Numer 8 (623) 2023
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Dominika Bohutyn
Spis treści
Strony
Pobierz
Krzysztof Makowski,
Oliwia Owczarek,
Agnieszka Brochocka
Ocena skuteczności filtracji półmasek filtrujących wobec nanoaerozolu zredukowanego tlenku grafenu
DOI: 10.54215/BP.2023.08.16.Makowski
17 – 21
PDF

Słowa kluczowe

ochrona układu oddechowego |zredukowany tlenek grafenu |tlenek grafenu |skutecznośæ filtracji |penetracja |półmaska filtrująca |nanocząstki grafenu

Streszczenie

W artykule przedstawiono skuteczność filtracji półmasek filtrujących klasy FFP2 i FFP3 wobec nanocząstek zredukowanego tlenku grafenu. Sprzęt ochrony układu oddechowego został wybrany spośród wielu produktów powszechnie dostępnych na rynku. Pomiary penetracji przeprowadzono z użyciem 0,02-proc. zawiesiny wodnej zredukowanego tlenku grafenu przy przepływie nanoaerozolu 95 l/min. Wartość penetracji odczytywano dla cząstek o wielkości do 100 nm. Przedstawione wyniki badań pokazują, że stosowana obecnie klasyfikacja półmasek filtrujących według normy EN 149:2001+A1:2009, oparta na standardowych aerozolach testowych, nie ma przełożenia na ochronę przed nanoaerozolami zredukowanego tlenku grafenu. W przypadku zbadanych półmasek filtrujących wartości penetracji nanocząstek zredukowanego tlenku grafenu dla większości próbek przekroczyły dopuszczalny zakres określony we wspomnianej normie. W związku z tym konieczne jest opracowanie wytycznych doboru sprzętu ochrony układu oddechowego przeznaczonego do stosowania w warunkach obecności nanocząstek, w tym zredukowanego tlenku grafenu.


ENGLISH TITLE

Assessment of the filtration efficiency of the filtering half-masks against nano-aerosol of reduced graphene oxide

Keywords

respiratory protection |reduced graphene oxide |graphene oxide |filtering half mask |filtration efficiency |penetration |graphene nanoparticles

Abstract

The article presents the assessment of filtration efficiency of filtering half mask FFP2 and FFP3 against nanoparticles of reduced graphene oxide. Respiratory protective devices were selected from among many commonly available on the market. Penetration measurements were carried out with a 0.02% water suspension of reduced graphene oxide at a nanoaerosol flow of 95 l/min. The penetration value was read for particles up to 100 nm in size. The presented research results show that the currently used classification of filtering respirators according to the EN 149:2001+A1:2009 standard, based on standard test aerosols, does not reflect the protection against reduced graphene oxide nanoaerosols. The penetration values against the graphene nanoparticles of the tested filtering half masks exceeded the admissible range of penetration according to the above-mentioned standard for most of the samples. Therefore, it is necessary to develop guidelines for the selection of respiratory protective equipment intended for use in the presence of nanoparticles, including reduced graphene oxide.


INFORMACJE O AUTORACH


Krzysztof Makowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Oliwia Owczarek
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Agnieszka Brochocka
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Tomasz Tokarski
Narzędzia do oceny funkcjonalnej zdolności do pracy – zasady wyznaczania kwalifikatorów ICF
DOI: 10.54215/BP.2023.08.17.Tokarski
22 – 25
PDF

Słowa kluczowe

próby pracy |ocena zdolności do pracy

Streszczenie

Ocena zdolności do wykonywania pracy jest bardzo istotnym elementem w aspekcie powrotu do życia zawodowego osoby po chorobie lub wypadku czy osoby z niepełnosprawnością. W artykule przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące opracowanych narzędzi do oceny funkcjonalnej zdolności do pracy oraz normy kwalifikacyjne, które umożliwiają m.in. wyznaczenie kwalifikatorów ICF na podstawie badań wykonywanych za pomocą tych narzędzi. Opracowane normy są udostępniane bez dodatkowych opłat i pozwalają na szerokie zastosowanie wspomnianych narzędzi ze względu na niskie koszty ich wykonania.


ENGLISH TITLE

Practical application of the assessment of functional ability to work – standards for determining ICF qualifiers

Keywords

work samples |evaluation of work capacity

Abstract

Assessment of the ability to perform work is a very important element in the aspect of returning to professional life of a person after an illness or accident or a person with a disability. The article presents the most important information on the developed tools for the assessment of functional ability to work and qualification standards that enable, among others, determination of ICF qualifiers on the basis of tests. The developed standards are made available at no additional charge and allow for the wide use of these tools due to the low cost of their implementation.


INFORMACJE O AUTORZE

Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa