Elita sądownictwa w III RP na początku procesu przemian i destabilizacji
Paweł Maranowski

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Koncepcje państwa prawa, podziału władz i władzy sądowniczej
1.1. Idea państwa prawa
1.2. Władza sądownicza i jej funkcje w państwie
1.3. Władza sądownicza we współczesnej Polsce

Rozdział 2
Elity w państwie
2.1. Teoretyczne ujęcie elit politycznych
2.2. Sędzia jako zawód i profesja

Rozdział 3
Elity sądownictwa jako przedmiot badań
3.1. Elity w otoczeniu instytucjonalnym
3.2. Procesy selekcji sędziów i ich drogi do elity
3.3. O badaniu i badanych
3.3.1. Statystyczny obraz elit sądownictwa
3.3.2. Kontekst badań i charakterystyka badanych

Rozdział 4
Percepcje zasobów i granic autonomii
4.1. Autonomia, zasoby i pozycja zawodowa sędziów
4.2. Czynniki określające niezależność elit sądownictwa w Polsce
4.3. Percepcje kontroli nad zasobami symbolicznymi
4.4. Percepcje granic i kontroli elit politycznych nad zasobami organizacyjnymi
4.5. Procesy rekrutacji i awansowania jako zasoby autonomizacji elit sądownictwa

Rozdział 5
Autonomia elit sądownictwa w ich relacjach z innymi elitami
5.1. Budowanie granic autonomii
5.2. Percepcje autonomii w warunkach zmiany politycznej
5.3. Sędziowie konstytucyjni wobec elit sądownictwa, politycznych i akademickich
5.4. Elity sądownictwa w relacjach z organizacjami eksperckimi

Zakończenie

Bibliografia

Summary

Nota o autorze

Publikacje Collegium Civitas

Recenzenci:
Jan Pakulski, Professor Emeritus, University of Tasmania, Hobart, Australia
dr hab. Jan Winczorek, Uniwersytet Warszawski

Redakcja: Marek Gawron
Redakcja językowa i korekta: Magdalena Kopacz
Opracowanie typograficzne i skład: Marek W. Gawron
Projekt okładki: Aleksandra Jaworowska, studio@lionpath.pl
Ilustracja wykorzystana na okładce: Eustache Le Sueur, La Justice, Oil on panel, Musée
des beaux-arts de Strasbourg – Instagram, Public domain via Wikimedia Commons

ISBN print: 978-83-66386-19-8
e-ISBN: 978-83-66386-20-4
DOI: 10.6084/m9.figshare.16947346

Wydawca:
Collegium Civitas Press
Pałac Kultury i Nauki, XI piętro
00-901 Warszawa, plac Defilad 1
tel.: +48 500 807 895; +48 22 656 71 96
e-mail: wydawnictwo@civitas.edu.pl
http://www.civitas.edu.pl