Numer 3 (2/2011)
Redaktor: Rafał Opulski
Spis treści
Strony
Pobierz
Wojciech Chrzanowski
Zbieg ustawowego prawa pierwokupu dzierżawcy i współwłaściciela nieruchomości rolnej
5 – 20
PDF

Streszczenie

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r. zmodyfikowała dotychczas istniejące prawo pierwokupu nieruchomości rolnej, przysługujące dzierżawcy. Poszerzyła również krąg podmiotów uprawnionych z pierwokupu, wprowadzając nowe, dotychczas nieistniejące prawo pierwokupu, przysługujące Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR). Ustawodawca jednak nie zdecydował się na uregulowanie przypadku zbiegu ustawowego prawa pierwokupu dzierżawcy lub Agencji z tym samym uprawnieniem przysługującym innym podmiotom. Nie należy bowiem zapominać, że prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przysługuje także współwłaścicielowi takiej nieruchomości (art. 166 k.c.), gminie, w której znajduje się ta nieruchomość, oraz osobie zarządzającej portem lub specjalną strefą ekonomiczną. Istnieje więc możliwość zbiegu kilku uprawnień z pierwokupu, brakuje jednak ustawowej regulacji takiego problemu...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Aleksandra Giera
Korupcja jako problem w Ameryce Łacińskiej - źródła i stuktura zjawiska
21 – 29
PDF

Streszczenie

Korupcja jest jednym z głównych problemów, z którymi zmaga się region Ameryki Łacińskiej, jest problemem, którego konsekwencje są szerokie i dotykają każdej sfery życia.

Joseph Nye definiuje korupcję jako „zachowanie, które odbiega od formalnych obowiązków, wiążących się ze stanowiskiem publicznym, z uwagi na indywidualne (osobiste, dot. bliskiej rodziny, znajomych) korzyści pieniężne lub prestiżowe bądź też narusza zasady, które zabraniają wywierania niektórych rodzajów wpływu nastawionego na korzyści indywidualne.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Elżbieta Olzacka
Wojna – instynkt czy wynalazek? Przegląd koncepcji dotyczących genezy wojny
31 – 51
PDF

Streszczenie

Pytanie o to, czy wojna ma swoje korzenie w biologicznym „spadku” człowieka, czy raczej w wytwarzanej przez niego kulturze i stosunkach społecznych, od dawna nurtuje badaczy, reprezentujących rozmaite dyscypliny i podejścia badawcze. Czy ludzie uciekają się do przemocy, bo taka jest ich natura, a skłonność do walki odziedziczyliśmy po przodkach ze świata zwierzęcego? Czy wojna jest sprawą zakodowanego w naszych genach instynktu? Czy też agresywne zachowania są jedynie „wynaturzeniem”, aberracją pokojowej natury człowieka, który przychodzi na świat z naturalną potrzebą współpracy? Czy wojna jest zachowaniem wpajanym jednostkom przez kulturę, swoistą kulturową strategią, umożliwiającą zdobycie pożądanych w społeczeństwie celów? Czy jest zachowaniem warunkowanym przez okoliczności społecznego bytowania, czy raczej wynikiem przebywania w określonym środowisku naturalnym? W niniejszym artykule przyjrzymy się odpowiadającym na powyższe pytania, najbardziej charakterystycznym koncepcjom, wypracowanym w ramach szeroko pojętych nauk społecznych. Zastanowimy się również, dlaczego dychotomia „biologia-kultura” tak silnie rządzi naszymi wyobrażeniami na temat źródeł agresji i wojen, mimo że jest kwestionowana przez coraz liczniejsze grono badaczy.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Rafał Opulski
Przyczyny akceptacji społecznej nazizmu w kontekście wybranych teorii przychologii społecznej
53 – 62
PDF

Streszczenie

Zdobycie przez Adolfa Hitlera władzy zostało nazwane przez Henry’ego Kissingera „jednym z największych nieszczęść w historii świata”. Były amerykański sekretarz stanu dodał, że gdyby nie przywódca nazistów, „zawalenie się domku z kart, jakim był stworzony w Wersalu porządek międzynarodowy, mogło przebiegać w sposób pokojowy, a co najmniej nie katastroficzny”. Stało się jednak inaczej: 30 stycznia 1933 r. Hitler odebrał z rąk sędziwego prezydenta Hindenburga nominację na urząd kanclerski, a 6 lat później naziści pod jego przywództwem rozpoczęli jeden z najkrwawszych konfliktów zbrojnych w historii ludzkości.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Rafał Paprocki
Badania motywacyjne Ernesta Dichtera – geneza, istota, aktualność
63 – 71
PDF

Streszczenie

Od pierwszego wydania książki The Strategy of Desire minęło już ponad 50 lat. Co jednak, oprócz wiele obiecującego tytułu, skłonić może obecnie do zadania sobie trudu przeczytania nietłumaczonej na język polski pozycji Ernesta Dichtera, autora tej i 16 innych książek? Powodów jest wiele, zanim jednak dokonam ich omówienia, należały przybliżyć sylwetkę samego autora, stosunkowo słabo identyfikowanego w Polsce, bowiem wzmianki o Dichterze i jego podejściu badawczym napotkać można sporadycznie w literaturze zajmującej się marketingiem i problematyką zachowań konsumentów. Bywa on też wspominany w polemice na temat etycznych aspektów perswazji w biznesie i życiu społeczno-politycznym.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Magdalena Tendera
Recenzja książki: Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna
73 – 74
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 78
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-9213
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2299-2383