Numer 10 (601) 2021
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek
Spis treści
Strony
Pobierz
Joanna Bugajska,
Elżbieta Łastowiecka-Moras
Działania wspierające zatrudnienie osób z chorobami przewlekłymi
DOI: 10.54215/BP.2021.10.4
12 – 16
PDF

Słowa kluczowe

choroby przewlekłe |cukrzyca |choroby układu sercowo-naczyniowego |choroba zwyrodnieniowa stawów |zdolność do pracy |dostosowanie warunków pracy

Streszczenie

Choroby przewlekłe w postępujący sposób ograniczają funkcjonowanie człowieka w życiu codziennym, w tym zawodowym. Wywierają duży wpływ na zdolność do wykonywania pracy i tym samym do zarobkowania. Etiologia chorób przewlekłych jest wieloczynnikowa. Istotną rolę w ich powstawaniu pełnią czynniki zawodowe i styl życia. Oddziaływanie na te czynniki stanowi jedno z ważniejszych zadań wspierających zatrudnianie osób z chorobami przewlekłymi. W artykule omówiono główne działania w zakresie promocji zdrowego stylu życia i dostosowania warunków pracy do potrzeb osób z chorobą zwyrodnieniową stawów, z wybranymi chorobami układu sercowo-naczyniowego (chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym) oraz z cukrzycą.


ENGLISH TITLE

Activities supporting the employment of persons with chronic disease

Keywords

chronic diseases |diabetes |cardiovascular diseases |osteoarthritis |work ability |work-place accommodation

Abstract

Chronic diseases are progressively limiting the functioning of persons suffering from them in everyday life, including work activity. They have a great impact on the ability to perform work, and thus the earnings. The etiology of chronic diseases is multifactorial. Occupational factors and lifestyle play an important role in their formation. Influencing these factors is one of the most important measures supporting the employment of people suffering from chronic diseases. The article discusses the main activities in promoting a healthy lifestyle and adjusting working conditions to the needs of people with osteoarthritis, selected diseases of the cardiovascular system (coronary artery disease and hypertension), and diabetes.


INFORMACJE O AUTORACH


Joanna Bugajska
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Elżbieta Łastowiecka-Moras
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Marcin Jachowicz,
Grzegorz Owczarek
Systemy umożliwiające identyfikację upadku z wysokości
DOI: 10.54215/BP.2021.10.5
17 – 21
PDF

Słowa kluczowe

upadek z wysokości |akcelerometryczne układy pomiarowe |analiza obrazu wideo |skracanie drogi spadania

Streszczenie

W artykule omówiono dwa rodzaje opracowanych w CIOP-PIB systemów umożliwiających identyfikację upadku człowieka z wysokości. Działanie pierwszego z nich jest oparte na akcelerometrycznym układzie pomiarowym, zaimplementowanym w pasie biodrowym, który stanowi element sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. Działanie drugiego systemu polega na analizie zarejestrowanego obrazu wideo. Przedstawiono metody oraz wyniki badań kalibracyjnych i sprawdzających obu zaprojektowanych systemów, które wykorzystano do przeprowadzenia badań wstępnych. Podczas tych badań uczestnik wykonywał określone ćwiczenia: siadanie i symulowany upadek. Porównanie wyników badań wykazało dużą zbieżność pomiędzy wartościami zmierzonymi za pomocą czujników przyspieszeń oraz wartościami uzyskanymi na podstawie przeprowadzonej analizy obrazu. Opisane systemy mogą więc posłużyć do identyfikacji upadku oraz jako elementy inicjujące urządzenia do dynamicznego skracania drogi spadania, które zmniejszą siły działające na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania z wysokości.


ENGLISH TITLE

Systems for identifying falls from a height

Keywords

falls from a height |accelerometric measuring systems |analysis of the recorded video |shortening of the fall path

Abstract

The article discusses two types of systems developed at CIOP-PIB, which enable the identification of human falls from a height. The operation of the first system is based on an accelerometric measuring system implemented in the hip belt, which is an element of the equipment protecting against falls from a height. The operation of the second system is based on the analysis of the recorded video. The methods and results of calibration and verification tests of both designed systems, which were used for the preliminary tests, were presented. During these tests, the participant performed specific exercises: sitting down and simulating falling. The comparison of the test results showed a high convergence between the values measured with the acceleration sensors and the values obtained on the basis of the image analysis. The described systems can therefore be used for fall identification and as initiators of devices for dynamic shortening of the fall path, which will reduce the forces acting on a person during restraining his fall from a height.


INFORMACJE O AUTORACH


Marcin Jachowicz
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Grzegorz Owczarek
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa