Numer 3 (606) 2022
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek
Spis treści
Strony
Pobierz
Anna Ławniczek-Wałczyk,
Rafał L. Górny
Biofilm jako zagrożenie w zakładach produkcji i przetwarzania żywności
DOI: 10.54215/BP.2022.03.6.Lawniczek-Walczyk
10 – 15
PDF

Słowa kluczowe

biofilm |produkcja żywności |patogeny |lekooporność

Streszczenie

Rozwój mikroorganizmów tworzących biofilm na powierzchniach użytkowych w zakładach produkcji i przetwarzania żywności często prowadzi do jej psucia oraz stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia człowieka są biofilmy wytwarzane przez chorobotwórcze bakterie, takie jak Campylobacter jejuni, patogenne szczepy Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus czy drożdże z rodzaju Candida. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom wiedzy na temat mechanizmów powstawania biofilmów, zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się biofilmotwórczych patogenów, a także metod zapobiegania i usuwania biofilmu w zakładach produkcji i przetwórstwa żywności.


ENGLISH TITLE

Biofilm as a threat in food production and processing facilities

Keywords

biofilm |food production |pathogens |drug resistance

Abstract

The development of biofilm-forming microorganisms on usable surfaces in food production and processing facilities often results in food spoilage and poses a serious threat to public health. Particularly dangerous to human health are biofilms formed by pathogenic bacteria such as Campylobacter jejuni, pathogenic strains of Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus and yeasts of the genus Candida. The purpose of this article is to provide readers with an overview of the mechanisms of biofilm formation, the risks associated with the spread of biofilm-forming pathogens, and methods of biofilm prevention and removal in food production and processing plants.


INFORMACJE O AUTORACH


Anna Ławniczek-Wałczyk
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Rafał L. Górny
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Magdalena Warszewska-Makuch
Cyberprzemoc w miejscu pracy – na podstawie przeglądu najnowszej literatury
DOI: 10.54215/BP.2022.03.7.Warszewska-Makuch
16 – 19
PDF

Słowa kluczowe

cyberprzemoc w pracy |cybermobbing w pracy |negatywne skutki cyberprzemocy w pracy |dobrostan pracowników |zdrowie psychiczne pracowników

Streszczenie

W ciągu kilku ostatnich lat zmiany technologiczne radykalnie zmodyfikowały sposób pracy. W dzisiejszych czasach wielu pracowników komunikuje się ze współpracownikami za pomocą nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zmiany te wpływają również na problematykę przemocy w pracy. Wyniki badań pokazują, że cyberprzemoc w miejscu pracy może występować z większą intensywnością niż tradycyjny mobbing, a brak przygotowania przedsiębiorstwa do radzenia sobie z tym problemem może mieć szkodliwy wpływ nie tylko na efektywność pracowników, lecz także na poziom ich zaangażowania. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia zjawiska cyberprzemocy w pracy, przy czym skoncentrowano się zwłaszcza na różnicach w stosunku do mobbingu. Ponadto przedstawiono negatywne skutki cyberprzemocy zarówno dla indywidualnych pracowników, jak i dla całej organizacji.


ENGLISH TITLE

Cyberbullying in the workplace – based on a review of recent literature

Keywords

workplace cyberbullying at work |workplace cybermobbing |employee mental health |negative effects of workplace cyberbullying |employee wellbeing

Abstract

Over the past few years, technological change has radically altered the way we work. Nowadays, many employees communicate with their colleagues using new information and communication technologies. These changes also affect the area of violence at work. Research results show that workplace cyberbullying can occur at a higher intensity than traditional workplace bullying and the lack of preparation of organizations to deal with this problem can have a detrimental effect not only on the effectiveness but also on the level of employee engagement. The article attempts to explain what cyberbullying at work is, in particular focusing on the differences between this phenomenon and traditional form of violence, i.e. workplace bullying. Furthermore, the negative effects of cyberbullying on both individual employees and the organisation as a whole are presented.


INFORMACJE O AUTORZE

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Tomasz Jankowski,
Piotr Sobiech
Wpływ nawiewu bocznego wspomagającego na skuteczność usuwania zanieczyszczeń powietrza ze stanowiska spawalniczego
DOI: 10.54215/BP.2022.03.8.Jankowski
20 – 25
PDF

Słowa kluczowe

nawiew powietrza |miejscowa wentylacja wywiewna |prędkość powietrza |dymy spawalnicze

Streszczenie

Prawidłowe zaprojektowanie systemu wentylacji na stanowisku spawania wymaga ustalenia przepływu dymów spawalniczych oraz określenia podstawowych parametrów procesowych spawania. Na podstawie przeglądu rozwiązań wentylacyjnych, stosowanych do ochrony człowieka przed zanieczyszczeniami powietrza, występującymi podczas prac spawalniczych oraz przeprowadzonej analizy środowiska pracy spawaczy, wytycznych oraz dokumentów normatywnych, możliwy jest wybór najlepszego wariantu przepływu powietrza przez urządzenia i odciągi miejscowe. Dotychczasowe rozwiązania dotyczące instalacji wentylacji stanowisk spawalniczych okazują się nie w pełni skuteczne pod kątem wychwytywania cząstek pyłów i dymów spawalniczych. Jeżeli już zapewniają efektywne usuwanie dymów spawalniczych, wymagane jest zastosowanie dużych strumieni powietrza wywiewanego. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że wspomaganie bocznym nawiewem umożliwia zwiększenie skuteczności wychwytu i zmniejszenie czasu przepływu dymów spawalniczych ze strefy roboczej spawania do strefy górnej. Zastosowanie nawiewu wspomagającego pozwoliło na poprawienie zasięgu skutecznego działania odciągu miejscowego w procesie spawania.


ENGLISH TITLE

The impact of the use of side air supply on the efficiency of removing air pollution emission from a welding station

Keywords

air supply |local exhaust ventilation |air velocity |welding fumes

Abstract

The correct design of the ventilation system at the welding station requires the determination of the welding fumes flows and the definition of the basic welding process parameters. On the basis of the review of ventilation solutions used to protect man against air pollution occurring during welding work and conducted analysis of the work environment of welders, guidelines and normative documents, it is possible to choose the best variant of air flow through the devices and local exhausts. The existing solutions for the installation of ventilation of welding stations are not fully effective in terms of capturing particles of welding dust and fumes. If they already provide a sufficiently effective removal of welding fumes, this requires the use of large exhaust air streams. Based on the test results, it was found that the lateral supply support allows to increase the capture efficiency and reduce the flow of welding fumes from the welding work zone to the upper zone. The use of supportive ventilation allowed to improve the range of effective local exhaust ventilation in the welding process.


INFORMACJE O AUTORACH


Tomasz Jankowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Piotr Sobiech
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa