Numer 14/4 (2022)
Edukacja medialna 4.0. Między technokulturą, cyberpsychologią a medialnym kulturoznawstwem i medialną pedagogiką. Strategie – praktyki – instytucje
Redaktor: Agnieszka Ogonowska
Spis treści
Strony
Pobierz
Agnieszka Ogonowska
Słowo od Redaktor Tematycznej
3 – 3
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Ľubica Bôtošová,
Norbert Vrabec
Significance of the Creation of School Magazines in Secondary Schools in Slovakia
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.1
4 – 16
PDF

Słowa kluczowe

magazine |school periodicals |secondary school |learning-by-doing

Streszczenie

Secondary school magazines have long been part ofthe educational process ateducational institutions. The present study examines the status ofsecondary school magazines within the contexts ofgrammar and vocational secondary schools inSlovakia. Itobtains relevant results using a semantic differential method addressed tothe editors-in-chief ofindividual school magazines.

There are 16 magazines intotal. The object ofthe study is to find out the degree ofautonomy given tothe editors-in-chief, the organizational and managerial processes ofrunning the journal, and the means ofcreating continuity for these activities within the environment ofsecondary vocational schools and grammar schools. After obtaining the answers from the scaled test, we arrive atthe results through statistical operations and acalculated index that describes the status ofeach selected aspect. The factors weexamine are animportant part ofthe editorial office functioning. Toavoid problems, school journal programs attempt toensure continuity and to train future students inthis work. Wesee the degree ofautonomy and the intervention of the educator in the production as an essential part of the concept of learning-by-doing. Atthe same time, this balance ofautonomy and intervention provides smoother organization, management, and continuity, specifically asaneducational activity inthe field ofmedia education.


INFORMACJE O AUTORACH


Ľubica Bôtošová
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie)


Norbert Vrabec
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie)

Agnieszka Ogonowska
Kompetencje medialne i cyfrowe dzieci w wieku 3–16 lat. W stronę medioznawstwa stosowanego
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.2
17 – 29
PDF

Słowa kluczowe

kompetencje cyfrowe |dzieci |kompetencje medialne |medioznawstwo stosowane |psychologia stosowana |psychologia mediów ikomunikowania |psychologia rozwojowa

Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie roli medioznawstwa stosowanego w projektowaniu i wdrażania działań edukacyjnych związanych z rozwijaniem kompetencji medialnych i cyfrowych u dzieci w wieku 3–16 lat. Badanie strategii korzystania z mediów i rozumienia przekazów medialnych oraz oznaczenie bazowego poziomu kompetencji u wskazanej grupy badanych wymaga sięgnięcia po metody znane już na terenie psychologii, a następnie wykorzystanie ich wyników do projektowania konkretnych działań edukacyjnych i opracowania rekomendacji dla decydentów oświatowych związanych z media literacy. Właściwe oszacowanie poziomu kompetencji bazowych jest niezwykle istotne dla efektywnego wdrażania projektów służących ich doskonaleniu, zwłaszcza, że polski system edukacyjny działa w ramach modelu tzw. rozproszonej edukacji medialnej. Oznacza to, że wciąż brakuje – w ramach formalnej edukacji – metodycznych i systematycznych działań edukacyjnych, które w sposób spójny, uporządkowany i celowy rozwijałyby umiejętności, wiedzę i kompetencje związane z mediami na poszczególnych etapach kształcenia, a na dodatek w synchronizacji z profilem kształcenia oraz potrzebami poszczególnych grup uczniów i uczennic (ujęcie relacyjne). W artykule zaproponowano metody badania bazowego poziomu kompetencji określonego typu w odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Franciszek Stefanek,
Justyna Lipka,
Anna Trynduś
But what doandroids feel about electric sheep? Educating about emotion-related constructs with "Blade Runner"
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.3
30 – 44
PDF

Słowa kluczowe

emotions |Blade Runner |educational methods |social psychology |movie pedagogy

Streszczenie

The article addresses issues surrounding emotion regulation inthe cult film Blade Runner. The emotional development of the replicants isanalyzed regarding social conditions and the stigma associated with functioning in an ultra- c apitalist dystopia. This article includes aproposal for practical use ofthe film and psychological knowledge toconduct emotional regulation workshops based on the concept ofpsychological work with film.


INFORMACJE O AUTORACH


Franciszek Stefanek
Uniwersytet Śląski w Katowicach


Justyna Lipka
Uniwersytet Śląski w Katowicach


Anna Trynduś
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marek Cieśliński
Forma mocno skondensowana. Kompetencje audiowizualne w dobie TikToka
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.4
45 – 54
PDF

Słowa kluczowe

media społecznościowe |komunikacja medialna |kompetencje audiowizualne |język filmu |krótkie formy audiowizualne

Streszczenie

Dynamika zmian zachodzących w mediach społecznościowych podnosi znaczenie kompetencji audiowizualnych w procesie edukacyjnym – zwłaszcza wśród studentów szkół wyższych. Obecny system edukacyjny marginalizuje rolę poprawnego i efektywnego posługiwania się kodem audiowizualnym przez młodzież. Młodzi ludzie nie uczą się w wystarczającym stopniu zasad stosowania gramatyki filmowej, podczas gdy krótkie formy audiowizualne – wprowadzone w ostatnich latach przez aplikację TikTok – stały się wiodącym tworzywem komunikacyjnym dla całej generacji.


INFORMACJE O AUTORZE

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Łukasz Juda
Umuzykalniający potencjał aplikacji TikTok w kontekście instytucjonalnej edukacji muzycznej
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.5
55 – 66
PDF

Słowa kluczowe

muzyka |media społecznościowe |TikTok |edukacja muzyczna |popkultura

Streszczenie

Artykuł traktuje o umuzykalniającym potencjale, jaki kryją w sobie współczesne audiowizualne media społecznościowe. Uwzględnia też stan systemowej edukacji muzycznej prowadzonej w szkołach. Autor weryfikuje tezę, czy aplikacje, w których cyrkulują lapidarne formy wideo (np. aplikacja TikTok) mogą przyczyniać się do umuzykalnienia młodzieży. W tym celu przytacza konkretne przykłady praktyk muzycznych, które mają miejsce w tych przestrzeniach. Jako główny punkt odniesienia traktuje relacje instytucjonalnie prowadzonej edukacji muzycznej z popkulturą, stojącą w centrum treści cyrkulujących we współczesnych mediach.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marek Pieniążek
Polskie vs. czeskie lekcje zdalne. 3:0 dla Czechów
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.6
67 – 81
PDF

Słowa kluczowe

język polski |pandemia |edukacja medialna |język czeski |komunikacja wizualna

Streszczenie

W artykule porównuję lekcje zdalne realizowane przez stacje telewizyjne w Polsce i w Czechach w czasie lockdownu. Sprawdzam, jak z wyzwaniami edukacyjnymi doby pandemii poradzili sobie medialni producenci i nauczyciele, weryfikuję wykorzystanie nowych technologii. Ogólna kultura cyfrowa i medialna twórców analizowanych zajęć wyraźnie wpływa na sposób ich mediatyzacji. Próbuję komparatystycznie uchwycić dominujące zasady metodyczne, metodologiczne oraz medialne w produkcjach polskich i czeskich. We wnioskach wskazuję na znaczące różnice w strukturze lekcji, wynikające z odmiennych kompetencji humanistycznych i medialnych ich twórców.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Justyna Potempska
Gamifikacja w nauce języka obcego online
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.7
82 – 88
PDF

Słowa kluczowe

nauczanie języków obcych |e-learning |nauczanie online |gamifikacja |glottodydaktyka

Streszczenie

Celem artykułu jest omówienie problematyki metodyczno-dydaktycznej związanej z zastosowaniem gamifikacji podczas zajęć z języka obcego w formie zdalnej oraz ukazanie potencjału, który tkwi w wykorzystywaniu narzędzi internetowych takich jak gry i aplikacje w nauce języka obcego on-line. Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym tu rozważaniom, odnosi się do skuteczności i jakości gier tworzonych za pomocą platform i aplikacji internetowych (m.in. Wordwall, Learningapps, Padlet, Jamboard, Kahoot, Quizlet, Mentimeter), których uczeń może używać samodzielnie oraz takich, które wymagają asysty nauczyciela. Autorka poddaje analizie specyfikę gier na zajęciach online i wskazuje, na co trzeba zwracać szczególną uwagę podczas ich przeprowadzania.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski

Magdalena Stoch
Edukacja medialna w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.8
89 – 97
PDF

Słowa kluczowe

edukacja medialna |Katedra Mediów iBadań Kulturowych |Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Streszczenie

Autorka artykułu przedstawia kluczowe momenty rozwoju oraz główne założenia koncepcji edukacji medialnej, wypracowanej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Przedstawiony rys historyczny stanowi podstawę do rozważań o możliwych strategiach rozwoju instytucjonalnego w kontekście presji dynamicznie rozwijającego się rynku pracy.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Justyna Manikowska
Interaktywne i innowacyjne działania instytucji kultury jako pole działań "edutainment"
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.9
98 – 109
PDF

Słowa kluczowe

interaktywność |edutainment |instytucje kultury |innowacyjność |edukacja rozrywkowa

Streszczenie

Celem artykułu jest prezentacja znaczenia pojęcia edutainment w kontekście działalności instytucji kultury w Polsce. Przeprowadzona została analiza sposobów realizacji edukacyjnej roli pięciu placówek: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Fabryki w Łodzi oraz Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Poddano analizie strony internetowe, oferty placówek oraz ich działalność w social mediach. W pracy ukazany został również wpływ pandemii COVID-19 na działania edukacyjne wskazanych instytucji kultury, który widoczny jest w digitalizacji zasobów placówek i upublicznieniu ich w sieci. Interaktywne i innowacyjne działania edutainment nie są jeszcze powszechnie znane, ale stają się coraz bardziej popularne, co pokazane zostało w toku analizy.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Łódzki

Weronika Wójcik
Igrzyska w sieci – dlaczego młodzi ludzie giną przez media?
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.10
110 – 118
PDF

Słowa kluczowe

internet |gry |edukacja |wyzwania |młodzież

Streszczenie

Social media, aplikacje i gry stały się dla wielu młodych ludzi nieodłącznym elementem życia, a ich użytkowanie codzienną rutyną. Forma, metoda, sposób oraz intencja, w której młodzi ludzie używają mediów, zaczęła rzutować na ich zachowanie, myślenie – bycie. Zwrócenie uwagi na negatywne skutki społeczne oddziaływania mediów na młodzież staje się w obecnych czasach sprawą niezwykle ważną. Challenge’y, fake newsy, złe nawyki stały się dominantą, a wręcz synonimem social mediów. Ultraszybkie zmiany  technologiczne nie pozostawiają wyboru, aby już dziś zastanowić się, co i w jaki sposób powinna zrobić edukacja medialna, by przygotować młodych ludzi na tę niezwykle trudną podróż, pełną przeszkód i niebezpieczeństw.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Gdański

Marta Szpatowicz
Fanfikcja a polski kanon literacki
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.11
119 – 127
PDF

Słowa kluczowe

kanon |lektury szkolne |fanfikcja |Lalka |Bolesław Prus

Streszczenie

Celem artykułu jest przybliżenie obszaru, który do tej pory nie został poddany opisowi w ramach polskich fan studies. Prowadzone przez autorkę badania wykazują, że w kręgu zainteresowania polskich fanów, obok rozmaitych tekstów kultury, obecne są także dzieła literatury polskiej, w tym tytuły znajdujące się w kanonie lektur szkolnych. Przekształcenia kanonu dokonywane przez fanów omówione zostaną na przykładzie fanfikcji bazującej na Lalce Bolesława Prusa.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Szczeciński

Iwona Grodź
Alfabet obrazów wideo. Recenzja książki Tomasza Samosionka Videoart. Sztuka video w Polsce 1973–1985
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.12
128 – 136
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Warszawa

Agnieszka Ogonowska
Edukacja medialna 3.0 – wyzwania. Dyskusja redakcyjna
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.13
137 – 142
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Jakub Kosek
Sprawozdanie z panelu konferencyjnego „Współczesne kulturoznawstwo medialne – nowe strategie, praktyki, artykulacje, pola i metody badania” w ramach IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego pt. „Przyszłości kultury. Genealogie, imaginaria, działania”
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.14
143 – 145
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
Instytut Filologii Polskiej
ISSN 2083-7275
Studia de Cultura
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
e-ISSN 2391-4432