Numer 9 (612) 2022
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek
Spis treści
Strony
Pobierz
Zofia Mockałło,
Paulina Barańska
Nowe formy pracy – ich charakterystyka oraz związki z dobrostanem osób pracujących
DOI: 10.54215/BP.2022.09.22.Mockallo
10 – 14
PDF

Słowa kluczowe

nowe formy pracy |warunki pracy |dobrostan

Streszczenie

Tempo ewolucji środowiska pracy zwiększa się – również pod względem form zatrudnienia. Zmiany te sprawiają, że współczesna definicja „pracy” odbiega coraz bardziej od tradycyjnej. W artykule omówiono różne koncepcje nowych form pracy, ich występowanie w ramach polskiego rynku pracy oraz możliwe skutki w kontekście psychospołecznych warunków pracy, dla zdrowia i samopoczucia osób pracujących.


ENGLISH TITLE

New forms of work – their characteristics and the impact of the well-being of workers

Keywords

new forms of work |working conditions |well-being

Abstract

The tempo of the work environment’s evolution has been on the rise – in terms of employment forms as well as anything else. Many of these changes make the contemporary idea of work far removed from the traditional comprehension of the term. The article discusses various concepts of new forms of work, their occurrence in the Polish labour market and possible effects on the psychosocial working conditions, health and well-being of working people.


INFORMACJE O AUTORACH


Zofia Mockałło
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Paulina Barańska
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Kamil Łągiewka
Ograniczanie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego osób wykonujących inspekcje ręcznych gaśnic pożarowych
DOI: 10.54215/BP.2022.09.23.Lagiewka
15 – 19
PDF

Słowa kluczowe

inspekcja |gaśnica ręczna |podnoszenie |wieszak obrotowy

Streszczenie

Podstawowym celem posiadania sprzętu gaśniczego jest możliwość wykorzystania go zawsze i wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba, co wiąże się z koniecznością stałego utrzymywania go w nienagannym stanie technicznym. Prawidłowa inspekcja tego sprzętu składa się z kilku czynności i wymaga m.in. podnoszenia gaśnic ważących od kilku do kilkunastu kilogramów. Do tej pory osoba wykonująca inspekcję była zmuszona do podniesienia gaśnicy z podłoża, następnie – do podniesienia jej na wysokość głowy i obrócenia w taki sposób, aby móc sprawdzić, czy gaśnica nie jest uszkodzona od spodu (a w przypadku gaśnicy proszkowej – czy proszek, który się w niej znajduje, nie jest zbrylony). Wymaga to użycia znacznej siły fizycznej i obciąża kręgosłup pracownika, a tym samym zmniejsza efektywność oraz dokładność pomiarów podczas wykonywania tego zadania. Dodatkowo czynność podnoszenia gaśnicy odbywa się w pozycji nienaturalnej dla człowieka, czego konsekwencją może być uraz układu mięśniowo-szkieletowo, który wymaga długotrwałego leczenia, a niekiedy ma nieodwracalne skutki zdrowotne. Narażenie na tego typu urazy można jednak ograniczyć poprzez zastosowanie wieszaka obrotowego do gaśnic, zaprojektowanego przez autora niniejszego artykułu. To rozwiązanie zapewnia pracownikowi przeprowadzającemu inspekcję gaśnic większe bezpieczeństwo w porównaniu z tradycyjnym sposobem, ponieważ eliminuje konieczność ich ręcznego podnoszenia z poziomu podłogi i trzymania w rękach podczas całego procesu kontroli.


ENGLISH TITLE

Limiting musculoskeletal system load of persons inspecting handheld fire extinguishers

Keywords

inspection |portable fire extinguisher |lifting |rotary holder

Abstract

The main purpose of having firefighting equipment is to be able to use it whenever and wherever it is needed, which means that it must be kept in perfect technical condition. Proper inspection of this equipment consists of several activities. Regular inspections require lifting fire extinguishers which can weight from a few to several kilograms. Until now, person performing the inspection was forced to lift a fire extinguisher from the ground, then – to raise it to the height of a head and turn it to be able to check that a fire extinguisher is undamaged (and in the case of a powder extinguisher – whether the powder inside is not lumpy). This requires a considerable physical force which strains employee's spine, and reduces the efficiency and accuracy of measurements while performing this task. Moreover, raising a fire extinguisher takes place in an unnatural position for humans, which may cause an injury to musculoskeletal system, which requires long-term treatment, and sometimes has irreversible health effects. However, exposure to this type of injury can be reduced by using a rotary holder for fire extinguishers, designed by the author of this article. This solution provides the employee inspecting fire extinguishers with greater safety as it eliminates the need to manually lift extinguishers off the floor and to hold them in their hands throughout the entire inspection process.

Anna Dąbrowska,
Grażyna Bartkowiak,
Sylwia Krzemińska,
Agnieszka Greszta,
Monika Kobus
Badania wpływu zaawansowanej technologicznie odzieży ochronnej na stan psychofizyczny człowieka
DOI: 10.54215/BP.2022.09.24.Dabrowska
20 – 25
PDF

Słowa kluczowe

EEG |inteligentne środki ochrony indywidualnej |obciążenie psychofizyczne |okulograf |przechwytywanie ruchu |platforma dynamograficzna |elektronika noszona |aktywna odzież ochronna

Streszczenie

Integracja mikroelektroniki i elektroniki noszonej ze środkami ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej, z jednej strony sprawia, że można uzyskać zupełnie nowe funkcje tych środków, jednak z drugiej strony niewłaściwe ich zaprojektowanie może być potencjalnym źródłem zagrożenia dla użytkownika, np. przez spowodowanie nadmiernego obciążenia psychofizycznego. Z tego względu niezbędne jest badanie odzieży ochronnej wyposażonej w elektronikę noszoną pod kątem jej wpływu na obciążenie psychofizyczne człowieka.

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym podjęto działania w kierunku opracowania nowej metodyki badań, która pozwoliłaby ocenić wpływ aktywnej odzieży ochronnej, w tym z wbudowanymi czujnikami i modułami mikroelektronicznymi, na obciążenie psychofizyczne jej użytkownika w symulowanych warunkach przewidywanego stosowania.


ENGLISH TITLE

Studies on the impact of high-tech protective clothing on the psychophysical state of a human

Keywords

EEG |smart personal protective equipment |smart protective clothing |psychophysical load |eye tracker |motion capture |dynamographic platform |wearable electronics

Abstract

The integration of microelectronics and wearable electronics with personal protective equipment (PPE) means that, on the one hand, completely new functions can be achieved, but on the other hand, their inappropriate design may be a potential source of danger for the user, e.g. by causing excessive psychophysical burden. For this reason, it is necessary to test protective clothing equipped with wearable electronics in terms of its impact on the psychophysical load of a human being.

At the Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, efforts were made to develop a new research methodology that would allow to fully investigate and evaluate the impact of smart protective clothing, including those with built-in sensors and microelectronic modules, on the psychophysical load of its user under simulated conditions of intended use.


INFORMACJE O AUTORACH


Anna Dąbrowska
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Grażyna Bartkowiak
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Sylwia Krzemińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Agnieszka Greszta
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Monika Kobus
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa