Numer 20 (1/2018)
Redaktorzy: Emil Antipow, Karolina Blecharczyk, Marcin Klemenski, Arkadiusz Nyzio, Karolina Olszowska, Krzysztof Popek, Anna Rosowska, Justyna Rosowska, Aleksander Wróbel
Spis treści
Strony
Pobierz
Magdalena Debita
Psychospołeczne uwarunkowania i skutki nierównego dostępu obywateli do medycznie wspomaganej prokreacji w Polsce w świetle przepisów unijnych
DOI: 10.26361/ZNTDSP.09.2018.20.01
9 – 23
PDF

Słowa kluczowe

niepłodność |medycznie wspomagana prokreacja |stęp do medycznie wspomaganej prokreacji |równość w dostępie do świadczeń społecznych

Streszczenie

Artykuł podejmuje kwestię dostępu do medycznie wspomaganej prokreacji w Polsce w kontekście jej psychospołecznych uwarunkowań i skutków. Autorka artykułu wśród najważniejszych uwarunkowań wymienia: regulacje prawne harmonizujące prawo polskie i unijne, społeczny postulat równości w dostępie do dystrybuowanych dóbr i świadczeń społecznych, oczekiwania par starających się o dziecko i cierpiących z powodu niepłodności. W wyniku analizy tych trzech fundamentalnych uwarunkowań autorka stwierdza, że największy i najbardziej znaczący wpływ spośród analizowanych uwarunkowań ma kwestia równości dostępu do świadczeń, a właściwie jej braku. Stawia ponadto tezę, że powszechny dostęp obywateli do pomocy państwa w korzystaniu z medycznie wspomaganej prokreacji niesie korzystne skutki zarówno dla państwa, jak i dla jego obywateli (w wymiarze demograficznym, gospodarczym, emerytalnym i społecznym). Zapewnianie i promowanie równości w dostępie obywateli do medycznie wspomaganej prokreacji jest wyzwaniem dla rozwoju społeczeństwa demokratycznego państwa prawa.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Wrocławski
Onyebuchi Daniel Nlewem
Ethnicity and the Dilemma of Ethno-Communal Conflicts in North-Central Nigeria: The Case of Nasarawa State
DOI: 10.26361/ZNTDSP.09.2018.20.02
25 – 46
PDF

Słowa kluczowe

ethnicity |elites |ethno-communal conflict |Nigeria |north-central Nigeria |Nasarawa State

Streszczenie

This paper considers the contemporary phenomenon of ethno-communal conflict and its dilemmas in north-central Nigeria, with particular reference to Nasarawa State. By way of a synthesis of primary and secondary research, enabled by a combination of field interviews/discussions and library sources, the paper posits that the incidence and prevalence of ethno-communal conflict in north-central Nigeria has been influenced by the socio-ecological dialectics of the region. It observes that existence of multiple primordial cleavages in the area has created an enabling ambience for volatile inter-group relations and identity contestations. Hence, it is submitted that contemporary trajectories of communal conflict in Nasarawa State reflect a fundamental contradiction of identity/ethnic politics; situation that has been complicated by elite politicking and the apparent failure of the government to moderate conflict drivers and fault lines in a manner that leverages mutual and sustainable inter-group co-existence/inter-ethnic relations.


INFORMACJE O AUTORZE

Polska Akademia Nauk
Aleksandra Belina
Crisis of Volunteerism? The Analysis of the Causes of Volunteers Resigning from Volunteering
DOI: 10.26361/ZNTDSP.09.2018.20.03
47 – 61
PDF

Słowa kluczowe

voluntary work |management |Third Sector |non-governmental leadership

Streszczenie

Voluntary work is mainly described as a vital contribution to more active civil society, community engagement – broadly defined – democracy. However, the abundant literature on non-governmental organizations has paid limited attention to inconsistency of volunteerism’ leadership and management provided by non-profit sector. This paper reviews recent studies on volunteerism in non-governmental organizations, as well as provides commentary on them, based on the author’s research. The main research question was: What are the causes of volunteers’ resigning from working in the Third Sector? The method involving semi-structured interviewing covered the total of eighteen respondents. The research aimed at showing both the perspective of volunteers and coordinators managing voluntary work in non-profit organizations, describing the environment of ten non-governmental organizations. Conducted research proved that appropriate communication between non-governmental leaders and volunteers, based on mutual understanding of needs and incentives is the key postulate for efficient management in Third Sector. Even though the research did not provide evidence of a crisis of non-governmental leadership, the analysis showed significant changes in a way of thinking about voluntary work, the inconsistence of expectations and motivations as well as conflict situations on individual and institutional level. It led to concrete conclusions and a set of recommendations for NGO coordinators and leaders.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski
Anna Wójciuk
Perswazyjna funkcja poszczególnych typów postaci występujących w reklamach społecznych
DOI: 10.26361/ZNTDSP.09.2018.20.04
63 – 82
PDF

Słowa kluczowe

reklama |reklama społeczna |nadawca reklamy |osoba występująca w reklamie |perswazja

Streszczenie

Reklama jest komunikatem perswazyjnym posiadającym określonego nadawcę. Wyróżnia się dwa typy nadawcy komunikatu reklamowego. Jest nim podmiot zlecający utworzenie danej reklamy oraz osoba w niej występująca. Przedmiotem mojego zainteresowania jest osoba występująca w reklamie społecznej. W niniejszym artykule wskazuję wybrane typy postaci, które pojawiają się w reklamach społecznych, oraz opisuję, w jaki sposób osoba występująca w przekazie społecznym wpływa na perswazyjność tego rodzaju komunikatu. Analizowany materiał badawczy obejmuje filmy reklamowe.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Mateusz Janas
Internacjonalizacja jako czynnik konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
DOI: 10.26361/ZNTDSP.09.2018.20.05
83 – 97
PDF

Słowa kluczowe

konkurencyjność |sektor MŚP |internacjonalizacja |emancypacja zagraniczna

Streszczenie

Internacjonalizacja współcześnie stanowi istotny czynnik rozwoju społeczno-gospo-darczego. Wzrost oczekiwań klientów i nasilająca się konkurencja przedsiębiorstw powodują, iż podmioty gospodarcze należące do sektora MŚP są zmuszone podejmować procesy umiędzynarodowienia działań gospodarczych. Emancypacja zagraniczna przedsiębiorstwa przynosi wiele korzyści, m.in. pozwala na kierowanie produktów i usług do szerszego grona odbiorców, wpływa na zastosowanie nowej technologii produkcji, rozszerzanie rynków zbytu, a także daje możliwość „nadążania” za coraz bardziej wygórowanymi wymaganiami klientów. Ważne jest zatem, aby przedsiębiorstwa sektora MŚP podejmowały częściej działania związane z internacjonalizacją, co w szczególności winno przyświecać aktywności rozwojowej MŚP w Polsce z uwagi na stosunkowo niski poziom ich emancypacji na rynkach zagranicznych.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Michał Szymański
Program i doktryna Narodowodemokratycznej Partii Niemiec a swoboda działalności partii politycznych w demokratycznym państwie prawa
DOI: 10.26361/ZNTDSP.09.2018.20.06
99 – 120
PDF

Słowa kluczowe

nacjonalizm |neofaszyzm |neonazizm |Niemcy |NPD

Streszczenie

Doktryna i program Narodowodemokratycznej Partii Niemiec (NPD) budzi ogromne kontrowersje. Jej członkowie oskarżani są o neonazizm. W Polsce zasłynęli postulatem rewizji granic. Federalny Trybunał Konstytucyjny dwukrotnie rozstrzygał, czy partia ta powinna zostać zdelegalizowana. Tekst analizuje aktualny program NPD (oraz przykładowe wywiady z aktywistami) pod kątem jego ewentualnej niezgodności ze standardami przyjętymi w państwach demokratycznych. Wskazuje on, że jakkolwiek postulaty te mają charakter nacjonalistyczny, to nie zakładają budowy państwa totalitarnego (a wręcz zakładają wzmocnienie niektórych mechanizmów demokratycznych), a partia nie nawołuje w żaden sposób do pozbawiania kogokolwiek jego elementarnych praw. Reasumując, należałoby przyjąć, że mechanizm delegalizacji partii politycznych powinien być bardzo szczegółowo uregulowany, by demokracja, nawet ta „zdolna do obrony”, nie stała się swoim wypaczeniem.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Ewelina Targosz
Social Inclusion in the Western Balkan’s Labour Market and its Effect on the Europeanisation Process
DOI: 10.26361/ZNTDSP.09.2018.20.07
121 – 139
PDF

Słowa kluczowe

disadvantaged groups |EU enlargement |labour market |social inclusion |Western Balkans

Streszczenie

In 2012, The Economist published the article entitled “Balkan Economies Mostly Miserable” which discussed the condition of the economies of the Western Balkan countries. The authors stated that the Balkan economies suffered much from recession in the period 2008–2009. Importantly, the authors also mentioned a difficult situation in the labour market in the region, notably the biggest country of the region, Serbia. Consequently, the most vulnerable groups, like women or people with disabilities and certain age groups may find it difficult to gain adequate employment. In the post-conflict societies such as the Western Balkan states, governed by the ethnic elites, which have established control over the national institutions and national capital, spreading the distributive justice principle across the poorer, excluded groups of these societies. Structure of ethnocracies prevents these groups from obtaining employment in the national labour markets in the region. These groups, with special emphasis on the national ethnic minorities, females and disabled people, often face discrimination, mostly due to the lack of appropriate legal regulations, but also as a result of social misinformation and the informality culture. Moreover, employees struggle with violations of their rights. The EU has spent a significant amount of funds in order to improve the situation of these groups and has carried out many projects dedicated to the most vulnerable groups on the labour market. The aim of this article is to examine the implantation of the distributive justice principle in the labour markets throughout the Western Balkan countries as well as to examine effects of the EU policies undertaken in order to improve situation of vulnerable groups. The paper was presented at the conference “The European Union and the Western Balkans – Between Lessons Learned and Innovative Ways Forward” on 17th June, 2015.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Maciej Marcinowski
Zmowa jako instrument zwalczania terroryzmu na przykładzie konfliktu w Irlandii Północnej
DOI: 10.26361/ZNTDSP.09.2018.20.08
141 – 160
PDF

Słowa kluczowe

Irlandia Północna |zmowa |the Troubles |konflikt |terroryzm |MI5 |UDA |IRA |Zjednoczone Królestwo

Streszczenie

Tematem pracy jest zmowa pomiędzy brytyjskimi siłami bezpieczeństwa a lojalistycznymi organizacjami paramilitarnymi interpretowana jako narzędzie zwalczania terroryzmu, które wykorzystano w konflikcie północnoirlandzkim. Celem pracy jest wykazanie, że zmowa prowadzi do skutków negatywnych, między innymi może tworzyć warunki dla funkcjonowania seryjnych i masowych morderców pod osłoną państwa.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Agata Gomółka
Wpływ międzypłciowej luki płacowej na wydajność pracy
DOI: 10.26361/ZNTDSP.09.2018.20.09
161 – 173
PDF

Słowa kluczowe

międzypłciowa luka płacowa |Unia Europejska |wydajność pracy

Streszczenie

Celem prezentowanego artykułu jest analiza przestrzennego zróżnicowania międzypłciowej luki płacowej w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2006–2015 oraz jej wpływu na wydajność pracy. Struktura opracowania przedstawia się następująco: w pierwszej części artykułu znajdziemy ogólną charakterystykę międzypłciowej luki płacowej oraz propozycję jej zmierzenia; następnie zaprezentowano opisową analizę przestrzennego zróżnicowania międzypłciowej luki płacowej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej; w kolejnej części przedstawiono wyniki statystycznych analiz oddziaływania luki płacowej na wydajność pracy. Na końcu opracowania zamieszczono podsumowanie i wnioski. Zastosowanymi metodami badawczymi są studia literaturowe oraz analiza danych statystycznych udostępnionych przez Eurostat oraz Europejską Komisję Gospodarczą za lata 2006–2015.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Barbara Cyrek
Problem fluktuacji danych w badaniach prowadzonych w cyberprzestrzeni – casus komentarzy internetowych
DOI: 10.26361/ZNTDSP.09.2018.20.10
175 – 191
PDF

Słowa kluczowe

big data |netnografia |dane zmienne |dane stające się |badania Internetu

Streszczenie

Artykuł podejmuje zagadnienie metodologii badań internetowych w kulturze dystrakcji i informacyjnej nadpodaży. Współczesna socjologia Internetu mierzy się nie tylko z niekontrolowanym przyrostem danych, ale również z ich zmiennością, która zachodzi w czasie rzeczywistym. W pracy omówiono zjawisko badania komentarzy internetowych, w przypadku których analiza fluktuacji danych daje informacje na temat mechanizmów komunikowania w cyberprzestrzeni. Jednocześnie podniesione zostały etyczne dylematy wykorzystania tego materiału badawczego.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Agnieszka Podemska
Kilka uwag na temat postępowania w sprawach nieletnich
DOI: 10.26361/ZNTDSP.09.2018.20.11
193 – 214
PDF

Słowa kluczowe

przestępczość nieletnich |specjalizacja sędziów |specjalizacja policjantów |baza danych DNA

Streszczenie

Przestępczość nieletnich stanowi niewątpliwie ważny problem zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Często początkiem swoistej „przestępczej kariery” wielu dorosłych recydywistów jest właśnie okres nieletniości. Istotne znaczenie dla wykrywalności przestępczości nieletnich i postępowania z nimi ma kwestia specjalizacji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także szersze wykorzystywanie kryminalistyki, w tym bazy danych DNA. Sprawne wykrycie nieletniego sprawcy czynu karalnego i zastosowanie wobec niego odpowiedniego środka może stanowić ważny element w procesie zapobiegania przestępczości nieletnich.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 218
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-9213
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2299-2383