Numer 9 (600) 2021
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek
Spis treści
Strony
Pobierz
Mariusz Wisełka,
Agnieszka Wolska
Czy promieniowanie optyczne pochodzące z urządzeń rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej może stanowić zagrożenie dla zdrowia?
DOI: 10.54215/BP.2021.9.1
12 – 16
PDF

Słowa kluczowe

promieniowanie optyczne |urządzenia rzeczywistości wirtualnej |urządzenia rzeczywistości rozszerzonej

Streszczenie

Urządzenia rzeczywistości wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR) coraz częściej są stosowane nie tylko do celów rozrywkowych, lecz także jako elementy wspomagające szkolenia czy rehabilitację. Biorąc pod uwagę rozwój tej technologii w ostatnich latach, można sądzić, że w najbliższej przyszłości te urządzenia staną się częścią niektórych miejsc pracy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników używających urządzeń wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości należy się jednak upewnić, że nie stworzą one zagrożenia dla ludzkiego zdrowia, a zwłaszcza nie spowodują uszkodzeń oczu lub zaburzeń rytmu okołodobowego, związanych z promieniowaniem optycznym emitowanym przez wyświetlacze.


ENGLISH TITLE

Can optical radiation originating from virtual and augmented reality devices pose a health risk?

Keywords

optical radiation |virtual reality devices |augmented reality devices

Abstract

Virtual reality (VR) and originating augmented reality (AR) devices are increasingly used not only for entertainment purposes, but also as elements supporting training or rehabilitation. Considering the development of this technology in recent years, it can be assumed that in the near future these devices will become part of some workplaces. However, in order to ensure the safety of employees using virtual and augmented reality devices, make sure that they do not pose a threat to human health, and in particular they do not cause eye damage or circadian rhythm disturbances related to optical radiation emitted by displays.


INFORMACJE O AUTORACH


Mariusz Wisełka
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Agnieszka Wolska
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Tomasz Tokarski
Porównanie wybranych parametrów biomechanicznych osób po upadku oraz osób, które nie uległy upadkowi
DOI: 10.54215/BP.2021.9.2
17 – 21
PDF

Słowa kluczowe

siła |osoby starsze |upadki |sterowanie |równowaga |możliwości fizyczne

Streszczenie

Upadek, spowodowany na przykład utratą równowagi, stanowi bardzo częstą przyczynę wypadków przy pracy. Problem ten dotyczy zwłaszcza pracowników starszych. Okazuje się, że każdego roku blisko 1/3 osób po 65. roku życia ulega upadkom. Narażone są m.in. osoby o pogorszonych parametrach fizycznych. Do tych niekorzystnych zmian dochodzi wraz z postępującym procesem starzenia, a także na skutek uszkodzeń układu ruchu. Wraz z wiekiem rośnie więc częstość upadków, a ich skutki dla zdrowia stają się coraz poważniejsze.

W artykule opisano badania nad osobami z grupy wiekowej 60-67 lat. Ich celem było: po pierwsze – porównanie wybranych parametrów biomechanicznych (tj. parametrów chodu, koordynacji wzrokowo ruchowej, siły mięśniowej oraz zdolności utrzymywania równowagi) osób po upadku oraz osób, które nie uległy upadkowi, a po drugie – wskazanie tych parametrów, które mogą mieć wpływ na większą skłonność do upadku. Tymczasem różnice pomiędzy parametrami uzyskanymi dla obu badanych grup okazały się niewielkie i statystycznie nieistotne.


ENGLISH TITLE

Comparison of selected biomechanical parameters of persons after a fall and persons who did not fall

Keywords

falls |elderly |strength |steering |balance |physical capabilities

Abstract

Falling out of balance is a very common cause of accidents at work. Older workers are particularly affected by this problem. It turns out that each year nearly 1/3 of people over 65 experience a fall. Particularly vulnerable are, inter alia, people with impaired physical parameters. These unfavourable changes occur along with the progressive aging process and as a result of damage to the locomotor system. Thus, the frequency of falls increases with age, and the effects on health become more severe.

The article describes research on people in the 60-67 age group. Their aim was: firstly – to compare selected biomechanical parameters (i.e. parameters of walking, eye-hand coordination, muscle strength and the ability to maintain balance) of people after a fall and people who did not fall, and secondly – to indicate those parameters that may have an influence on a greater tendency to fall. Meanwhile, the differences between the parameters obtained for both studied groups turned out to be small and statistically insignificant.


INFORMACJE O AUTORZE

Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Witold Mikulski
Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne urządzeń ultradźwiękowych, ograniczające poziom hałasu przenikającego do środowiska. Wyniki badań własnych
DOI: 10.54215/BP.2021.9.3
22 – 27
PDF

Słowa kluczowe

obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne |izolacyjność akustyczna |hałas ultradźwiękowy

Streszczenie

W artykule omówiono rozwiązania techniczne obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych przeznaczonych do urządzeń będących źródłami hałasu ultradźwiękowego (częstotliwości dźwięku 10-40 kHz). Ze względu na zagrożenie zdrowia pracowników obsługujących technologiczne urządzenia ultradźwiękowe oraz fakt, że znajdują się oni blisko tych urządzeń, konieczne jest zastosowanie skutecznego środka zmniejszającego to zagrożenie, jakim są obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne. Dotychczas nie określono jednak ani zasad stosowania takich obudów, ani właściwości dźwiękoizolacyjnych i dźwiękochłonnych ich materiałów w tym zakresie częstotliwości. W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych, dotyczących wpływu materiałów, z których są wykonywane obudowy, zastosowanej wyściółki oraz obecności otworów w obudowach na poziom hałasu emitowanego przez urządzenia ultradźwiękowe, który przenika do środowiska.


ENGLISH TITLE

Sound-absorbing and insulating enclosures for ultrasonic devices reducing the level of noise penetrating the environment. Own research result

Keywords

soundproofed and sound-insulating enclosure |sound power insulation |ultrasonic noise

Abstract

The article discusses the technical solutions of sound-absorbing and sound-insulating enclosures for devices that are sources of ultrasonic noise (sound frequencies range of 10-40 kHz). Due to the high health risk of employees operating ultrasonic technological devices and the fact that they are in close proximity to these devices, it is necessary to use an effective measure to reduce this risk, i.e. sound-insulating enclosures. So far, however, the rules for the use of such casings and the sound-insulating and sound-absorbing properties of their materials (in this frequency range) have not been defined. The article presents the results of own research on the impact of the materials used to make enclosures, linings of casings and the presence of openings (hole) in casings on the level of noise emitted by ultrasonic devices that penetrates into the environment.


INFORMACJE O AUTORZE

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa