Numer 1 (616) 2023
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Dominika Bohutyn
Spis treści
Strony
Pobierz
Małgorzata Pęciłło,
Magdalena Galwas-Grzeszkiewicz
Ocena procesów zarządzania bhp w polskich przedsiębiorstwach
DOI: 10.54215/BP.2023.01.1.Pecillo
14 – 17
PDF

Słowa kluczowe

ISO 45001 |system zarządzania bhp |procesy zarządzania

Streszczenie

Opublikowanie nowej normy ISO 45001 dotyczącej systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zwróciło uwagę przedsiębiorstw na wdrożone u nich procesy zarządzania bhp i na problem oceny ich funkcjonowania. W artykule przedstawiono wyniki oceny dziewięciu wybranych procesów zarządzania bhp, którą przeprowadzono w 35 przedsiębiorstwach deklarujących działania dostosowujące system zarządzania bhp do wymagań cytowanej normy.


INFORMACJE O AUTORACH


Małgorzata Pęciłło
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Magdalena Galwas-Grzeszkiewicz
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Rafał Młyński,
Emil Kozłowski
Materiał dźwiękowy wspierający przygotowanie się osób z dysfunkcją wzroku do udania się w nieznane im środowisko
DOI: 10.54215/BP.2023.01.2.Mlynski
18 – 22
PDF

Słowa kluczowe

dźwięk |hałas |lokalizacja dźwięku |niepełnosprawność wzroku |ślepota |zaburzenia widzenia

Streszczenie

W Polsce liczba osób z dysfunkcjami wzroku (uszkodzeniami i chorobami narządu wzroku), w tym osób z niepełnosprawnościami prawnymi oraz deklarujących ograniczenia w wykonywaniu normalnych czynności, stanowi aż 1/3 ogółu ludności. Powszechnie wiadomo, że słuch odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Jednocześnie osoby te często boją się opuścić znane im otoczenie, np. własne domy. Istotnym wsparciem osób z niepełnosprawnością narządu wzroku byłaby możliwość zapoznania się z takimi dźwiękami, które mogą napotkać w środowisku zewnętrznym. W toku badań w CIOP-PIB zebrano zestaw dźwięków, które mogą być wykorzystane przez osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku do zapoznania się z otoczeniem, do którego potencjalnie mogą się udać. Dźwięki nagrywano z wykorzystaniem techniki ambisonicznej oraz binauralnie za pomocą mikrofonów wbudowanych w zestaw słuchawkowy. Rozwiązania te pozwoliły na uzyskanie wrażenia przestrzennego związanego z prawidłowym kierunkiem docierania dźwięku. Materiał dźwiękowy obejmuje szereg sytuacji, w których osoba z niepełnosprawnością narządu wzroku może się znaleźć, i zawiera dźwięki zarejestrowane nie tylko w domu, lecz także np. w pobliżu skrzyżowań czy w budynkach biurowych. Dokonano niezbędnych konwersji danych w celu uzyskania plików w formacie, który można odtwarzać na słuchawkach podłączonych do komputera. Pozyskane dane przeznaczone są do wykorzystania w oprogramowaniu służącym do zapoznania osób z niepełnosprawnością narządu wzroku z potencjalnie nowymi dla nich sytuacjami.


INFORMACJE O AUTORACH


Rafał Młyński
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Emil Kozłowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Jolanta Skowroń
103. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
24 – 28
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa