Numer 4 (607) 2022
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek
Spis treści
Strony
Pobierz
Danuta Roman-Liu
Ergonomiczne strategie interwencyjne na stanowiskach pracy biurowej
DOI: 10.54215/BP.2022.04.9.Roman-Liu
11 – 15
PDF

Słowa kluczowe

praca biurowa |praca z komputerem |obciążenie mięśniowo-szkieletowe |interwencje ergonomiczne

Streszczenie

Jedną z podstawowych metod przeciwdziałania występowaniu nadmiernych obciążeń na stanowisku pracy są interwencje ergonomiczne. Celem artykułu jest przedstawienie strategii interwencyjnych, zapobiegających rozwojowi dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, w odniesieniu do stanowisk pracy biurowej. Zaprezentowano strategie pozwalające na optymalizację pozycji ciała podczas pracy oraz ograniczenie czasu pracy w pozycji siedzącej.


ENGLISH TITLE

Ergonomic intervention strategies at office workplaces

Keywords

office work |computer work |musculoskeletal load |ergonomic interventions

Abstract

One of the basic methods of preventing the occurrence of excessive musculoskeletal load at the workplace are ergonomic interventions. The aim of this article is to present intervention strategies that prevent the development of musculoskeletal disorders in relation to office workplaces. Intervention strategies aimed at optimizing body position during work and reducing sitting time during work were presented.


INFORMACJE O AUTORZE

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Łukasz Kapica,
Andrzej Najmiec,
Łukasz Baka
Kompleksowa ocena psychospołecznych warunków pracy kierowców autobusów miejskich i dalekobieżnych
DOI: 10.54215/BP.2022.04.10.Kapica
18 – 22
PDF

Słowa kluczowe

psychospołeczne warunki pracy |wymagania pracy |kierowcy autobusów |stres

Streszczenie

Celem badania przedstawionego w artykule była kompleksowa ocena psychospołecznych warunków pracy kierowców autobusów miejskich i dalekobieżnych. Badaniem objęto 500 kierowców autobusów z 52 różnych firm przewozowych. Narzędziem badawczym był Kopenhaski Kwestionariusz Psychospołecznych Warunków Pracy – COPSOQ II. Analizę przeprowadzono za pomocą testu t-studenta, w którym porównywano średnie wyników kierowców miejskich i dalekobieżnych. Przeprowadzone badanie wykazało, że kierowcy tych pojazdów nie stanowią jednorodnej grupy zawodowej pod kątem występujących zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy. Kierowcy autobusów miejskich mają wyższy poziom wymagań emocjonalnych i tempa pracy, różnią się także od kierowców autobusów dalekobieżnych pod kątem warunków organizacji pracy oraz poziomami stresu i dobrostanu.


ENGLISH TITLE

Psychosocial working conditions of urban and long-distance bus drivers

Keywords

psychosocial working conditions |job demands |bus drivers |stress

Abstract

The aim of the study was to comprehensively assess the psychosocial working conditions of city and long-distance bus drivers. Data were collected among 500 bus drivers from 52 different companies. The variables was measured with the Copenhagen Psychosocial Working Conditions Questionnaire – COPSOQ II. The analysis was carried out using the t-test, which compared the mean results of urban and long-distance drivers. The study showed that city and long-distance bus drivers do not constitute a homogeneous professional group in terms of psychosocial risks in the work environment. City bus drivers have a higher level of emotional demands and work pace, and they also differ from long-distance bus drivers in terms of work organization conditions, stress and well-being.


INFORMACJE O AUTORACH


Łukasz Kapica
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Andrzej Najmiec
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Łukasz Baka
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa