Numer 2020/2
Doświadczenie, dyskurs, akademia
Redaktor: Agnieszka Ścibior
Spis treści
Strony
Pobierz
Mateusz Janas
Outsourcing procesów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym
7 – 23
PDF

Słowa kluczowe

przedsiębiorstwo |outsourcing |logistyka |transport |produkcja

Streszczenie

W dobie globalizacji wiele przedsiębiorstw stoi przed wyzwaniami. Aby utrzymać się na rynku i być konkurencyjnym, przedsiębiorstwa są zmuszone do dostosowywania się zachodzących zmian na rynku, a także do wymagań klientów nowej generacji. W tym celu przedsiębiorstwa powinny inwestować w rozwój i implementować nowe rozwiązania, które pozwolą na maksymalizację wartości. W wyniku rozwoju lub wdrażania usprawnień wiele przedsiębiorstw podejmuje decyzje delegowania poszczególnych procesów produkcyjnych, organizacyjnych lub marketingowych na zewnątrz organizacji. Między innymi przedsiębiorstwa decydują się na outsourcing procesów logistycznych, na który w ostatniej dekadzie zdecydowało się wiele przedsiębiorstw. W dużej mierze są to przedsiębiorstwa handlowe oraz produkcyjne, które dzięki wydaleniu procesów logistycznych na zewnątrz są w stanie obniżyć koszty działalności, podjąć działania rozwojowe, rozbudowę lub reorganizację własnych struktur zlecając zadania transportowo-logistyczne zewnętrznym operatorom. W celu podjęcia współpracy wielu operatorów procesów logistycznych musi dopasować swoje działania do specyficznych wymogów klienta. Dzięki dostosowaniu się do potrzeb przedsiębiorstw operatorzy logistyczni cieszą się dużym zainteresowaniem i pozyskują wielu klientów instytucjonalnych o znacznym potencjale popytowym w zakresie transportowo-logistycznym. Procesy outsourcingowe i wykorzystanie ich przez przedsiębiorstwa wpłynęły na dynamiczny rozwój rynku usług logistycznych...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Iga Kleszczyńska
Analiza neoliberalnej doktryny gospodarczej w amerykańskim dyskursie politycznym
25 – 39
PDF

Słowa kluczowe

neoliberalizm |polityka gospodarcza USA |Ronald Reagan |Bill Clinton |Barack Obama |polityka handlowa

Streszczenie

Ideologia neoliberalna od końca lat 70. XX wieku stanowi jeden z najważniejszych światopoglądów Stanów Zjednoczonych. Ze względu na różnorodność jej interpretacji i zastosowań, adaptowana jest w wymiarze wielu polityk publicznych: społecznych, gospodarczych oraz zagranicznych. Neoliberalizm odnosi się nie tylko do wewnętrznych działań rządu federalnego, lecz często wytacza kierunek amerykańskiej polityki zagranicznej. Celem niniejszego artykułu jest analiza ideologii neoliberalnej w dyskursie politycznym USA, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia wewnętrznych i zewnętrznych procesów gospodarczych. Artykuł składa się ze wstępu, który identyfikuje przyjęte hipotezy oraz pytania badawcze, a także orientację teoretyczną. Następnie niniejsze rozważania skupiają się na genezie oraz problemach definicyjnych pojęcia neoliberalizmu, ze szczególnym odniesieniem do wielości istniejących interpretacji. Stąd artykuł odwołuje się zarówno do teorii nauk ekonomicznych, które wskazują na zależności ekonomii podażowej, oraz teorii stosunków międzynarodowych, które skupiają się na istocie współpracy międzynarodowej i znaczeniu procesów instytucjonalnych. Ostatnia część artykułu stanowi analizę adaptacji ideologii neoliberalnej podczas rządów Ronalda Reagana (znaczenie wewnętrznej polityki monetarnej w warunkach zimnowojennej rywalizacji militarnej), Billa Clintona (analiza międzynarodowej polityki handlowej) oraz Baracka Obamy (kierunek amerykańskiej polityki zagranicznej w XXI wieku w oparciu o idee neoliberalne)...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jan Kluza
Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie domniemania niewinności a regulacje kodeksu postępowania karnego
41 – 53
PDF

Słowa kluczowe

domniemanie niewinności |dyrektywa europejska |sprawiedliwy proces

Streszczenie

9 marca 2016 r. uchwalona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym1, która odwołuje się do podstawowych zasad sprawiedliwego procesu, a mianowicie domniemania niewinności i rzetelnego procesu. W motywach dyrektywy wskazuje się, że jednym z powodów jej uchwalania jest utrzymanie i rozwój przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, co stanowiło jeden z podstawowych celów integracyjnych Unii Europejskiej. Wskazano także, że zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej współpraca wymiarów sprawiedliwości w obszarze prawa karnego opierać się musi na zasadach wzajemnego szanowania orzeczeń sądowych i zasadzie zaufania, co w obecnych uwarunkowaniach prawno-politycznych jest szczególnie istotne. Termin transpozycji dyrektywy został określony na 1 kwietnia 2018 r., w terminie to którym państwa członkowskie zobowiązane zostały do przyjęcia odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do jej wykonania, o czym niezwłocznie powinny powiadomić Komisję Europejską...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marek Kułak
Rozstrzyganie o nierównych udziałach w majątku wspólnym w ramach postępowania o rozwód albo separację, albo unieważnienie małżeństwa
55 – 78
PDF

Słowa kluczowe

majątek wspólny |podział majątku wspólnego |rozliczenie nierównych udziałów w majątku wspólnym w toku postępowania sądowego |postępowanie cywilne

Streszczenie

Sprawy o podział majątku mieszczą się w kategorii spraw najbardziej konfliktowych po ustaniu wspólności majątkowej. Z tego względu te sprawy należą do najbardziej emocjonalnych, w których często racjonalność przedstawianych twierdzeń i argumentów odbiega od rzeczywistości, przez co sąd rozpoznający ma problem w oszacowaniu rzeczywistej wartości spornych składników stanowiących majątek wspólny. To bez wątpienia przekłada się na długość postępowania cywilnego...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Maciej Pasowicz
Coaching osób z fizyczną niepełnosprawnością. Studium przypadku
79 – 104
PDF

Słowa kluczowe

psychologia |niepełnosprawność |life coaching |studium przypadku |rehabilitacja psychologiczna |dobrostan

Streszczenie

Coaching jest stosunkowo młodą profesją, która narodziła się w Ameryce Północnej w drugiej połowie XX wieku. Źródeł coachingu należy poszukiwać w świecie sportu i biznesu – metody stosowane w treningu sportowców zaczęto przenosić do świata dużych korporacji, które poszukiwały sposobów na podniesienie efektywności pracowników...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Anna Piskorska
Postsekularne doświadczenie końca. Intymna apokalipsa w filmach Koń turyński (2011) Béli Tarra i Melancholia (2011) Larsa von Triera
105 – 119
PDF

Słowa kluczowe

postsekularyzm |doświadczenie egzystencjalne |apokalipsa |Béla Tarr |Lars von Trier |europejskie kino

Streszczenie

Dwuznaczny status filmowego świata – który jest realny i fikcyjny zarazem – daje jego twórcom asumpt do dokonywania wielkich aktów kreacji, jak i (często jeszcze bardziej spektakularnego) urealnienia wizji totalnego zniszczenia. O atrakcyjności tego typu rozwiązań fabularnych świadczy fakt, że filmy o apokalipsie (apocalyptic cinema) powstają nieustannie niemal od zarania kina, a liczba tych produkcji w kolejnych dekadach wciąż się zwiększa...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Iryna Shvets
Promoting National Identity Through Education: “The Concept of the National-Patriotic Upbringing of Children and Youth” in Ukraine
121 – 141
PDF

Streszczenie

The 21st century is the century of globalization, which is uniquely defined by growing interdependence of politics, culture, ecology, and economy. However, there are also proponents and critics of globalization, or – as David Held and Anthony McGrew call them – globalists and skeptics. Globalists argue that globalization leads to the emergence of one integrated world where inequalities within and between societies will be diminishing and more people around the world will enjoy the fruits of technological development and modernization. In their opinion, the nation state is doomed to fade away as the new multilateral and transnational entities will replace it. On the contrary, skeptics argue that globalization brings its benefits to those already privileged, those “who are already socially and economically equipped to take advantage of the opportunities offered by economic and financial liberalization.” Accordingly, skeptics believe in the increasing power of national cultures and identities.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Opolski
Filip Stawski
Czy psychiatria jest nauką humanistyczną? Problem rozumienia środowiska zewnętrznego w psychiatrii
143 – 156
PDF

Słowa kluczowe

psychiatria |ucieleśnione poznanie |zaburzenia psychiczne

Streszczenie

Punktem wyjścia dla podejmowanych rozważań jest twierdzenie, że ze względu na nieprecyzyjny przedmiot badań psychiatrii1, na dzień dzisiejszy stanowi ona pewien konglomerat nauk, zawierający, poza dyscyplinami stricte medycznymi czy neurobiologicznymi, również humanistyczne, dostarczających narzędzi do badania wpływu środowiska kulturowego i społecznego na powstawanie i przebieg zaburzeń psychicznych. Taka perspektywa wymaga z kolei poszukiwania jednolitych metod badawczych i aparatu pojęciowego, pozwalającego na spojrzenie prawdziwie interdyscyplinarne, a nie jedynie polegające na luźnym powiązaniu poszczególnych dyscyplin...

Maria Magdalena Sztuka
Postrzeganie ludzi Wschodu w wybranych XVIII- i XIX-wiecznych polskich dziennikach oraz pamiętnikach z podróży
157 – 182
PDF

Słowa kluczowe

romantyzm |Oświecenie |podróż |egzotyka |pamiętnik |Daleki Wschód |wygnańcy |Syberia |autochtoni |Kamczatka

Streszczenie

W niniejszym artykule tematem przewodnim jest egzotyzm jako kategoria postrzegania mieszkańców Dalekiego Wschodu przez czterech polskich zesłańców na Syberię. Trzej z nich ze swojego zesłania wyruszyli w dalszą podróż na Wschód, a w konsekwencji dotarli m.in. do Chin i Japonii. Daleki Wschód w tym tekście to obszar od Syberii aż po Chiny i Japonię, terytoria obce i egzotyczne dla twórców analizowanych utworów. Na potrzeby pracy analizie poddano dzienniki i pamiętniki ich autorstwa, publikowane w latach 1790–1870. Skupiono się na podobieństwach i różnicach, występujących między utworami opisującymi dłuższe pobyty na Wschodzie Maurycego Beniowskiego, Józefa Kopcia, Józefa Kowalewskiego i Agatona Gillera.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Grzegorz Świecarz
Doświadczenie miłosierdzia w nauce Kościoła katolickiego
183 – 191
PDF

Słowa kluczowe

Kościół katolicki |miłosierdzie |siostra Faustyna

Streszczenie

Prawdę o Bożym miłosierdziu, objawioną na kartach Pisma Świętego przypomniał światu współczesnemu sam Jezus Chrystus przez osobę s. Faustyny Kowalskiej. Aby ją zrozumieć, należy cofnąć się do czasów, w których żył Chrystus. Kiedy Apostołowie głosili Dobrą Nowinę, to Jezus Chrystus potwierdzał ich słowa niezwykłymi znakami i cudami. Również i dziś głoszenie prawdy o nieskończonym miłosierdziu Bóg potwierdza cudownymi znakami. Jednym z wymiarów chrześcijańskiej nadziei jest właśnie miłosierdzie. Jawi się ono w Ewangelii jako „zasada pedagogiczna o uniwersalnym zastosowaniu”...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Opolski

Pobierz cały numer
1 – 196
PDF