauki techniczne, medyczne, biologiczne, chemiczne i społeczne. Poruszane w nim zagadnienia dotyczą przede wszystkim: możliwości psychofizycznych człowieka w środowisku pracy, podstawowych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników (w tym skutków tych zagrożeń oraz sposobów ich eliminowania lub minimalizowania) oraz prawnych i ekonomicznych aspektów ochrony pracy.

Celem miesięcznika jest upowszechnianie wyników prac badawczych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego oraz innych wiodących ośrodków naukowych (krajowych i zagranicznych), a także popularyzowanie nowych rozwiązań praktycznych oraz informowanie o seminariach, konferencjach, targach i podobnych przedsięwzięciach poświęconych bezpieczeństwu i ochronie człowieka w środowisku pracy.

Czasopismo dociera do instytutów naukowo-badawczych, wyższych uczelni i laboratoriów, a także do specjalistów ds. bhp i ergonomii, służby medycyny pracy, biur projektowych i konstrukcyjnych oraz do pracodawców i pracowników. W 2005 r. zostało wyróżnione nagrodą im. Haliny Krahelskiej.

Miesięcznik „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka” znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – ma 20 punktów.

Zespół redakcyjny

Małgorzata Pilewicz (kierownik redakcji)

Kamil P. Jach (redaktor naczelny)

Aleksandra Rudzińska-Rdzanek (redaktor)

Redaktorzy tematyczni, członkowie komitetu naukowego

Wiktor M. Zawieska (przewodniczący komitetu naukowego)

Grażyna Bartkowiak

Andrzej Dąbrowski

Krzysztof Gryz

Emil Kozłowski

Barbara Krzyśków

Zofia Pawłowska

Małgorzata Szewczyńska

Tomasz Tokarski

Dorota Żołnierczyk-Zreda

prof. Lidia Morawska (Queensland University of Technology)

prof. Józef Pacyna (Institute for Air Research)

prof. Jacek Engel (Technická univerzita v Košiciach)

prof. Eleonora Carletti (IMAMOTER Institute of the National Research Council of Italy (CNR))

dr Agnieszka Psikuta (EMPA)

dr Małgorzata Milczarek (EU-OSHA)

prof. Rafał L. Górny (CIOP-PIB)

dr hab. inż. Andrzej Grabowski (CIOP-PIB)

dr hab. inż. Agnieszka Wolska (CIOP-PIB)

dr hab. inż. Dariusz Pleban (CIOP-PIB)

dr hab. inż. Emilia Irzmańska (CIOP-PIB)

Redakcja miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

tel. +48 22 623 36 75, 623 46 48

e-mail: bpredakcja@ciop.pl

 

Warunki publikacji materiałów:

•    Artykuły należy nadsyłać w formie elektronicznej.

•    Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułu.

•    Artykuły są recenzowane.

Numer bieżący
12 (627) 2023
Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa