Numer 11 (2/2015)
Redaktorzy: Karolina Blecharczyk, Patrycja Kumięga, Taras Leshkovych, Jarema Słowiak, Joanna Uchańska
Spis treści
Strony
Pobierz
Dominik Horodyski
Code of Conduct for Arbitrators in CETA – a Step Forward in Investment Arbitration?
7 – 20
PDF

Słowa kluczowe

investment arbitration |CETA |code of conduct |ethical code for arbitrators

Streszczenie

This paper presents the Code of Conduct for arbitrators in CETA, which will apply to investor-state dispute settlement initiated under Comprehensive Economic and Trade Agreement concluded between the European Union and Canada. The Code of Conduct for arbitrators constitutes an innovation in investment treaties, especially taking into account that it is said to be binding. Therefore, in this article the provisions of the Code as well as its role and significance will be examined to assess whether the Code is a milestone in dealing with ethical issues in investment arbitration.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Iryna Khozhylo
Mechanizmy państwowego zarządzania reformą medyczną: polskie doświadczenie dla Ukrainy. Raport
21 – 24
PDF

Słowa kluczowe

Mechanizmy Zarządzania Państwowego |instytucjonalne zmiany opieki zdrowotnej |polski model reformy medycznej

Streszczenie

W raporcie autorka analizuje mechanizmy zarządzania reformą zdrowia. Analizowane są pozytywne doświadczenia w modernizacji polskiego systemu opieki zdrowotnej. Obecny model zarządzania reformą systemu ochrony zdrowia na Ukrainie to Strategia 2020.


INFORMACJE O AUTORZE

Narodowa Akademia Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy
Grzegorz Kocot
Wybory samorządowe 2014 w Polsce. Przepisy wyborcze, frekwencja i wyniki
25 – 47
PDF

Słowa kluczowe

samorząd |wybory |jednomandatowe okręgi wyborcze |frekwencja |ordynacja wyborcza

Streszczenie

Artykuł Wybory samorządowe 2014 w Polsce. Przepisy wyborcze, frekwencja i wyniki został poświęcony wyborom samorządowym przeprowadzonym w Polsce w listopadzie 2014 roku. Autor analizuje tezę, że wybory samorządowe są bardziej spersonalizowane niż pozostałe rodzaje wyborów odbywających się w Polsce. Artykuł został podzielony na cztery części. W pierwszej z nich, dotyczącej kodeksu wyborczego, autor omówił najważniejsze przepisy prawa wyborczego, które miały decydujący wpływ na kształt elekcji. Uwagę zwrócono przede wszystkim na wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach niebędących miastami powiatu. Opisany został również sposób podziału mandatów w jednostkach samorządu, w których wybór radnych oparty jest na systemie proporcjonalnym.

W drugiej części artykułu została omówiona frekwencja wyborcza, a w trzeciej – wyniki wyborów. Autor zwrócił szczególną uwagę na kandydatów, którzy nie startowali z ramienia partii politycznych. W tej części zostały przedstawione wyniki zarówno komitetów partii politycznych, jak i kandydatów niezależnych.

Czwarta część artykułu to omówienie badań dotyczących kryteriów wyboru kandydatów na radnych przez wyborców. Zwrócono uwagę na fakt, że wyborcy kierowali się głównie osobowością kandydata, a nie jego przynależnością partyjną.

W podsumowaniu zweryfikowano główną tezę artykułu oraz przedstawiono postulaty autora dotyczące zmiany obowiązującego prawa wyborczego.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Patrycja Kumięga
Zarys polityki kulturalnej Francji na przykładzie działalności Stowarzyszenia Salonu Jesiennego
49 – 60
PDF

Słowa kluczowe

polityka kulturalna |centralizacja |stowarzyszenie |systemy kultury |zarządzanie kulturą

Streszczenie

Przedmiotem publikacji jest polityka kulturalna we Francji, jej przekształcenia na przestrzeni wieków oraz ich wpływ na model współczesnego podejścia do kwestii zarządzania kulturą w państwie. Celem artykułu jest zobrazowanie mechanizmów realizowania polityki kulturalnej na poziomie centralnym oraz lokalnym na przykładzie działalności paryskiej organizacji pozarządowej – Stowarzyszenia Salonu Jesiennego jako sprawnie działającego podmiotu o zasięgu ogólnoświatowym. W kontekście tematu zostały omówione takie zjawiska, jak centralizacja, decentralizacja, dekoncentracja, a także modele finansowania kultury, działalność Ministerstwa Kultury i Komunikacji oraz sytuacja stowarzyszeń we Francji. Zostały opisane także systemy kultury oraz systemy artystyczne obowiązujące w kraju w określonym okresie (system akademicki, critic dealer system, art industry).


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Michał Lorbiecki
Konkurs. Jakość zagospodarowania przestrzennego a prawo zamówień publicznych
61 – 79
PDF

Słowa kluczowe

zamówienia publiczne |przestrzeń |urbanistyka |konkurs |zagospodarowanie |miasto

Streszczenie

Autor porusza kwestie zamówień publicznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego, które niosą realne skutki dla rozwoju polskich miast. Przedstawiona została sytuacja zamówień związanych z architekturą i urbanistyką, która charakteryzuje się znaczącą dominacją przetargów w dziedzinach opartych w głównej mierze o kryterium cenowe. Autor wskazuje na stosowanie i przybliża formułę konkursu jako narzędzia uzyskiwania rezultatów, które cechuje znacznie wyższa jakość, a także przywołuje zorganizowane w 2014 roku Forum Konkursów Architektonicznych oraz przygotowane przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP wnioski i rekomendacje. Uzupełnieniem niniejszego tekstu jest przedstawienie dobrej praktyki w dziedzinie planowania zagospodarowania przestrzennego na przykładzie konkursu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie Osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim. Artykuł skierowany jest przede wszystkim do samorządowców – włodarzy oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, którzy w praktyczny sposób są związani z gospodarką przestrzenną, zamówieniami publicznymi oraz wizerunkiem miast. Jego celem jest przywołanie problemu niskiej jakości realizacji związanych z projektowaniem architektury i opracowaniami planistycznymi, a także propagowanie formuły konkursowej w zamówieniach publicznych poprzez pokazanie jej zalet oraz udanej praktyki jej zastosowania.


INFORMACJE O AUTORZE

Politechnika Śląska
Magdalena Matłoka
The Everyday Life of Lower East Side Jews on the Turn of the 19th and 20th Century – Selected Aspects in the Light of American Daily Press
81 – 96
PDF

Słowa kluczowe

New York Jews |Lower East Side |ethnic enclave |Jewish immigration

Streszczenie

The main aim of the article is to analyze the everyday life of New York Lower East Side at the turn of the 19th and 20th century in American daily press of the time. The article’s chronological framework begins with the 1880 when the mass migration era started and ends with the outbreak of the World War I. The author attempts to answer the following research questions: How the everyday life of Jewish immigrants from Eastern Europe looked like in the eyes of American tabloid journalists and social workers? With what kind of daily problems Lower East Side Jews needed to cope with? What were the living conditions of the early 20th century New York Jewish slums inhabitants? And how they manage to create the institutional completeness among the district?

The research methods are: historical, sociological analysis and interpretation of American daily press and magazines, among others “New York Times”, “The Sun”, “The Evening World”, periodicals and reports of municipal and state commissions published those days like: Report of the Tenement House Committee as Authorized by Chapter 479 of the Laws of 1894, Transmitted to the Legislature January 17, 1895 (Albany 1895); Family desertion: report of the Committee on desertion (National Desertion Bureau), National Conference of Jewish Charities (New York 1912); Tenement House Fires in New York (New York 1900); and Report of the Mayor’s Push-Cart Commission (New York 1906).


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Agnieszka Pilarska
Zwrot ku informacji przestrzennej. O przestrzeniach kształtowania się społeczeństwa geoinformacyjnego w Internecie
97 – 115
PDF

Słowa kluczowe

społeczeństwo geoinformacyjne |informacja przestrzenna |serwisy społecznościowe |gry komputerowe |geoportale |systemy informacji geograficznej (GIS)

Streszczenie

W artykule przedstawiono przestrzenie kształtowania się społeczeństwa geoinformacyjnego w Internecie. Wyodrębniono następujące przestrzenie: serwisy społecznościowe, gry komputerowe w Internecie społecznościowym oraz przestrzeń funkcjonowania geoinformacji publicznej w Polsce. Wskazano, że najszybciej rozwijającą się przestrzenią są społecznościowe serwisy lokalizacyjne. Ponadto podkreślono, iż niektóre przestrzenie skupiają przede wszystkim tę część społeczeństwa geoinformacyjnego, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie opracowywania map (metod wizualizacji kartograficznej) oraz technologii sieciowej.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Klaudyna Szczupak
Recenzja książki: Robert Ackland, Web Social Science: Concepts, Data and Tools for Social Scientists in the Digital Age
117 – 121
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski
Pobierz cały numer
1 – 126
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-9213
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2299-2383