Elektroniczne Archiwum Romana Ingardena to udostępnione w Internecie, opracowane typologicznie i merytorycznie materiały archiwalne dotyczące nieznanych prac naukowych wybitnego polskiego humanisty oraz jego korespondencji z przedstawicielami kultury i nauki z Polski i z zagranicy. Elektroniczne Archiwum powstało dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach realizacji projektu badawczego programu DIALOG pt. „Elektroniczne Archiwum Romana Ingardena. Nieznana korespondencja i prace naukowe wybitnego polskiego humanisty”.

Zasadniczym celem Archiwum jest przywrócenie polskiej oraz zachodniej kulturze i nauce korespondencji i niepublikowanych dotychczas prac naukowych Romana Ingardena przez włączenie ich po raz pierwszy do światowego obiegu naukowego. Spuścizna filozoficzna Ingardena w pewnej części należy już do nauki światowej. Natomiast bogata korespondencja filozofa w bardzo niewielkim stopniu została jak dotąd udostępniona polskiemu i zagranicznemu odbiorcy.

Archiwum stanowi efekt intensywnych, długoletnich prac badawczych, archiwizacyjnych, dokumentacyjnych i merytorycznych polegających między innymi na odnalezieniu, zgromadzeniu, opracowaniu, przetłumaczeniu i zdigitalizowaniu korespondencji Ingardena. Projekt ten nie został w pełni zakończony. Planowana jest systematyczna i ciągła rozbudowa Archiwum.

Okolicznością niezmiernie ważną dla zainicjowania nowych studiów nad nieznaną dotychczas spuścizną filozofa i dla uruchomienia Archiwum jest zbliżająca się pięćdziesiąta rocznica śmierci Ingardena, przypadająca w 2020 roku. Zależy nam na tym, aby rozwijany przez nas projekt służył upowszechnieniu i umiędzynarodowieniu myśli wybitnego polskiego humanisty, zwiększeniu rozpoznawalności jego osiągnięć, otwarciu nowych perspektyw badawczych dotyczących jego działalności oraz uhonorowaniu wkładu uczonego w filozofię, kulturę i naukę polską oraz światową.

Przygotowanie, uruchomienie i prowadzenie Elektronicznego Archiwum Romana Ingardena nie byłoby możliwe bez wsparcia i współpracy ze strony głównych spadkobierców Romana Witolda Ingardena, reprezentowanych przez prof. dra hab. Krzysztofa Ingardena – za co w imieniu polskiego środowiska naukowego serdecznie dziękujemy.

Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena
Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
I piętro, pokój 43

e-mail: ingarden.archive@uj.edu.pl
http://ingarden.archive.uj.edu.pl/

Roman Ingarden and Our Times

Data: 2021-04-12 / 2021-04-17

Organizer: Jagiellonian University in Kraków

The fiftieth anniversary of the death of the eminent Polish philosopher and humanist Roman Ingarden in 2020 is an occasion to launch an international academic debate on his philosophical legacy...

Roman Ingarden and Our Times

Data: 2018-10-25 / 2018-10-27

Organizer: Institute of Philosophy, Jagiellonian University in Kraków

The 50th anniversary of the death of the eminent Polish philosopher and humanist Roman Ingarden in 2020 is an occasion to launch an international academic debate on his philosophical legacy...

Roman Ingarden and Our Times. An International Philosophical Congress

Book of Abstracts

Jagiellonian University in Kraków
Poland, 2021

Roman Ingarden and Our Times. An International Philosophical Congress

PROGRAM

Jagiellonian University in Kraków
Poland, 2021