Numer 12 (615) 2022
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek
Spis treści
Strony
Pobierz
Patrycja Łach
Możliwości fizyczne starszych pracowników w kontekście zachowania zdolności do pracy
DOI: 10.54215/BP.2022.12.31.Lach
18 – 21
PDF

Słowa kluczowe

możliwości fizyczne |pracownicy starsi |urządzenia wspomagające

Streszczenie

Z upływem lat osłabiają się funkcje poznawcze i sprawność fizyczna człowieka. U każdego proces ten zachodzi z różną prędkością i siłą, jednak jest nieunikniony. Wyzwaniem dla środowiska pracy jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom starzenia się pracowników przez zastosowanie odpowiednio dobranych systemów wsparcia. Biorąc pod uwagę obniżającą się liczbę osób w wieku produkcyjnym w stosunku do osób starszych, znalezienie rozwiązań mających na celu przystosowanie stanowisk pracy do zmieniających się zdolności funkcjonalnych człowieka jest niezwykle istotne z punktu widzenia wydłużenia jego aktywności zawodowej.


ENGLISH TITLE

Physical capabilities of older workers in the context of maintaining work ability

Keywords

older workers |physical abilities |support systems

Abstract

Over the years, the human body is subject to the process of weakening of physical and cognitive functions. This process occurs with different speed and force for everyone, but it is inevitable. The challenge for the working environment is to counteract the negative effects of the aging of employees through the use of appropriately selected support systems. Finding solutions aimed at adapting workplaces to changing functional abilities is extremely important from the point of view of prolonging economic activity, in the era of declining number of people of working age in relation to the elderly.


INFORMACJE O AUTORZE

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Witold Mikulski
Ocena jakości akustycznej pomieszczeń biurowych typu open space z uwzględnieniem normy ISO 22955:2021
DOI: 10.54215/BP.2022.12.32.Mikulski
22 – 27
PDF

Słowa kluczowe

hałas |akustyka pomieszczeń |biura open space |chłonność akustyczna |czas pogłosu

Streszczenie

W PN-B-2151-4:2015 wyróżnia się dwa typy wielkopowierzchniowych pomieszczeń pracy: grupę 1 – pomieszczenia biurowe open space (inaczej zwane otwartymi pomieszczeniami do prac administracyjnych), sale operacyjne banków i urzędów, biura obsługi klienta, oraz grupę 2 – centra obsługi telefonicznej. W każdej z tych grup określona jest minimalna chłonność akustyczna pomieszczenia. W PN-EN ISO 3382-3:2012 wprowadzono cztery inne kryteria akustyczne pomieszczeń, dotyczące grupy 2. Do stanowisk pracy lub wymienionych pomieszczeń odnoszą się także kryteria związane z dopuszczalnym hałasem, określone w PN-N-01307:1994 oraz PN-B-02151-2:2018. Omawiane kryteria opracowano od 28 do czterech lat wstecz i w wielu przypadkach nie są one w pełni dostosowane do obecnie eksploatowanych pomieszczeń. Skutkiem tego było wprowadzenie w nowej normie ISO 22955:2021 nowego podziału wielkopowierzchniowych pomieszczeń pracy na sześć klas, w tym klasy pomieszczeń przeznaczonych do pracy biurowej, ale bez wyposażenia. W artykule omówiono wymagania oraz podano kryteria oceny pomieszczeń biurowych open space według ISO 22955:2021 oraz norm: PN-N-01307, PN-B-02151-2, PN-B-02151-4 i PN-EN ISO 3382-3.


ENGLISH TITLE

Evaluation of the acoustic quality of open plan offices spaces, taking into account the ISO 22955 standard

Keywords

noise |reverberation time |room acoustics |open plan offices |sound absorption

Abstract

The Polish standard PN-B-02151-4: 2015 distinguishes two types of large-area work rooms: 1 – open plan offices, operating rooms for banks and offices, customer service offices and 2 – call centres. In each of these types, criteria for the minimum sound absorption of the room are defined. The PN-EN ISO 3382-32012 specifies four other acoustic criteria for rooms, but referring only to rooms type 2. For workplaces or the above-mentioned the rooms are also subject to the criteria for permissible noise specified in the PN-N-01307:1994 and the PN-B-02151-2:2018 standards. Above the criteria were developed from 28 to 4 years ago and in many cases are not fully adapted to the currently used rooms. As a result, the new ISO 22955: 2021 introduced a new division of open plan offices spaces/rooms. There are five types of used rooms and an additional class i.e. a room intended for office work, but without equipment. The article will discuss the acoustic requirements and the evaluation criteria of the rooms according to ISO 22955:2021 and the standards: PN-N-01307, PN-B-02151-2, PN-B-02151-4 and PN-EN ISO 3382-3.


INFORMACJE O AUTORZE

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa