Numer 5 (620) 2023
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Dominika Bohutyn
Spis treści
Strony
Pobierz
Krzysztof Baszczyński
Podstawowe parametry ochronne i użytkowe uprzęży stosowanych w zestawach zabezpieczających przed upadkiem z wysokości – metody badań
DOI: 10.54215/BP.2023.05.10.Baszczynski
19 – 23
PDF

Słowa kluczowe

upadek z wysokości |uprząż |odporność na obciążenie statyczne |zachowanie w warunkach dynamicznych |manekin antropomorficzny

Streszczenie

Jednym z głównych składników indywidualnych zestawów chroniących przed upadkiem z wysokości są uprzęże, które zakłada na siebie człowiek. W zależności od ich przeznaczenia mogą to być szelki bezpieczeństwa, uprzęże biodrowe, pasy do ustalania pozycji podczas pracy na wysokości, uprzęże alpinistyczne, szelki ratownicze i inne. Uprzęże pełnią ważną i odpowiedzialną rolę, decydując niejednokrotnie o życiu ich użytkownika. W związku z tym przed dopuszczeniem na rynek, a następnie do stosowania, konieczna jest kontrola ich parametrów. W artykule przedstawiono najważniejsze parametry uprzęży, takie jak: odporność na obciążenie statyczne i dynamiczne, zachowanie w warunkach dynamicznych, działanie na ciało użytkownika w stanie jego zawieszenia oraz naciski wywierane na powierzchnię manekina antropomorficznego. Scharakteryzowano stosowane obecnie metody badań tych parametrów oraz aparaturę badawczą. Wśród zaprezentowanych metod znalazły się zarówno metody znormalizowane, jak i własne – opracowane w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym. Przedstawiono znaczenie poszczególnych parametrów z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników uprzęży.


ENGLISH TITLE

Basic protective and performance parameters of harnesses protecting against falls from a height – test methods

Keywords

falls from a height |safety harnesses |static strength |dynamic performance |anthropomorphic dummy

Abstract

The presence of harnesses that a person puts on is a characteristic feature of individual fall protection systems. Depending on the purpose of the system, these may be, for example, full body safety harnesses, sit harnesses, work positioning belts, mountaineering harnesses, rescue harnesses and others. The role of such harnesses is an important and responsible one, because their performance often decides about their user's life. Therefore, before they are launched on the market and approved for use, it is necessary to control their parameters. The paper presents the most important protective parameters, such as: resistance to static and dynamic loads, behavior in dynamic conditions, the effect of the harness on the user's body in the suspended state and the pressure of the harness on the surface of the anthropomorphic dummy. The currently used methods of testing these parameters and the research equipment have been characterized. The presented methods include both standardized and own methods developed at Central Institute for Labour Protection – National Research Institute. The importance of the individual parameters from the point of view of the harness user safety is discussed.


INFORMACJE O AUTORZE

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Tomasz Jankowski,
Adrian Okołowicz
Prototyp miernika aerozoli nanoobiektów – badanie weryfikacyjne w środowisku pracy
DOI: 10.54215/BP.2023.05.11.Jankowski
24 – 28
PDF

Słowa kluczowe

miernik niskokosztowy |nanoobiekty |aerozole |ocena narażenia

Streszczenie

Stosowanie nanomateriałów może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem ważne jest posiadanie informacji ilościowych na temat stężenia aerozoli nanoobiektów w otaczającym środowisku. Z uwagi na wysoką cenę urządzeń klasy laboratoryjnej typu liczniki kondensacyjne lub liczniki elektrometryczne są one stosowane tylko do okresowych pomiarów stężenia liczbowego nanoobiektów. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na urządzenia, które umożliwiałoby monitorowanie stężenia aerozoli nanoobiektów, a jednocześnie byłyby na tyle tanie, żeby można je było instalować wszędzie tam, gdzie używa się nanomateriałów i gdzie aerozole nanobiektów mogą powstawać w sposób spontaniczny. W artykule przedstawiono metody i rozwiązania techniczne pozwalające na wykonanie bezpośredniego pomiaru parametrów charakterystycznych dla nanoobiektów znajdujących się w powietrzu w obrębie stanowisk pracy, w tym opracowany przez autorów w ramach V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” niskokosztowy miernik aerozoli nanoobiektów. Zaprezentowano wyniki badań weryfikujących poprawność działania prototypu tego miernika w środowisku pracy związanym z obszarem nanotechnologii.


ENGLISH TITLE

Prototype of a nano-object aerosol meter – verification test in the work environment

Keywords

low-cost meter |nano-objects |aerosols |exposure assessment

Abstract

The use of nanomaterials may pose a risk to human health. For risk management, it is important to have quantitative information on the concentration of nano-object aerosols in the surrounding environment. Due to the high price of laboratory-class devices, such as condensation counters or electrometric counters, they are used only for periodic measurements of the number concentration of nano-objects. Currently, there is a growing need for devices capable of monitoring the concentration of nano-object aerosols that are cheap enough to be installed where nanomaterials are used or aerosols can be spontaneously generated. The article presents methods and technical solutions for direct measurement of parameters characteristic of nano-objects workplaces in the air. One of the solutions is the prototype developed by the authors within the scope of the 5th stage of the National Programme “Improvement of safety and working conditions” a low-cost nano-object aerosol meter. The results of tests verifying the correct operation of the prototype of this meter in the work environment related to the area of nanotechnology are presented.


INFORMACJE O AUTORACH


Tomasz Jankowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Adrian Okołowicz
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa