Numer 6 (1/2013)
Redaktorzy: Przemysław Tacik, Paulina Tendera
Spis treści
Strony
Pobierz
Przemysław Tacik
Słowo wstępne
7 – 10
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Elżbieta Binczycka
Łazarz wskrzeszony w poezji Anne Sexton. Studium motywu
11 – 28
PDF

Streszczenie

W niniejszym artykule chciałabym się zająć rolą postaci Łazarza z Betanii – przedstawioną w Ewangelii według świętego Jana – w cyklu poetyckim Jesus Papers amerykańskiej poetki Anne Sexton, znanej w Polsce głównie dzięki skromnemu wyborowi wierszy miłosnych, zatytułowanemu Kochając zabójcę.

Sexton, której twórczość jest w pewien sposób reprezentatywna dla amerykańskiego nurtu confessional poetry, została zachęcona do pisania przez lekarza psychiatrę, a piętno załamań nerwowych, prób samobójczych, uzależnienia od alkoholu i leków, odciśnięte na jej twórczości, zdołało skutecznie odwrócić uwagę czytelników od formalnego dopracowania oraz nietuzinkowej metaforyki jej wierszy. Koncentracja na fizjologii kobiecego ciała, czy w ogóle swoista celebracja fizyczności, poruszanie kwestii aborcji oraz kazirodztwa sprawiły, iż poezja Sexton jest dziś bardzo często czytana jako rodzaj diariusza emocjonalnego.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Rafał Mazur
Koncepcja sztuki w klasycznym daoizmie
29 – 48
PDF

Streszczenie

Bez zbytniego zdziwienia możemy skonstatować, że koncepcje sztuki spotykane na Dalekim Wschodzie różnią się od założeń europejskich. Z perspektywy badań nad estetyką i filozofią sztuki sprzyjającą okolicznością jest fakt, iż w chińskim pojęciu sztuki (a co za tym idzie w pojęciu stosowanym w pozostałych krajach kręgu konfucjańskiego) szczególnie jaskrawo zaznaczyło się powiązanie działalności artystycznej z filozofią. Rzecz jasna dotyczyło to tylko niektórych form aktywności, głównie praktykowanych przez dosyć wąski krąg ludzi, krąg uczonych, konfucjańskich urzędników-filozofów – wenren (文人).


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Magdalena Ludera
Problem „tradycji malarstwa ikonowego” w późnych ikonach na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej (2. poł. XVII–XVIII w.). W poszukiwaniu nowych perspektyw badawczych
49 – 98
PDF

Streszczenie

W polskich badaniach nad późnym malarstwem ikonowym zauważalnych jest kilka brzemiennych w skutki tendencji, które wydają się wynikać z dwóch metodologicznych paradygmatów uformowanych jeszcze w XIX wieku. W ramach poszukiwania nowych perspektyw badawczych celem niniejszego opracowania jest próba weryfikacji ograniczeń obecnych w rozważaniach zwłaszcza nad osiemnastowiecznym malarstwem powstającym dla Cerkwi.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Aneta Kwiatek
Literatura i sztuka w Katalogu pamiątek złożonych w Domu Gotyckim w Puławach Izabeli Czartoryskiej. Rekonesans
99 – 126
PDF

Streszczenie

Katalog pamiątek złożonych w Domu Gotyckim w Puławach jest ukoronowaniem działalności Izabeli Czartoryskiej, związanej z prowadzonym przez nią opisem zbiorów muzealnych. Dzieło ma formę trzytomowego ilustrowanego rękopisu. Ilustracje do niego, często kopie zmieszczonych w Domu Gotyckim portretów, wykonał Józef Richter, malarz związany z książęcą parą, zwłaszcza po roku 1804, w którym Polskę opuścił Jan Piotr Norblin. Zanim dzieło Czartoryskiej uzyskało ostateczny kształt, miało dwie wersje wstępne i formę skróconą, będącą inwentarzem pamiątek. Pierwszy wariant wstępny to wersja francuskojęzyczna: Cataloque historique et détaillé des objets réunis à la Maison Gotique à Puławy, achevé l’an 1809, drugi stanowi jej tłumaczenie: Katalog rozumowany Domu Gotyckiego. Wersją będącą tylko rejestrem pamiątek opisanych w dziele Czartoryskiej jest Poczet pamiątek zachowanych w Domu Gotyckim w Puławach, z którego Przedmowy wynika, że w roku wydania książki, a więc w 1828, Katalog pamiątek złożonych w Domu Gotyckim w Puławach był dziełem ukończonym, powstającym, jak większość przygotowywanych przez Czartoryską opisów pamiątek, z myślą o publikacji.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Katarzyna Michałkiewicz
Erotyka i Tatry. Kosmos Gombrowicza wobec Pożegnania jesieni Witkacego
127 – 141
PDF

Streszczenie

Witold Gombrowicz i Stanisław Ignacy Witkiewicz poznali się w Zakopanem pod koniec lat dwudziestych XX wieku, kiedy Witkacy był już znanym indywiduum artystycznym, autorem wydanego w 1927 roku Pożegnania jesieni, a Gombrowicz studentem prawa i kuracjuszem pensjonatu „Mirabella”, w którym leczył niegroźną chorobę płuc i raczej oddawał się obserwacji zakopiańskiego życia oraz grze w szachy niż poszukiwaniom atrakcyjnych znajomości czy towarzyskim rytuałom. Swoją opinię na temat życia pod Giewontem ujął zresztą w humorystycznym szkicu Niedole zakopiańskie, opublikowanym w warszawskim „Czasie” w roku 1938.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jadwiga Romanowska
Transkulturowość czy trankulturacja? O perypetiach pewnego bardzo modnego terminu
143 – 153
PDF

Streszczenie

Termin będący przedmiotem niniejszej pracy stał się w ostatnich latach nadzwyczaj popularny. Jest to jedno ze sztandarowych pojęć pojawiających się przy okazji podejmowania kwestii związanych z globalizacją, szczególnie gdy chodzi o jej kulturowy wymiar. Pomimo jednak powszechnego występowania tego pojęcia w dyskusjach prowadzonych przez przedstawicieli szeroko pojętych nauk o kulturze jego pole semantyczne jest nadal istotnie niedookreślone. Budzi w związku z tym wiele kontrowersji. Pojawiają się także głosy twierdzące, że wprowadzanie tego terminu powoduje jedynie niepotrzebne mnożenie bytów. Na polskim gruncie termin, o którym mowa, nastręcza problemów już w samej kwestii nazewnictwa. W polskiej literaturze przedmiotu można bowiem spotkać dwie formy tłumaczenia tego terminu: „transkulturacja” i „transkulturowość”.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Gabriela Dudek
Perswazja w ujęciu polskich i rosyjskich językoznawców. Przegląd stanowisk
155 – 167
PDF

Streszczenie

Zagadnienia perswazji stanowią modny kierunek badań naukowych. Wśród językoznawców nie ma jednak zgody co do zakresu ukazanego fenomenu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobów rozumienia perswazji w polskiej i rosyjskiej lingwistyce.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dorota Malina
Pojedynek gigantów, czyli Alicja numer dziewięć
169 – 173
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Natalia Anna Michna
Iwaszkiewicz – seksualizacja tekstu i tekstualizacja seksu
175 – 180
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 184
PDF
Towarzystwo Doktorantów
Czapskich 4/14
e-ISSN 2082-9469
Uniwersytet Jagielloński
31-110 Kraków
ISSN 2299-1638