Numer 11 (602) 2021
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek
Spis treści
Strony
Pobierz
Andrzej Grabowski
Możliwości wykorzystania egzoszkieletów do wspomagania pracowników w czynnościach wymagających siły, wirtualnych szkoleniach czy rehabilitacji
DOI: 10.54215/BP.2021.11.6.Grabowski
13 – 17
PDF

Słowa kluczowe

rzeczywistość wirtualna |egzoszkielety |wspomaganie pracowników |zdalnie sterowane roboty |szkolenia |powrót do pracy po wypadku |fizjoterapia

Streszczenie

Postępująca automatyzacja i robotyzacja procesów produkcji przemysłowej idzie w parze z wykorzystaniem podobnych rozwiązań technologicznych, takich jak roboty noszone, do wspomagania pracowników w środowisku pracy. Najbardziej zaawansowany technologicznie przykład robota noszonego w formie egzoszkieletu aktywnego dla całego ciała nie jest jedynym kierunkiem zastosowań różnych typów egzoszkieletów. Można je również wykorzystać do wspomagania szkolenia pracowników, zdalnego sterowania robotami oraz wspomagania procesu fizjoterapii i rehabilitacji.


ENGLISH TITLE

Possibilities of the use of exoskeletons to support employees’ strength-dependent activities, virtual training or rehabilitation

Keywords

virtual reality |exoskeletons |supporting workers at work |remote-controlled robots |training |return to work after an accident |physiotherapy

Abstract

The automation and robotization of industrial production processes goes hand in hand with the use of similar technological solutions, such as wearable robots, to support workers. The most technologically advanced example of a wearable robot, i.e. a full-body active exoskeleton, is only one of many possible application of various types of exoskeletons. They can also be used to support workers training, remote control of robots and support the process of physiotherapy and rehabilitation.


INFORMACJE O AUTORZE

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Dorota Klimecka-Tatar
Ocena poziomu zrozumienia zasad lean management przez pracowników linii produkcyjnych i montażowych
DOI: 10.54215/BP.2021.11.7.Klimecka-Tatar
18 – 21
PDF

Słowa kluczowe

doskonalenie |praktyki 5S |lean management |środowisko pracy |optymalizacja procesów

Streszczenie

Kształtowanie środowiska pracy w przestrzeni produkcyjnej to bardzo ważny aspekt z punktu widzenia zarówno bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i efektywności czy ciągłości procesów produkcyjnych. Modelowanie warunków na stanowisku pracy odnosi się przede wszystkim do przestrzegania zapisów prawnych i minimalizowania oddziaływania różnych czynników na pracownika. W świetle nowoczesnych technik zarządzania pełen pakiet rozwiązań do doskonalenia środowiska pracy zawiera koncepcja lean management, wspierana przez narzędzia, metody i koncepcje, takie jak: metoda 5S, kaizen czy ciągłe doskonalenie. W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie poziomu zrozumienia podstawowych zasad lean management przez pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych.


ENGLISH TITLE

Evaluation of the comprehension level of lean management by production and assembly line workers

Keywords

improvement |5S practices |lean management |work environment |process optimization

Abstract

Shaping the working environment in the production space is a very important aspect both from the point of view of occupational health and safety, as well as efficiency and production processes continuity. Modeling conditions at the workplace relates primarily to compliance with legal provisions and minimizing the impact of various factors on the employee. In the light of modern management techniques, the full package of solutions for improving the work environment includes the concept of lean management supported by tools, methods and concepts, such as the 5S method, kaizen, continuous improvement. This paper presents the results of research aimed at determining the level of the lean management basic principles understanding by employees from manufacturing companies.


INFORMACJE O AUTORZE

Politechnika Częstochowska

Rafał Młyński,
Emil Kozłowski,
Leszek Morzyński,
Adam Swidziński
Propozycje rozwiązań filtrowania sygnału w elektronicznych systemach przekazywania dźwięku
DOI: 10.54215/BP.2021.11.8.Mlynski
22 – 27
PDF

Słowa kluczowe

dźwięk |hałas |filtry pasmowe |filtry oktawowe |ochronniki słuchu

Streszczenie

Właściwa percepcja dźwięków w środowisku pracy, najczęściej dźwiękowych sygnałów bezpieczeństwa, ale również ostrzeżeń słownych od współpracowników, wpływa na zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przebywania w miejscu pracy. Istotne jest zatem, aby właściwości dźwięków przekazywanych z wykorzystaniem systemów elektronicznych były jak najlepiej dostosowane do możliwości ich odbioru przez pracownika – z uwzględnieniem warunków akustycznych panujących w miejscu użytkowania takich systemów. Właściwości dźwięku można dostosować poprzez wpływ na charakterystykę częstotliwościową sygnału, tj. jego filtrowanie. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji rozwiązań, które mogłyby być użyte w elektronicznym systemie przekazywania dźwięków pracownikowi, umożliwiającym filtrowanie sygnału w pasmach częstotliwości. Przeanalizowano wymagania dotyczące właściwości pomiarowych filtrów pasmowych o szerokości oktawy. Przeprowadzono implementację filtrów o częstotliwościach środkowych z zakresu od 125 Hz do 8 kHz z wykorzystaniem filtrów cyfrowych w procesorze dźwięku. Duży stopień zgodności charakterystyk, które uzyskano w zrealizowanym rozwiązaniu, ze znormalizowanymi charakterystykami pomiarowymi wskazuje na przydatność zaproponowanego rozwiązania do wykorzystania w systemach przekazywania dźwięku pracownikowi.


ENGLISH TITLE

Proposals for signal filtering solutions in electronic sound transmission systems

Keywords

noise |band-pass filters |octave-band filters |sound |hearing protectors

Abstract

Proper perception of sounds in the work environment, most often auditory danger signals, but also verbal warnings from co-workers, increases the degree of safe stay in the workplace. Hence, it is important that the properties of the sound transmitted to an employee with the use of electronic systems are as best as possible adapted to the possibility of its perception by that employee, taking into account the acoustic conditions in the place of use of such systems. Adjusting the sound properties can be realized by influencing the frequency response of the signal, i.e. its filtering. The aim of the article is to propose solutions that could potentially be used in an electronic system of transmitting sound to an employee, enabling filtering of the signal in frequency bands. The requirements for the properties of measurement octave-wide band filters were analysed. The implementation of filters with a centre frequency ranging from 125 Hz to 8 kHz with the use of digital filters in the sound processor was carried out. The high degree of compliance of the characteristics obtained in the implemented solution with the standardized measurement characteristics indicates the suitability of the proposed solution for use in sound transmission systems to an employee.


INFORMACJE O AUTORACH


Rafał Młyński
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Emil Kozłowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Leszek Morzyński
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Adam Swidziński
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa