Redakcja prosi o nadsyłanie tekstów przez formularz zgłoszeniowy:

WYŚLIJ TEKST DO REDAKCJI

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tekście. W takiej sytuacji przewidziana jest korekta autorska. Do recenzji merytorycznej Redakcja przyjmuje teksty poprawne pod względem językowym i stylistycznym. W przypadku artykułów napisanych w językach kongresowych Redakcja wymaga, aby ich poprawność językowa została uprzednio zweryfikowana przez native speakera.

Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Teksty niekompletne (pozbawione abstraktów, słów kluczowych, bibliografii lub noty o Autorze) lub przekraczające objętość jednego arkusza wydawniczego nie będą brane przez Redakcję pod uwagę.

Wszystkie teksty i materiały ilustracyjne (jeśli nie podano inaczej) udostępniane są w trybie otwartym z zachowaniem praw autorskich w użyciu niekomercyjnym. Wolno rozprowadzać utwory oryginalne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej je udostępniono.

Logowanie

Numer bieżący
71 (4/2023)
Instytut Filozofii
Grodzka 52
e-ISSN 2544-8242
Uniwersytet Jagielloński
31-044 Kraków