Numer 4 (619) 2023
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Dominika Bohutyn
Spis treści
Strony
Pobierz
Joanna Fik,
Piotr Fik
Mediacja w rozwiązywaniu sporów w środowisku pracy
DOI: 10.54215/BP.2023.04.7.Fik
10 – 14
PDF

Słowa kluczowe

mediacja |prawo pracy |negocjacje |pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

Streszczenie

Artykuł porusza problematykę instytucji mediacji w postępowaniach z zakresu prawa pracy. Na podstawie analizy źródeł prawnych, literatury oraz danych statystycznych dokonano oceny efektywności postępowań mediacyjnych w prawie pracy. Ponadto wskazano korzyści płynące z instytucji mediacji i podjęto próbę identyfikacji przyczyn obecnego poziomu wykorzystania tego sposobu rozwiązywania sporów między pracodawcami a pracownikami. W mediacji strony odgrywają ważną rolę w rozwiązywaniu sporów. Często skutkuje to kreatywnymi rozwiązaniami, trwalszymi wynikami, większą satysfakcją i lepszymi relacjami.


ENGLISH TITLE

Mediation in resolving conflicts in the work environment

Keywords

negotiations |mediation |labor law |out-of-court dispute resolution

Abstract

The article deals with the issues of mediation in labor law proceedings. Based on the analysis of legal sources, literature and statistical data, the effectiveness of mediation proceedings in labor law was assessed. Moreover, the benefits of mediation were indicated and an attempt was made to identify the reasons for the current level of use of this method of resolving disputes between employers and employees. In mediation, parties play an important role in resolving their own disputes. This often results in creative solutions, longer-lasting outcomes, greater satisfaction, and improved relationships.


INFORMACJE O AUTORACH


Joanna Fik
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny im. Jana Długosza w Częstochowie


Piotr Fik
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny im. Jana Długosza w Częstochowie

Agnieszka Szczygielska
Środki komunikacji wizualnej wykorzystywane w kształtowaniu postaw wobec bezpieczeństwa pracy
DOI: 10.54215/BP.2023.04.8.Szczygielska
15 – 21
PDF

Słowa kluczowe

animacje |komunikacja wizualna |plakaty |infografiki |filmy |bezpieczeństwo pracy |zdjęcia

Streszczenie

Związek komunikacji wizualnej z problematyką bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ma w Polsce długoletnią tradycję. Jej początków upatruje się w okresie międzywojennym, kiedy to artyści reprezentujący sztuki plastyczne zaczęli podejmować w swoich pracach tematy ważne społecznie i tworzyć materiały wizualne o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, m.in. w formie plakatów dotyczących bezpieczeństwa pracy. Obecnie materiały takie powstają m.in. w wyniku działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego oraz współpracujących z nim instytucji i przedsiębiorstw. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania środków wizualnych stosowanych obecnie w działaniach z zakresu kształtowania postaw wobec bezpieczeństwa pracy. Tego typu materiały odgrywają bowiem istotną rolę w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy – są źródłem informacji z zakresu bhp, odbieranych wzrokowo. W artykule omówiono: plakaty bezpieczeństwa pracy, infografiki, fotografie, filmy oraz animacje.


ENGLISH TITLE

Visual communication tools used in shaping attitudes towards safety

Keywords

visual communication |animations |occupational safety |posters |infographics |photos |videos

Abstract

The connection between visual communication and occupational safety and health has a long tradition in Poland. The beginnings are seen in the interwar period, when artists representing the visual arts began to take up socially important topics in their works and create visual materials of an informative and educational nature, e.g. in the form of occupational safety posters. Currently, such materials are being developed, e.g. as a result of the activities of the Central Institute for Labor Protection – National Research Institute and institutions and enterprises cooperating with it. The article attempts to characterize visual tools currently used in activities in the field of shaping pro-safe attitudes towards workplace safety. They play an important role in shaping attitudes towards work safety by providing visual information on workplace safety. The article discusses: occupational safety posters, infographics, photographs, videos and animations.


INFORMACJE O AUTORZE

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Grzegorz Szczepański,
Marlena Podleśna,
Krzysztof Łada,
Anna Włudarczyk
Sprawdzenie przydatności metamateriału akustycznego do redukowania hałasu średnio- i wysokoczęstotliwościowego – symulacje numeryczne
DOI: 10.54215/BP.2023.04.9.Szczepanski
22 – 27
PDF

Słowa kluczowe

badania numeryczne |ograniczanie hałasu |materiały akustyczne |częstotliwości rezonansowe

Streszczenie

Hałas na stanowiskach pracy wciąż jest głównym zagrożeniem dla pracowników zakładów przemysłowych. Zastosowanie obudów i barier dźwiękoizolacyjnych w celu ograniczania tego zagrożenia nie zawsze jest możliwe lub wystarczające. Stosunkowo nowym i obiecującym sposobem redukcji hałasu jest wykorzystanie metamateriałów akustycznych, które przekierowują bądź pochłaniają falę dźwiękową, a najwyższą skuteczność wykazują przy częstotliwości bliskiej częstotliwości rezonansowej. Metamateriały akustyczne służą przede wszystkim do redukcji hałasu wąskopasmowego. W artykule przedstawiono ich modele numeryczne, które posłużyły do wyznaczenia częstotliwości rezonansowych. Symulacje przeprowadzono w dwóch różnych programach przeznaczonych do analizy metodą elementów skończonych (MES). Otrzymane wyniki wskazują, że metamateriał o strukturze tunelowej z umieszczonymi wewnątrz rezonatorami Helmholtza może redukować hałas w kilku pasmach częstotliwości (w zakresie średnio- i wysokoczęstotliwościowym) oraz w większym stopniu niż metamateriał o strukturze tunelowej bez rezonatorów.


ENGLISH TITLE

Suitability study of the acoustic metamaterial for reducing medium- and high-frequency noise – numerical simulations

Keywords

noise reduction |acoustic metamaterials |resonant frequencies |numerical study

Abstract

Noise in workplace environments is still the main risk factor for workers in industrial plants. The use of sound insulation enclosures and soundproof barriers to reduce this risk is not always possible or sufficient. A relatively new solution used to reduce noise are acoustic metamaterials that redirect or absorb the sound wave, and show the highest efficiency at frequencies close to the resonant frequency. They are primarily used for narrowband noise. The article presents the developed numerical models which were used to determine the resonant frequencies. Simulations were performed in two different programs based on finite element method (FEM). The obtained results indicate that the tunnel structure with Helmholtz resonators placed within can suppress the noise in several frequency bands (mid-frequency and high-frequency range) and to a greater extent than tunnel structures without resonators.


INFORMACJE O AUTORACH


Grzegorz Szczepański
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Marlena Podleśna
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Krzysztof Łada
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Anna Włudarczyk
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa