Numer 5 (608) 2022
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek
Spis treści
Strony
Pobierz
Joanna Kamińska
Wpływ warunków akustycznych na subiektywnie odczuwane obciążenie i zmęczenie pracowników biurowych
DOI: 10.54215/BP.2022.05.11.Kaminska
14 – 18
PDF

Słowa kluczowe

hałas |obciążenie pracą |praca biurowa

Streszczenie

Hałas w środowisku pracy umysłowej jest jednym w czynników negatywnie wpływających na koncentrację uwagi, zdolność przetwarzania informacji, liczbę popełnianych błędów oraz wydajność i komfort pracy. Celem badań omawianych w artykule była ocena wpływu warunków akustycznych na odczuwane obciążenie i zmęczenie pracowników biurowych. Przedstawione wyniki odnoszą się do subiektywnej oceny (dokonanej przez grupę 39 osób w wieku od 20 do 34 lat) pracy wykonywanej w różnych warunkach akustycznych (wariant W1 – bez prezentacji bodźców akustycznych, wariant W2 – dźwięki pochodzące od wyposażenia biurowego, wariant W3 – dźwięki pochodzące od wyposażenia biurowego z cichą rozmową w języku polskim w tle, wariant W4 – dźwięki pochodzące od wyposażenia biurowego z głośną rozmową w języku polskim w pobliżu, wariant W5 – filtrowany szum różowy). Wyniki badań wskazują na istotne statystycznie większe rozkojarzenie (w wariancie W3) i zmęczenie (w wariantach W3, W4 i W5) oceniane według skali Grandjeana. Wyniki kwestionariusza NASA-TLX świadczą zaś o związanych z pracą: znacznym obciążeniu psychicznym, silnej presji czasu oraz wysiłku. Te wyniki nie były jednak istotne statystycznie.


ENGLISH TITLE

The impact of acoustic conditions on the mood and fatigue of office workers

Keywords

noise |work-load |office work

Abstract

Noise in the office work environment is one of the factors that can negatively affect workers' ability to concentrate, cognitive abilities, number of errors made, productivity and comfort. The aim of the study was to determine the effects of acoustic conditions in the mental work environment on psychosocial load. The presented results refer to the subjective assessment (made by a group of 39 people aged 20 to 34) of work performed in various acoustic conditions (variant W1 – no presentation of acoustic stimuli, variant W2 – sounds from office equipment, variant W3 – sounds of office equipment with quiet conversation in Polish, variant W4 – sounds of office equipment with loud conversation in Polish, variant W5 – filtered pink noise). The results indicate a statistically significant greater separation (in the W3 variant) and fatigue (in the W3, W4 and W5 variant) assessed according to the Grandjean Scale. The data obtained using the NASA-TLX questionnaire indicate that the subjects rated highly psychosocial load, strong time pressure and work-related effort. However, these results were not statistically significantly different between the study variants.


INFORMACJE O AUTORZE

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Zofia Pawłowska
Warunki środowiska pracy w krajach UE w świetle badań Eurostatu
DOI: 10.54215/BP.2022.05.12.Pawlowska
20 – 23
PDF

Słowa kluczowe

warunki środowiska pracy |Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności

Streszczenie

Na warunki środowiska pracy składają się czynniki materialne i psychospołeczne, z którymi pracownik styka się podczas wykonywania pracy i które mogą wpływać na jego zdrowie oraz samopoczucie psychiczne. Najnowszych informacji o tych warunkach w krajach UE-27 dostarcza badanie Eurostatu „Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą”, przeprowadzone w 2020 r. jako badanie modułowe do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. W artykule przedstawiono wskaźniki charakteryzujące warunki środowiska pracy w krajach UE-27 na podstawie wyników tego badania.


ENGLISH TITLE

Work environment conditions in EU countries in the light of the Eurostat survey

Keywords

working environment conditions |Labour Force Survey

Abstract

The working environment conditions include the material and psychosocial factors that a worker is exposed to in the course of his/her work and that may affect his/her health and mental well-being. The latest information on these conditions in the EU-27 countries is provided by the Eurostat survey "Accidents at work and work-related health problems", conducted in 2020 as a module for the Labour Force Survey. In this paper, indicators characterising working environment conditions in EU-27 countries are presented on the basis of the results of this survey.


INFORMACJE O AUTORZE

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Piotr Prus,
Magdalena Młynarczyk
Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy geodety. Studium przypadku na przykładzie wybranych przedsiębiorstw
DOI: 10.54215/BP.2022.05.13.Prus
24 – 27
PDF

Słowa kluczowe

geodezja |identyfikacja zagrożeń |parametry mikroklimatu |WBGT

Streszczenie

W artykule przedstawiono subiektywną identyfikację zagrożeń na stanowiskach pracy geodety (studium przypadku) na przykładzie wybranych przedsiębiorstw. Różnią się one przede wszystkim rodzajem wykonywanych prac i tym samym bagażem doświadczeń zatrudnionych osób, zebranym na przestrzeni wielu lat pracy w geodezji. Do identyfikacji zagrożeń posłużyła lista kontrolna w postaci anonimowej ankiety. Zidentyfikowano najważniejsze zagrożenia występujące w terenie i na stanowisku pracy biurowej oraz zaproponowano działania profilaktyczne w celu zminimalizowania wpływu tych zagrożeń na poziom bezpieczeństwa pracy. Zbadano także poziom obciążenia cieplnego pracowników poprzez symulację pomiarów parametrów mikroklimatu w terenie i wyznaczenie wartości WBGT oraz odniesienie ich do wartości normatywnych.


ENGLISH TITLE

Identification of hazards at the geodesist workstations (case study) on the example of selected workplaces

Keywords

geodesy |hazards identification |microclimate parameters |WBGT

Abstract

The article presents the subjective identification of hazards at workstations geodesist(case study) on the example of selected enterprises. They differ primarily in the type of work performed and, therefore, in the experience of the employed people, collected over many years of work in geodesy. For hazard identification served checklist in the form of an anonymous survey. The most important threats occurring in the field and at the office workplace were identified and preventive measures were proposed to minimize the impact of these hazards on the level of work safety. The level of heat load of employees was also examined by simulating the measurements of microclimate parameters in the field and determining the WBGT value and referring them to the normative values.


INFORMACJE O AUTORACH


Piotr Prus
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Magdalena Młynarczyk
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa