Numer 6 (609) 2022
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek
Spis treści
Strony
Pobierz
Jan Radosz
Obiektywne parametry oceny jakości akustycznej pomieszczeń edukacyjnych
DOI: 10.54215/BP.2022.06.14.Radosz
12 – 15
PDF

Słowa kluczowe

jakość akustyczna |pomieszczenia edukacyjne |hałas

Streszczenie

Jakość akustyczna jest określeniem ogólnym, służącym do opisu właściwości akustycznych obiektu, które przyczyniają się do subiektywnego, pozytywnego wrażenia, odnoszonego przez człowieka. Jest ona szczególnie ważna w przypadku sal lekcyjnych, gdzie powinno się zapewnić – zarówno nauczycielom, jak i uczniom (z uwzględnieniem ich wieku) – odpowiednie warunki do przekazywania treści słownych. Jakość akustyczna jest ściśle związana z hałasem. Hałas w obiektach edukacyjnych jest jednym z najbardziej powszechnych i uciążliwych czynników fizycznych, mogącym negatywnie wpływać na zdrowie uczniów i nauczycieli. Poziomy hałasu występujące w obiektach edukacyjnych z reguły nie stanowią zagrożenia dla słuchu, niemniej jednak oddziaływanie hałasu nie ogranicza się tylko do narządu słuchu. Długotrwałe przebywanie w hałasie może powodować rozdrażnienie, utrudniać koncentrację oraz prowadzić do zmęczenia fizycznego. W artykule przedstawiono obiektywne parametry akustyczne w kontekście wymagań i zaleceń dotyczących zapewnienia dobrej jakości akustycznej pomieszczeń edukacyjnych.


ENGLISH TITLE

Assessment of the acoustic quality of educational rooms – objective acoustic parameters

Keywords

acoustic quality |educational rooms |noise

Abstract

Acoustic quality is a general term used to describe the acoustic properties of an object contributing to a subjective, positive human impression. It is particularly important in educational rooms, where both teachers and students should be provided – taking into account their age – appropriate conditions for the transmission of verbal content. Acoustic quality is closely related to noise. Noise in educational facilities is one of the most common physical factors, and it can negatively affect the health of students and teachers. Noise levels in educational facilities are generally not harmful to hearing, but the impact of noise is not limited to the hearing. Long-term exposure to noise can cause irritability, hinder concentration and lead to physical fatigue. The article presents objective acoustic parameters in the context of the requirements and recom - mendations for ensuring good acoustic quality of educational rooms.


INFORMACJE O AUTORZE

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Leszek Morzyński,
Adam Swidziński,
Aliaksandra Shmyk
Ultradźwiękowa technika haptyczna – działanie, zastosowania, zagrożenia
DOI: 10.54215/BP.2022.06.15.Morzynski
18 – 22
PDF

Słowa kluczowe

ultradźwiękowa technika haptyczna |przetwornik haptyczny |hałas ultradźwiękowy

Streszczenie

Ultradźwiękowa technika haptyczna to nowa, wchodząca właśnie na rynek komercyjny technika, umożliwiająca tworzenie w powietrzu nad przetwornikiem haptycznym niewidocznych obiektów, które mogą być wyczuwane za pomocą zmysłu dotyku. W technice tej skoncentrowana i odpowiednio modulowana wiązka ultradźwięków wzbudza drgania skóry człowieka, pobudzając w ten sposób znajdujące się w niej mechanoreceptory i wywołując uczucie dotyku. Technika ta ma wiele potencjalnych zastosowań – od wzbogacania rzeczywistości wirtualnej, przez interfejsy sterujące, do pomocy dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. Z drugiej jednak strony, ze względu na zastosowanie ultradźwięków o wysokich poziomach ciśnienia akustycznego, ta technika może się stać źródłem zagrożeń dla użytkownika. W artykule omówiono zasadę działania ultradźwiękowej techniki haptycznej, jej możliwe zastosowania oraz dostępne na rynku komercyjnym ultradźwiękowe przetworniki haptyczne. Przedstawiono również wyniki wstępnej oceny zagrożenia hałasem ultradźwiękowym podczas korzystania z ultradźwiękowej techniki haptycznej, oparte na badaniach hałasu ultradźwiękowego, przeprowadzonych w odniesieniu do jednego z omówionych przetworników.


ENGLISH TITLE

Ultrasonic haptic technique – operation, applications, hazards

Keywords

ultrasonic haptic technique |haptic device |ultrasonic noise

Abstract

The ultrasonic haptic technique is a new, commercially available technique that allows the creation of invisible objects in the air above the haptic device, which can be sensed by the sense of touch. In this technique, a concentrated and appropriately modulated ultrasound beam causes vibrations of the human skin, thus stimulating the mechanoreceptors located in it and causing a feeling of touch. The technique has many potential applications, ranging from enriching virtual reality through control interfaces to aids for people with visual disabilities. On the other hand, this technique, due to the use of ultrasound with high sound pressure levels, may become a source of potential hazards to its user. The article discusses the principle of operation of the ultrasonic haptic technique, its possible applications and currently commercially available ultrasonic haptic devices. The paper also presents the results of a preliminary assessment of ultrasonic noise hazard caused by the ultrasonic haptic technique based on the ultrasonic noise measurements carried out for one of the described devices.


INFORMACJE O AUTORACH


Leszek Morzyński
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Adam Swidziński
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Aliaksandra Shmyk
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Katarzyna Majchrzycka,
Małgorzata Okrasa
Baza wiedzy o środkach ochrony indywidualnej: struktura, weryfikacja i perspektywy rozwoju
DOI: 10.54215/BP.2022.06.16.Majchrzycka
23 – 28
PDF

Słowa kluczowe

baza wiedzy |środki ochrony indywidualnej |przepisy prawne |szkolenia

Streszczenie

W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące internetowej bazy wiedzy o środkach ochrony indywidualnej. Zawiera ona moduły tematyczne: Budownictwo, Rolnictwo, Służba zdrowia, Górnictwo, Środki ochrony indywidualnej, Przepisy prawne oraz moduł Szkolenia w postaci pakietu prezentacji PowerPoint i interaktywnych sprawdzianów wiedzy odnoszących się do poszczególnych zagadnień. Jako przykład treści zawartych w jednym z modułów bazy wiedzy omówiono wybrane problemy dotyczące sprzętu ochrony układu oddechowego. W celu oceny funkcjonalności bazy oraz wytyczenia kierunków jej doskonalenia przeprowadzono badania ankietowe online z użyciem formularza Google. Analiza wyników potwierdziła, że internetowa baza wiedzy o środkach ochrony indywidualnej jest potrzebna.


ENGLISH TITLE

Knowledge base on personal protective equipment: structure, verification and development prospects

Keywords

legislation |knowledge base |personal protective equipment |PPE training

Abstract

The article presents basic information on the Internet knowledge base on personal protective equipment. It includes thematic modules, i.e. Construction, Agriculture, Healthcare, Mining, Personal Protective Equipment, Legal Regulations, and a Training module in the form of a Power Point presentation package and interactive knowledge tests relating to specific issues. As an example of the content contained in one of the knowledge base modules, selected problems related to respiratory protective equipment were discussed. In order to evaluate the functionality of the database and to set directions for its improvement, an online survey was carried out using the Google form. The analysis of the results confirmed that an online knowledge base on personal protective equipment is needed.


INFORMACJE O AUTORACH


Katarzyna Majchrzycka
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Małgorzata Okrasa
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa