Numer 7 (610) 2022
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek
Spis treści
Strony
Pobierz
Maciej Celiński,
Jan Przybysz,
Monika Borucka,
Kamila Mizera,
Agnieszka Gajek
Metody zabezpieczania przed wybuchem mieszaniny pyłowo-powietrznej w procesie przetwórstwa zbóż
DOI: 10.54215/BP.2022.07.17.Celinski
8 – 11
PDF

Słowa kluczowe

zboża |pył |wybuchowość |klasa wybuchowości pyłu |graniczne stężenie tlenu

Streszczenie

W zakładach przetwórstwa rolnego istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej. Pył powstający w takich procesach, jak mielenie, przesiewanie czy transport zboża, stanowi potencjalne źródło zapłonu i wybuchu w instalacji przemysłowej. Statystyki pokazują, że roczna światowa produkcja zbóż w 2019 r. przekroczyła 2,7 mld ton. Taka ilość pylistego materiału znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia pożaru lub wybuchu podczas produkcji, transportu i przetwarzania. Z powodu zagrożenia wybuchem zakłady zajmujące się składowaniem i przetwarzaniem zbóż muszą być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia. W artykule przedstawiono parametry wybuchowe pyłów zbóż najczęściej stosowanych w Polsce oraz rodzaje typowych zabezpieczeń w instalacjach przemysłowych.


INFORMACJE O AUTORACH


Maciej Celiński
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Jan Przybysz
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Monika Borucka
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Kamila Mizera
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Agnieszka Gajek
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Rafał L. Górny,
Małgorzata Gołofit-Szymczak
Prawne wymogi kontroli szkodliwych czynników biologicznych w świetle zmian legislacyjnych w latach 2000-2020
DOI: 10.54215/BP.2022.07.18.Gorny
12 – 20
PDF

Słowa kluczowe

narażenie zawodowe |szkodliwe czynniki biologiczne |ocena ryzyka |wirus SARS-CoV-2 |legislacja |inżynieria środowiska

Streszczenie

Legislacja w obszarze ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne (SCB) wymaga stałego nowelizowania. Pandemia COVID-19 wymusiła kolejne zmiany w tym zakresie. W 2020 r. opublikowano dyrektywę Komisji (UE) 2020/739 zmieniającą m.in. załącznik III do dyrektywy 2000/54/WE w odniesieniu do włączenia SARS-CoV-2 do wykazu czynników biologicznych o znanej zakaźności dla ludzi. W tym samym roku w Polsce ukazało się znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U. poz. 2234) zmieniające rozporządzenie w sprawie SCB dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. W artykule omówiono prawne wymogi kontroli SCB w świetle ostatnich zmian legislacyjnych oraz scharakteryzowano problemy z tego obszaru, które wciąż wymagają rozwiązania zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.


INFORMACJE O AUTORACH


Rafał L. Górny
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Małgorzata Gołofit-Szymczak
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Emil Kozłowski,
Rafał Młyński
Pomiary hałasu wytwarzanego przez źródła znajdujące się blisko ucha – na przykładzie zestawów słuchawkowych
DOI: 10.54215/BP.2022.07.19.Kozlowski
21 – 24
PDF

Słowa kluczowe

hałas |zestawy słuchawkowe |poziom dźwięku |manekin akustyczny

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów hałasu wytwarzanego przez zestawy słuchawkowe. Wyniki bezpośredniego pomiaru z zastosowaniem manekina akustycznego zostały skorygowane w taki sposób, aby otrzymane wartości odpowiadały warunkom pola swobodnego i można je było odnieść do obowiązujących w Polsce wartości kryterialnych oceny narażenia na hałas. W przypadku równoważnego poziomu dźwięku A wartości poprawki zostały wyznaczone według znormalizowanej metody, natomiast w przypadku maksymalnego poziomu dźwięku A i szczytowego poziomu dźwięku C zaproponowano własną metodę wyznaczania wartości tej poprawki. Zaprezentowane w artykule wyniki pomiarów potwierdziły, że w odniesieniu do badanych zestawów słuchawkowych, przy określonych ustawieniach układu wzmocnienia, nie wystąpiły przekroczenia wartości NDN oceny narażenia na hałas. Istnieje jednak możliwość przekroczenia progu działania w przypadku poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do ośmiogodzinnego dobowego wymiaru czasu pracy. Ponadto pomiary wykazały, że wartości poprawki równoważnego poziomu dźwięku A, maksymalnego poziomu dźwięku A i szczytowego poziomu dźwięku C są do siebie zbliżone niezależnie od metody ich wyznaczania Wartości poprawki zależą zaś od zestawu słuchawkowego, który służy do odtwarzania sygnału testowego.


INFORMACJE O AUTORACH


Emil Kozłowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Rafał Młyński
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Wiktor M. Zawieska,
Jolanta Skowroń
101. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
25 – 28
PDF

INFORMACJE O AUTORACH


Wiktor M. Zawieska
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Jolanta Skowroń
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa