Numer 10 (613) 2022
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek
Spis treści
Strony
Pobierz
Zofia Pawłowska
Czynniki wpływające na warunki środowiska pracy w przedsiębiorstwach wdrażających technologie Przemysłu 4.0
DOI: 10.54215/BP.2022.10.25.Pawlowska
10 – 13
PDF

Słowa kluczowe

Przemysł 4.0 |dobre praktyki |bezpieczeństwo i higiena pracy

Streszczenie

Transformacja do Przemysłu 4.0, której wynikiem ma być nie tylko wzrost produktywności, lecz także poprawa warunków materialnego i psychospołecznego środowiska pracy, wymaga odpowiedniego zarządzania zmianą, a ta wiąże się z wprowadzaniem nowych technologii. Dzięki rozpoznaniu czynników wpływających na warunki środowiska pracy podczas transformacji można uwzględnić w procesie zarządzania zmianą dobre praktyki, skierowane na wzmocnienie pozytywnego i ograniczenie negatywnego wpływu tych czynników. W artykule przedstawiono czynniki o potencjalnym wpływie na warunki środowiska pracy w przedsiębiorstwach wdrażających technologie Przemysłu 4.0 i dobre praktyki, które można wykorzystać w procesie zarządzania zmianą w celu osiągnięcia poprawy warunków środowiska pracy.


ENGLISH TITLE

Factors influencing the working environment conditions in enterprises implementing Industry 4.0 technologies

Keywords

Industry 4.0 |occupational safety and health |good practices

Abstract

Transformation to Industry 4.0, which is expected to result not only in an increase in productivity, but also in an improvement of the material and psychosocial work environment conditions, requires appropriate change management, which is related to the introduction of new technologies. Recognition of the factors influencing the conditions of the work environment during the transformation makes it possible to include in the change management process good practices aimed at strengthening the positive and limiting the negative impact of these factors. This article presents factors with potential impact on working environment conditions in companies implementing Industry 4.0 technologies and good practices that can be used in the change management process to achieve better working environment conditions.


INFORMACJE O AUTORZE

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Małgorzata Pęciłło
Przywództwo jako podstawowy proces w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
DOI: 10.54215/BP.2022.10.26.Pecillo
14 – 17
PDF

Słowa kluczowe

przywództwo |zarządzanie bhp |zaangażowanie kierownictwa

Streszczenie

Próby zarówno zdefiniowania przywództwa, jak i określenia cech i zachowań, które charakteryzują skutecznych przywódców, są podejmowane od wielu lat, a dyskusja w tym zakresie toczy się do dziś. W artykule przedstawiono, bazując na badaniach literaturowych z tego obszaru, różne podejścia do przywództwa w ramach bhp oraz do oceny jego skuteczności. Nie istnieje jednak jeden skuteczny styl przywódczy ani jedna uniwersalna metoda oceny skuteczności zaangażowania kierownictwa w tym obszarze. Dlatego też w zarządzaniu bhp najlepiejtrzymać się zasady aurea mediocritas (złotego środka), samo zaś przywództwo definiować przez działania, a jego skuteczność oceniać przez analizę zrealizowanych (lub nie) celów.


ENGLISH TITLE

Leadership as a basic process in a health and safety management system

Keywords

leadership |OSH management |management commitment

Abstract

Attempts to both define leadership and to identify the characteristics and behaviours that characterise effective leaders have been made for many years and the discussion continues to this day. This paper presents, based on literature research, different approaches leadership and to assessing its effectiveness. However, there is no single effective OSH leadership style, nor a one-size-fits-all method for assessing the effectiveness of management commitment to OSH. Therefore, in H&S management, it is best to adhere to the principle of aurea mediocritas (happy medium), while leadership itself is best defined by actions and its effectiveness is assessed by analysing the objectives achieved or not.


INFORMACJE O AUTORZE

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Karolina Pawłowska-Cyprysiak,
Katarzyna Hildt-Ciupińska
Nowe technologie i e-kompetencje w ocenie osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
DOI: 10.54215/BP.2022.10.27.Pawlowska-Cyprysiak
18 – 22
PDF

Słowa kluczowe

internet |nowe technologie |niepełnosprawność narządu wzroku |kompetencje cyfrowe |wykorzystanie nowych technologii w życiu codziennym

Streszczenie

Nowe technologie są współcześnie wykorzystywane w wielu obszarach życia, także przez osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami czy ograniczeniami. W przypadku osób z niepełnosprawnością narządu wzroku pełnią bardzo ważną funkcję, ponieważ dają poczucie niezależności, ułatwiają komunikowanie się, pracę i naukę. W celu określenia wykorzystania nowych technologii oraz samooceny kompetencji cyfrowych wśród osób z niepełnosprawnością narządu wzroku przeprowadzono wywiady bezpośrednie. Osoby te uważają, że kompetencje cyfrowe we współczesnym świecie są niezwykle przydatne, a przede wszystkim umożliwiają prowadzenie samodzielnego życia. Wyniki analizy przeprowadzonych rozmów wskazują na dość wysoką samoocenę e-kompetencji w tej grupie, jednak mimo szans, jakie stwarzają nowe technologie, narzędzia te nie zawsze są używane w codziennym życiu osób z niepełnosprawnością wzroku.


ENGLISH TITLE

New technologies and e-competencies in assessment of persons with visual impairment

Keywords

internet |new technologies |visual impairment |digital competencies |using new technologies in everyday life

Abstract

Today, the use of new technologies is very wide. In the case of people with visual impairment they fulfill a very important function, their use gives a sense of independence, facilitates communication, work and study. In order to determine the use of new technologies and the self-assessment of digital competences among people with visual impairment direct interviews were conducted. These people indicate that digital competences in the modern world are extremely useful, they enable, above all, to lead an independent life. The results of interviews show a fairly high self-assessment of digital competences in this group, however, new technologies in everyday life are not used in all areas of life.


INFORMACJE O AUTORACH


Karolina Pawłowska-Cyprysiak
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Katarzyna Hildt-Ciupińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa