Numer 12 (603) 2021
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek
Spis treści
Strony
Pobierz
Tomasz Tokarski
Ograniczanie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przez zastosowanie wybranych urządzeń wspomagających przemieszczanie ładunków
DOI: 10.54215/BP.2021.12.9.Tokarski
14 – 17
PDF

Słowa kluczowe

obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego |urządzenia ręczne wspomagające transport/podnoszenie

Streszczenie

Dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń wspomagających podnoszenie i przenoszenie ładunków można wyraźnie zmniejszyć obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego. Jest to o tyle ważne, że z każdym rokiem przybywa pracowników po 55. roku życia, którzy dysponują mniejszą siłą mięśniową w porównaniu z osobami w młodszym wieku, a pracodawcy muszą dostosować warunki pracy osób starszych do ich możliwości psychofizycznych. W artykule przedstawiono wybrane urządzenia wspomagające podnoszenie i przenoszenie ładunków oraz zasady ich doboru z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości pracowników.


ENGLISH TITLE

Limiting the load on the musculoskeletal system by using selected devices supporting the movement of loads

Keywords

load on the musculoskeletal system |manual handling devices

Abstract

By using appropriate lifting and carrying devices, the load on the musculoskeletal system can be significantly reduced. This is important because every year there are more and more employees over 55 who have less muscle strength compared to younger people, and employers have to adapt the working conditions of older people to their psychophysical capabilities. The article presents selected devices supporting lifting and carrying loads and the principles of their selection, taking into account the individual needs and capabilities of employees.


INFORMACJE O AUTORZE

Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Leszek Morzyński,
Adam Swidziński,
Radek Štramberský,
Paula Pavaluca
Obrazowanie akustyczne – zalety i możliwości zastosowania w zwalczaniu zagrożenia hałasem
DOI: 10.54215/BP.2021.12.10.Morzynski
18 – 23
PDF

Słowa kluczowe

hałas |obrazowanie akustyczne |wizualizacja dźwięku |kamera akustyczna |beamforming

Streszczenie

Identyfikacja źródeł hałasu jest jednym z istotnych elementów procesu ograniczania tego zagrożenia  w środowisku pracy. Umożliwia wskazanie dominującego źródła hałasu oraz ułatwia dobór rozwiązań i środków technicznych mających na celu jego ograniczanie. Identyfikacja źródeł hałasu z zastosowaniem tradycyjnych technik pomiarowych i przyrządów pomiarowych z pojedynczym mikrofonem czy sonda natężeniowa jest czasochłonne, a w wielu przypadkach bardzo trudne. Odwzorowanie parametrów pola akustycznego w postaci graficznej znakomicie ułatwia proces lokalizacji źródeł energii akustycznej oraz dróg jej propagacji. Obrazowanie akustyczne, inaczej wizualizacja dźwięku, jest graficzną formą prezentacji zjawisk akustycznych, w której parametry emitowanego hałasu przedstawiane są w postaci barwnej mapy nałożonej na obraz jego źródła. W artykule omówiono jedną z podstawowych technik obrazowania akustycznego, jaką jest beamforming, oraz urządzenia do obrazowania akustycznego z zastosowaniem tej techniki, czyli kamery akustyczne. Na przykładach wyników badań laboratoryjnych i w warunkach rzeczywistych przedstawiono zalety i możliwości wykorzystania tej techniki oraz jej ograniczenia.


ENGLISH TITLE

Sound visualization – advantages and applications in fighting the hazard of noise

Keywords

noise |sound visualization |acoustic camera |beamforming

Abstract

Identification of noise sources is one of the important elements of the process of reducing noise hazards in the work environment. It enables the indication of the dominant noise source and facilitates the selection of solutions and technical measures aimed at reducing it. Identifying noise sources using traditional measurement techniques and measuring instruments with a single microphone or intensity probe is time consuming and in many cases very difficult. Graphical mapping of acoustic field parameters greatly facilitates the process of locating sources of acoustic energy and its propagation paths. Sound visualization, is a graphic form of presentation of acoustic phenomena, in which the parameters of the emitted noise are presented in the form of a color map superimposed on the image of its source. The article discusses one of the basic techniques of acoustic imaging, which is beamforming, and acoustic imaging devices using this technique, i.e. acoustic cameras. The advantages and possibilities of using this technique, as well as its limitations, are discussed on the basis of measurement results carried out in laboratory and in real conditions.


INFORMACJE O AUTORACH


Leszek Morzyński
Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Adam Swidziński
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa


Radek Štramberský
Technická univerzita Ostrava, Czechy


Paula Pavaluca
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Rumunia
Zofia Pawłowska
Szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy związane z wdrażaniem w przedsiębiorstwach technologii Przemysłu 4.0
DOI: DOI:10.54215/BP.2021.12.11.Pawlowska
24 – 28
PDF

Słowa kluczowe

Przemysł 4.0 a bezpieczeństwo i higiena pracy |zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia a technologie Przemysłu 4.0 |szanse dla bezpieczeństwa i zdrowia a technologie Przemysłu 4.0 |Przemysł 4.0

Streszczenie

Wraz z wdrażaniem technologii Przemysłu 4.0 zmienia się środowisko pracy oraz powstają nowe szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Są one związane zarówno z samymi technologiami, jak i ze zmianami w organizacji pracy oraz sposobem jej wykonywania. W artykule przedstawiono wyniki badania, przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy w celu pozyskania informacji na temat identyfikowanych przez nich czynników, które wpływają na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w przedsiębiorstwach wdrażających technologie i koncepcje produkcji w ramach Przemysłu 4.0.


ENGLISH TITLE

Opportunities and threats for occupational health and safety related to the implementation of Industry 4.0 technologies in enterprises

Keywords

Industry 4.0 and occupational health and safety |safety and health risks and Industry 4.0 technologies |safety and health opportu - nities and Industry 4.0 technologies |Industry 4.0

Abstract

As Industry 4.0 technologies are implemented, the work environment is changing and new opportunities and threats to occupational health and safety are arising. These are related both to the technologies themselves and to changes in the organization of work and the way it is carried out. The article presents the results of a survey conducted among people dealing with occupational safety and health issues in order to obtain information on the factors identified by them that affect the safety and health of employees in companies implementing technologies and production concepts within Industry 4.0.


INFORMACJE O AUTORZE

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa