Numer 6 (1/2013)
Redaktorzy: Jakub Rogulski, Magdalena Tendera, Ilona Przybojewska, Maciej Kłodawski, Aneta Pazik, Elżbieta Olzacka, Rafał Łatka, Piotr Kołpak
Spis treści
Strony
Pobierz
Anna Winkler
Nowy pomysł na rewolucję. Lefebvre i sytuacjoniści w Maju ’68
7 – 26
PDF

Streszczenie

Bunty studenckie na zachodzie Europy w 1968 roku były jednym z najważniejszych wydarzeń drugiej połowy XX wieku. W ciągu ponad 40 lat, które minęły od paryskiego Maja, wokół przedmiotu narosła na Zachodzie ogromna literatura. W Polsce jednak ciągle brakuje pełniejszych opracowań. Postać Henriego Lefebvre’a, który odegrał na tyle ważną rolę w wydarzeniach, że przez Vincenta Cespedesa był nazwany „Pigmalionem Maja”, pozostaje szerzej nieznana...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Magdalena Grzyb
Przestępstwa przeciwko obyczajności w irańskim prawie karnym. Prawo islamskie i dyskryminacja prawna kobiet
27 – 42
PDF

Streszczenie

W listopadzie 2006 roku w saudyjskiej miejscowości Al-Quatif pewna dziewczyna spotkała się ze swoim znajomym. W trakcie tego spotkania zostali napadnięci i porwani przez siedmioosobowy gang. Mężczyźnie co prawda nic się nie stało, lecz dziewczyna została przez członków gangu zgwałcona. W 2007 roku sąd rozpatrujący sprawę napadu ukarał nie tylko gwałcicieli, ale również zgwałconą (sic!). Przebywanie z mężczyzną niebędącym bliskim krewnym sam na sam jest w Arabii Saudyjskiej w świetle obowiązującego prawa przestępstwem, tzw. khliwa...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Zoran Vučković
Kontakty gospodarcze Wspólnot Europejskich z SFR Jugosławią (1968–1991)
43 – 55
PDF

Streszczenie

W wyniku globalnego kryzysu paliwowego w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych świat stanął przed obliczem gospodarczej recesji. Stopy procentowe na całym świecie gwałtownie wzrosły. W konsekwencji kredyty, które Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławia zaciągała w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, stawały się coraz droższe. Na dodatek produktom jugosłowiańskim nie udawało się konkurować na rynkach państw zachodnich, co w dużej mierze zawężało możliwości zbytu. Jugosłowiański system finansowy był bliski załamania. Z roku na rok spadał poziom wzrostu gospodarczego, rosło także zadłużenie zagraniczne kraju oraz bezrobocie. W takiej sytuacji kierownictwo kraju etapowo zaczęło zwracać się ku różnym źródłom pomocy zagranicznej, w tym również do państw Europy Zachodniej.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dariusz Grzybek
Współczesne rozumienie asymilacji imigrantów w społeczeństwie amerykańskim
57 – 71
PDF

Streszczenie

Jest wiele konceptualizacji przeobrażeń kulturowych, jakie imigranci przechodzą w społeczeństwie kraju przyjmującego. Wśród pojęć używanych do opisu przemian kulturowych imigrantów można wyróżnić: „asymilację”, „integrację” czy też „dostosowanie się do życia w społeczeństwie wielokulturowym”. Relacje pomiędzy poszczególnymi pojęciami opisującymi przeobrażenia kulturowe niejednokrotnie są dosyć skomplikowane, co szczególnie jest widoczne w przypadku pojęć „asymilacja” i „integracja”...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Ilona Przybojewska
O możliwości adaptacji koncepcji paradygmatu Thomasa Kuhna do nauk prawnych na przykładzie prawa unijnego jako szczególnego porządku prawnego
73 – 87
PDF

Streszczenie

Według słownikowych definicji wzorowanych na objaśnieniu stworzonym przez Thomasa Kuhna paradygmat to przyjęty sposób widzenia rzeczywistości w danej dziedzinie, doktrynie bądź też ogólnie uznane osiągnięcie naukowe (teoria naukowa), które w pewnym okresie dostarcza modelowych rozwiązań w danej dziedzinie nauki. Często przywoływany jest przy tym grecki źródłosłów – parádeigma – oznaczający wzór. Tak rozumiane pojęcie paradygmatu stało się swoistym słowem wytrychem używanym przez badaczy z wielu dziedzin nauki, postrzeganym jako bliskoznaczne w stosunku do wyrazów takich jak „koncepcja” czy „teoria”...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Marzena Andrzejewska
Prawo do informacji w postępowaniu karnym w świetle projektowanych zmian Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
89 – 104
PDF

Streszczenie

Prawo do informacji jest jednym z najważniejszych praw obywatelskich, nieodzownym uprawnieniem jednostek, umożliwiającym funkcjonowanie w życiu publicznym. Zagadnienie to jawi się jako szczególnie aktualne w kontekście procesu karnego, a więc postępowania obciążonego sformalizowanym (niekiedy prekluzyjnie) przebiegiem czynności procesowych, które istotnie ingerują między innymi w sferę wolności, prywatności czy chociażby prawa własności. Brak niezwłocznej i szczegółowej informacji przekazanej w zrozumiałym dla podejrzanego języku jest newralgiczny dla zrozumienia istoty oskarżenia i realizowania prawa do obrony, zaś odpowiednie zaniedbanie organów wobec pokrzywdzonego może być przyczynkiem do wtórnej wiktymizacji. Pomoc ta powinna być świadczona skrupulatnie na każdym z etapów postępowania, choć przyznać należy, że najwięcej nieodwołalnych perturbacji wywołuje jej brak na etapie przygotowawczym procesu karnego.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Aneta Makowiec
Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym – zagadnienia dotyczące zakresu uprawnienia
105 – 118
PDF

Streszczenie

Po osiemnastomiesięcznym vacatio legis 20 lutego 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw, zwana dalej ustawą nowelizującą. Celem wprowadzonych zmian jest dopasowanie regulacji hipoteki do dynamicznie rozwijających się stosunków gospodarczych oraz uczynienie jej bardziej elastycznym i efektywnym środkiem zabezpieczenia wierzytelności...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jakub Rogulski
Recenzja książki: N. Werth, L’ivrogne et la marchande de fleurs. Autopsie d’un meurtre de masse 1937–1938
119 – 122
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Magdalena Tendera
Recenzja książki: Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu, red. Jowita Guja
123 – 129
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 134
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-9213
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2299-2383