Numer 11 (614) 2022
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek
Spis treści
Strony
Pobierz
Karolina Pawłowska-Cyprysiak,
Katarzyna Hildt-Ciupińska
Jak zorganizować szkolenie odpowiadające potrzebom starszych pracowników – najważniejsze wnioski z badań ankietowych
DOI: 10.54215/BP.2022.11.28.Pawlowska-Cyprysiak
12 – 16
PDF

Słowa kluczowe

pracownik starszy |uczenie się przez całe życie |edukacja pracowników starszych |organizacja szkoleń dla pracowników

Streszczenie

Edukacja pracowników starszych (zwłaszcza w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa), gdy jest prowadzona w sposób odpowiadający ich potrzebom, może wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków i chorób zawodowych, lepszą efektywność pracy i wzrost poczucia bezpieczeństwa w tej grupie osób. W celu określenia preferencji pracowników w wieku 50 lat i więcej (tj. pracowników starszych) odnośnie do organizowania dla nich szkoleń zdecydowano się na badania kwestionariuszowe z wykorzystaniem specjalnie opracowanej ankiety. Grupa respondentów składała się z 544 ponadpięćdziesięcioletnich pracowników, wybranych metodą doboru celowego, zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które wyraziły zgodę na udział w badaniu.


ENGLISH TITLE

How to organize training that meets the needs of older workers – the most important conclusions from the survey

Keywords

older worker |lifelong learning |education of older workers |organization of training for employees

Abstract

The aim of this article is to indicate how to organize effective training for elder workers and to identify the differences resulting from the type of performed work in this field. Teaching older workers in particular about health and safety in a way that suits them may reduce the number of accidents and occupational diseases. It can also improve the work efficiency of this group and increase their sense of security. Questionnaire study was conducted with the use of a form developed for its needs in order to determine the most optimal way of organized training for employees. The study group consisted of 544 employees aged 50+ (so-called older workers) and such selection was deliberate. The questionnaires were filled in by employees of companies that agreed to participate in the study.


INFORMACJE O AUTORACH


Karolina Pawłowska-Cyprysiak
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Katarzyna Hildt-Ciupińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Tomasz Tokarski
Narzędzia do oceny funkcjonalnej zdolności do wykonywania wybranych czynności pracy
DOI: 10.54215/BP.2022.11.29.Tokarski
17 – 19
PDF

Słowa kluczowe

próby pracy |ocena zdolności do pracy

Streszczenie

Ocena zdolności do wykonywania pracy jest bardzo istotnym elementem w aspekcie powrotu do pracy, np. osób po chorobie lub wypadku oraz osób z niepełnosprawnościami. Ocena ta powinna być przeprowadzona na podstawie znormalizowanych kryteriów. W artykule przedstawiono propozycję narzędzi do oceny funkcjonalnej, dotyczącej możliwości wykonywania wybranych czynności pracy na wielu stanowiskach, na których wymagane są: przyjmowanie zróżnicowanych pozycji ciała, zaangażowanie kończyn górnych, praca precyzyjna i praca powtarzalna.


ENGLISH TITLE

Functional capacity assessment tools to perform selected work activities

Keywords

work samples |evaluation of work capacity

Abstract

Assessment of the ability to work is a very important element in terms of return to work, e.g. in regard of persons coming out of illness or accident, and in relation to disabled persons. The assessment should be based on standardized criteria. The article presents a proposal of tools for functional assessment of activities performed simultaneously at numerous workplaces with various body positions, upper limbs, manual and repetitive activities.


INFORMACJE O AUTORZE

Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Piotr Kowalski,
Adrian Alikowski
Możliwości zastosowania symulacji MES do badania drgań struktur antywibracyjnych 3D
DOI: 10.54215/BP.2022.11.30.Kowalski
20 – 23
PDF

Słowa kluczowe

struktura 3D |drgania mechaniczne |metoda elementów skończonych

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki walidacji przykładowego modelu struktury 3D z wykorzystaniem danych eksperymentalnych zebranych podczas badań drgań mechanicznych na stanowisku laboratoryjnym. Przeprowadzone testy miały na celu zbadanie możliwości stworzenia modelu numerycznego struktury 3D za pomocą oprogramowania Femap, który będzie odzwierciedlał jej zachowanie się pod wpływem drgań mechanicznych, a następnie wykorzystanie go do prognozowania wyników kolejnych badań przeprowadzonych na zmodyfikowanych strukturach. Drgania struktury 3D podczas pobudzenia sygnałem testowym rejestrowano za pomocą szybkiej kamery, a następnie analizowano w oprogramowaniu do analizy obrazu MOVIAS Neo. Uzyskane wartości przemieszczeń w punktach pomiarowych badanej struktury posłużyły do walidacji symulacyjnego modelu numerycznego. Dzięki zdefiniowaniu parametrów materiałowych i fizycznych możliwe było stworzenie modelu numerycznego, który następnie przetestowano, a uzyskane wyniki porównano z danymi eksperymentalnymi. W ten sposób potwierdzono, że model numeryczny stworzony w programie Femap nadaje się do prognozowania drgań struktur 3D metodą elementów skończonych.


ENGLISH TITLE

Possibilities of using FEM simulation for vibration testing of 3D antivibration structures

Keywords

3D structure |mechanical vibrations |finite element method

Abstract

The article presents the results of validation of an exemplary 3D structure model created in the Femap software with the use of experimental data collected during mechanical vibration tests on a laboratory stand. The conducted tests were aimed at examining the possibility of creating a numerical model of a 3D structure in the Femap software, reflecting the behaviour of a 3D model subjected to mechanical vibrations, and then using it to predict the results of subsequent tests carried out on modified structures. The vibrations of the 3D structure during excitation with the test signal were recorded with a high-speed camera and then analyzed with the image analysis software MOVIAS Neo. The values of displacements at the measurement points of the examined structure were used to validate the numerical simulation model. Using the definition of material and physical parameters, it was possible to create a numerical model, which was then tested, and the obtained results were compared with the experimental data. This confirmed that the numerical model created in the Femap software could be used to predict vibrations of 3D structures using the finite element method.


INFORMACJE O AUTORACH


Piotr Kowalski
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Adrian Alikowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa