Wyślij artykuł do redakcji

Autor


Informacje nt. zgłaszanego tekstu


Zgody i oświadczenia:


  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail w celu publikacji mojego artykułu na stronie Academic Journals oraz stronie głównej czasopisma zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody (na dole niniejszej strony).

  2. Oświadczam, że zgłaszany przeze mnie tekst jest rezultatem mojej własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób.  3. Klauzula informacyjna


    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Portal naukowy Academic Journals informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Portal naukowy Academic Journals, prowadzony przez Expandi sp. z o.o., ul. Cyniarska 38, 43-300 Bielsko-Biała, oraz Czasopismo Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydawane przez Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. W ramach projektu Academic Journals wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod adresem: info@academic-journals.eu. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości publikacji artykułu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-9213
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2299-2383