Numer 2 (605) 2022
Redaktorzy: Małgorzata Pilewicz, Kamil P. Jach, Aleksandra Rudzińska-Rdzanek
Spis treści
Strony
Pobierz
Krzysztof Baszczyński
Uprzęże w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości
DOI: 10.54215/BP.2022.02.3.Baszczynski
8 – 13
PDF

Słowa kluczowe

upadek z wysokości |uprząż |szelki bezpieczeństwa |pas do ustalania pozycji

Streszczenie

Integralnym elementem wszystkich indywidualnych systemów chroniących przed upadkiem z wysokości, stosowanych zarówno w warunkach przemysłowych, jak i podczas uprawiania sportu oraz rekreacji, jest uprząż, którą zakłada na siebie użytkownik sprzętu. Do najważniejszych zadań uprzęży, w zależności od jej rodzaju, należą: podtrzymanie ciała człowieka podczas i po powstrzymaniu spadania z wysokości, umożliwienie zajęcia pozycji podpartej, podtrzymanie ciała użytkownika w zawieszeniu podczas wykonywania pracy techniką dostępu linowego (rope access) oraz uniemożliwienie wejścia w strefę zagrożoną rozpoczęciem spadania. Przeznaczenie uprzęży jest ściśle związane z jej konstrukcją. W artykule zaprezentowano podstawowe konstrukcje oraz stosowane w nich materiały. Przedstawiono najważniejsze wymagania stawiane uprzężom oraz określono zasady ich doboru w zależności od warunków panujących na stanowisku pracy, w tym występujących zagrożeń i wykonywanych czynności. W artykule podano też podstawowe zasady użytkowania, przeglądów i oceny stanu technicznego uprzęży (ze szczególnym uwzględnieniem czynników powodujących ich degradację) oraz warunki ich wycofania z użytkowania. Bazując na badaniach prowadzonych w CIOP-PIB, zaprezentowano problematykę zagrożeń ze strony uprzęży dla człowieka w stanie zawieszenia.


ENGLISH TITLE

Harnesses in personal equipment protecting against falls from a height

Keywords

falls from height |harness |full body harness |work positioning belt

Abstract

An integral element of all personal fall protection systems, used both in industrial conditions and during sports and recreation, is the harness that the user of the equipment puts on. The most important tasks of the harness, depending on its type, include: supporting the human body during and after a fall arrest, enabling a supported position, supporting the user's body suspended during work with the rope access technique and preventing entry into the zone at risk of falling. The purpose of the harness is closely related to its construction. The article presents the basic structures and the materials used in them. The most important requirements for harnesses were presented and the rules for their selection depending on the conditions at the workplace, including the hazards and activities performed, were defined. The article also presents the basic principles of use, inspections and evaluation of the technical condition of the harness (with particular emphasis on the factors causing its degradation) and the conditions for its withdrawal from use. Based on the research conducted at CIOP-PIB, the problem of threats to humans in a suspended state in harness was presented.


INFORMACJE O AUTORZE

Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Dorota Żołnierczyk-Zreda
Rodzaj zatrudnienia a dobrostan psychiczny i zaangażowanie pracowników – na podstawie przeglądu literatury
DOI: 10.54215/BP.2022.02.4.Zolnierczyk-Zreda
14 – 18
PDF

Słowa kluczowe

zaangażowanie |dobrostan |umowa o pracę |rodzaj zatrudnienia |produktywność

Streszczenie

W artykule zaprezentowano przegląd literatury dotyczącej badań nad związkiem pomiędzy rodzajem zatrudnienia a dobrostanem psychicznym i zaangażowaniem pracowników, które zrealizowano w wielu krajach europejskich i pozaeuropejskich w ostatnich dekadach. Te wyniki nie są jednoznaczne. Niektóre z nich wskazują na to, że to pracownicy zatrudnieni na podstawie umów na czas nieokreślony mają lepsze samopoczucie psychiczne i są bardziej wydajni w pracy niż pracownicy zatrudnieni czasowo, inne zaś pokazują odwrotne zależności. Jedną z przyczyn tych rozbieżności może być różny kontekst społeczno-gospodarczym krajów, w których przeprowadzano te badania. Z punktu widzenia zarówno sukcesu ekonomicznego, jak i zachowania zdrowia pracowników, wskazane byłoby przeprowadzenie podobnych badań także w Polsce. Na tle zwiększającego się  prawdopodobieństwa zanikania zatrudnienia stałego na rynku pracy w świecie jesteśmy bowiem krajem, który ze względu na najwyższe wskaźniki zatrudnienia czasowego może doświadczać tego procesu szybciej niż inne kraje.


ENGLISH TITLE

The type of employment and the mental well-being and involvement of employees – based on a literature review

Keywords

engagement |well-being |job contract |form of employment |productivity

Abstract

The article presents a review of the literature on research on the relationship between the type of employment contract and the well-being and productivity of employees, carried out in many European and non-European countries in recent decades. These results are inconclusive. Some of them indicate that employees employed under permanent contracts have a better mental well-being and are more productive at work than temporary employees, while others show the opposite relationship. One of the reasons for these discrepancies may be the different socio-economic context of the countries in which the research was carried out. In the context of the increasing probability of disappearance of permanent employment on the labour market in the world in general, we are a country which, due to the highest rates of temporary employment, can experience this process faster than other countries.


INFORMACJE O AUTORZE

Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Elżbieta Łastowiecka-Moras
Diagnostyka postaci naczyniowo-nerwowej zespołu wibracyjnego – przegląd metod badawczych
DOI: 10.54215/BP.2022.02.5.Lastowiecka-Moras
20 – 23
PDF

Słowa kluczowe

drgania przenoszone przez kończyny górne |postać naczyniowo-nerwowa zespołu wibracyjnego |próba oziębienia |termometria skórna |palestezjometria

Streszczenie

Długotrwała ekspozycja człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju dolegliwości ze strony układu naczyniowego, nerwowego i kostno-stawowego. Zespół tych objawów nazywany jest zespołem wibracyjnym (chorobą wibracyjną). W praktyce tę chorobę niejednokrotnie rozpoznaje się dopiero w zaawansowanym stadium rozwoju, kiedy u chorego pracownika doszło do obniżenia zdolności do pracy i upośledzenia wykonywania czynności dnia codziennego. Jest więc niezwykle istotne, aby pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na drgania przenoszone przez kończyny górne poddawać badaniom okresowym, które zwiększają szanse na wczesne wykrycie choroby i w konsekwencji pozwalają zapobiec powstawaniu nieodwracalnych zmian. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi metod badawczych mających zastosowanie w diagnostyce postaci naczyniowo-nerwowej zespołu wibracyjnego.


ENGLISH TITLE

Diagnosis of the neurovascular form of vibration syndrome – review of testing methods

Keywords

local vibration |neurovascular form of vibration syndrome |cold test |skin thermo- metry |palesthesiometry

Abstract

Prolonged exposure of humans to local vibration is associated with an increased risk of developing vascular, nervous, and musculoskeletal complaints. This syndrome is called vibration syndrome (vibration sickness). In practice, the disease is often diagnosed only at an advanced stage, when the worker's ability to work and perform daily activities is impaired. It is therefore extremely important that workers exposed to local vibrations undergo periodic examinations that increase the chances of early detection of the disease and, consequently, prevent the development of irreversible changes. The purpose of this article is to familiarize the reader with the testing methods applicable in the diagnosis of the neurovascular form of vibration syndrome.


INFORMACJE O AUTORZE

Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy
ul. Czerniakowska 16
ISSN 0137-7043
Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa