Numer 12 (627) 2023
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Dominika Bohutyn
Spis treści
Strony
Pobierz
Andrzej Pawlak
Ocena zagrożenia pracowników promieniowaniem nadfioletowym z wykorzystaniem modelu mobilnego systemu pomiarowego
DOI: 10.54215/BP.2023.12.25.Pawlak
14 – 19
PDF

Słowa kluczowe

promieniowanie nadfioletowe |mobilny system pomiarowy do oceny zagrożenia pracowników promieniowaniem nadfioletowym (UV) na stanowiskach pracy |kryteria oceny zagrożenia promieniowaniem nadfioletowym |źródła promieniowania nadfioletowego |badania porównawcze

Streszczenie

W artykule zaprezentowano opracowany w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB) model mobilnego systemu pomiarowego do oceny zagrożenia pracowników promieniowaniem nadfioletowym (UV) na stanowiskach pracy. Omówiono jego konstrukcję oraz aplikację, za pomocą której steruje się przebiegiem pomiaru. Przedstawiono w skrócie metodykę badań promieniowania UV na stanowiskach pracy oraz przytoczono wyniki z porównania wskazań mobilnego system pomiarowego z profesjonalnym radiometrem na wybranych stanowiskach pracy


INFORMACJE O AUTORZE

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Grzegorz Makarewicz,
Wiktor M. Zawieska
Program wspomagający ocenę narażenia zawodowego na hałas przy zastosowaniu strategii pomiarowej uwzględniającej podział na czynności wykonywane przez pracownika
DOI: 10.54215/BP.2023.12.26.Makarewicz
20 – 24
PDF

Słowa kluczowe

hałas |narażenie na hałas |poziom ekspozycji na hałas |ocena ryzyka

Streszczenie

Hałas w środowisku pracy wciąż jest jednym z dominujących czynników szkodliwych lub uciążliwych oddziałujących na człowieka. Niezależnie od metod eliminacji hałasu istotną kwestią jest możliwość szybkiej oceny narażenia na hałas w miejscu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czasochłonność tego procesu zależy m.in. od sposobu realizacji czynności prowadzonych w ciągu dnia pracy oraz zastosowanej strategii pomiarowej. Niekiedy przeprowadzenie oceny narażenia wymaga wykonania nie tylko pomiarów, lecz także dodatkowych złożonych obliczeń. Coraz większą rolę w tym zakresie odgrywa internet, w którego zasobach pojawiają się programy wspomagające wymienione operacje. Przykładem takiego programu jest przedstawiony w artykule skrypt wspomagający ocenę narażenia na hałas na stanowisku pracy przy zastosowaniu strategii pomiarowej z podziałem na czynności, które pracownik wykonuje w ramach swojej pracy. Program wyznacza wartości redukcji poziomów hałasu i czasu narażenia w odniesieniu do każdej czynności prowadzącej do osiągnięcia wartości dziennego poziomu ekspozycji na hałas zgodnego z obowiązującymi przepisami.


INFORMACJE O AUTORACH


Grzegorz Makarewicz
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Wiktor M. Zawieska
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Jolanta Skowroń
106. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
25 – 28
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa