Numer 2022/1
Teoria trzech generacji Smart City; Polityki Unii Europejskiej: migracyjna i energetyczna; Ukraina i Polska: rozwój społeczeństwa obywatelskiego, zarządzanie jakością kształcenia, synergia ekonomiczna
Redaktorzy: Marta Witkowska, Wojciech Lewandowski, Kamil Ławniczak, Elena Kucheryavaya
Spis treści
Strony
Pobierz
Karolina Koviazina,
Svetlana Kucheriavaia
Co znaczy bycie smart dla europejskiego miasta? Teoria trzech generacji rozwoju Smart City
DOI: 10.31338/1641-2478pe.1.22.1
11 – 27
PDF

Słowa kluczowe

innowacje |teoria trzech generacji Smart City |miasta smart |modele Smart City |zasady Smart City |technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

Streszczenie

Artykuł analizuje koncepcję Smart City z wykorzystaniem teorii trzech generacji rozwoju „inteligentnych miast”. Stając przed wyzwaniami współczesności (szybko rosnące miasta, zmiany demograficzne i środowiskowe) miasta wybierają dla siebie koncepcję Smart City jako ścieżkę rozwoju. Stosowana koncepcja, przechodząc ewolucję, stała się zjawiskiem wieloaspektowym, analizowanym przez wielu badaczy. Celem niniejszego artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie badawcze: co znaczy dla europejskiego miasta bycie smart i jakie główne zasady obowiązują? W badaniu najpierw scharakteryzowano istniejące podejścia do definiowania Smart City, następnie przedstawiono modele miasta smart wg teorii trzech generacji Smart City oraz na koniec – zasady przekształcenia się miasta w Smart City. Wiedza o merytorycznych zmianach w rozumieniu składowej smart w koncepcji Smart City jest bardzo ważna dla administracji, polityków i obecnych władz miast, które chcą być smart, a także dla badaczy tego zjawiska przy ocenie postępów i opracowaniu rekomendacji dla takich miast. Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczny, częściowo analityczno-porównawczy oraz eksplanacyjny.


INFORMACJE O AUTORACH


Karolina Koviazina
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Svetlana Kucheriavaia
Uniwersytet Łódzki

Olena Hrybiuk
Jakość jako strategia zarządzania szkołą i placówką oświatową
DOI: 10.31338/1641-2478pe.1.22.2
29 – 50
PDF

Słowa kluczowe

Polska |efektywność |model organizacyjnego zarządzania |edukacja matematyczna |system zarządzania oświatą |zarządzanie jakością |Ukraina

Streszczenie

W artykule przeanalizowano strukturę, funkcje i metody zarządzania jakością kształcenia we współczesnej szkole oraz zaproponowano system zarządzania szkołą na bazie tradycji, który może być wprowadzony do modelu organizacyjnego zarządzania. Propozycję oparto na wynikach badań przeprowadzonych w szkołach Polski i Ukrainy. Zwrócono również uwagę na fakt, że w większości placówek wysoka efektywność systemu zarządzania oświatą nie zawsze idzie w parze z jego wysoką skutecznością. Jednak w odniesieniu do oceny efektywności systemu zarządzania oświatą może mieć zastosowanie tylko rozszerzona formuła tej efektywności. Uzyskanie nowych rezultatów kształcenia jest niemożliwe bez zmiany treści kształcenia, rozwoju zawodowych kompetencji pedagogów, stworzenia warunków dla rozwoju zasobów i środowiska edukacyjnego. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny.


INFORMACJE O AUTORZE

International Scientific and Technical University, Ukraina

Serhii Kasian
Eurointegration, marketing communication and virtual logistic in Ukrainian and Polish enterprises
DOI: 10.31338/1641-2478pe.1.22.3
51 – 58
PDF

Słowa kluczowe

Poland |Ukraine |Eurointegration |financing |marketing communication |virtual logistic

Streszczenie

In contemporary virtualised and globalised economy, the use of synergies in industrial resource management is of particular importance. Taking into account the revealed features and trends of marketing interaction of the companies in Ukraine and Poland it is important to utilise determinants in the virtual sphere. The author offers the methodical approach to assessment of the capital and quality of production of the enterprise, based on analysis of elements of quality. The methods of performing the dynamic analysis of the movement of enterprise capital’s elements are worked out. Synergy as a generalising and targeting movement of economic processes is an important scientific tool in e-economics. It is necessary to consider the mechanism for building network structures for managing financial and marketing activities, to evaluate the effectiveness of financing and investing capital in the main and working assets of production units of the enterprise that contribute to international electronic commerce and business. The use of modern marketing communication and logistic technologies in the world for improvement of psychological perception, as well as economic and social support for the maximum use of renewable energy resources is significant. At the same time the leading innovative technologies of energy saving, which are based on generation of alternative energy sources in a complex, must be taken into account.


INFORMACJE O AUTORZE

Narodowy Uniwersytet Techniczny "Politechnika Dniprowska", Ukraina

Vladyslav Butenko
EU external energy policy: the case of Azerbaijan
DOI: 10.31338/1641-2478pe.1.22.4
61 – 71
PDF

Słowa kluczowe

energy policy |Azerbaijan |European Union (EU) |European Green Deal

Streszczenie

The article’s aim is to identify the features of EU external energy policy. The author analyses the evolution of EU energy policy and ongoing energy transition, using the primary and secondary legislation and scientific literature. Particular attention is paid to the European Green Deal, which affects EU energy relations with third countries. Azerbaijan was chosen as the case of analysis, because this country is the one of important suppliers of the natural gas to the European Union. The author concludes that the Europeanisation of Azerbaijan through mechanisms of conditionality and externalisation is beneficial to both the EU and Azerbaijan, and this, in turn, will push Azerbaijan to follow the European Green Deal.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet RUDN, Moskwa, Rosja

Tomasz Chrulski
Forecasting medium-term natural gas demand for the European Union
DOI: 10.31338/1641-2478pe.1.22.5
73 – 85
PDF

Słowa kluczowe

natural gas |Coronavirus |European Union (EU) |European Green Deal |forecasting |transformation

Streszczenie

The European Commission proposed to increase the greenhouse gas emission reduction target to at least 55% by 2030 compared to 1990 level. The aim of this article is to visualise the EU natural gas consumption trend until 2023 regarding to energy transformation. The Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA method) is used in this study. The analysis is based on historical volumes of natural gas consumed in 2016–2020 in 28 European Union countries. An effort can be made to state that the next coming months will have a slight increase in natural gas consumption, however, the growth will depend on the pace of the economies and the pace of the energy transition.


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Erwin Metera
Partnership and Cooperation Agreements and the European Union's energy security in the context of Central Asia
DOI: 10.31338/1641-2478pe.1.22.6
87 – 99
PDF

Słowa kluczowe

European Union |energy security |Uzbekistan |Central Asia |Partnership and Cooperation Agreement (PCA) |geopolitics |Turkmenistan |Kazakhstan |Kyrgyzstan |Tajikistan

Streszczenie

This article presents a qualitative research with the aim of analysing and prognosing the future of relations between the European Union and hydrocarbon exporting countries in Central Asia, based on bilateral Partnership and Cooperation Agreements. The results of analysis, set within the broader geopolitical competition for influence in the region, distinguishes Turkmenistan's significant role as both potentially important state for the future of the EU's energy security, as well as the greatest challenge in building relations with the states of the region in a framework that requires a common axiological foundation.

Tigran Ohanyan,
Marta Naychuk-Khrushch,
Hovhannes Harutyunyan
Polityka migracyjna Unii Europejskiej i wyzwania ostatnich lat
DOI: 10.31338/1641-2478pe.1.22.7
101 – 116
PDF

Słowa kluczowe

Unia Europejska |polityka migracyjna |kryzys migracyjny

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dot. genezy oraz dynamiki rozwoju polityki migracyjnej Unii Europejskiej, a także analiza wyzwań ostatnich lat. W związku z tym postawiono następujące pytania badawcze: (1) jakie zmiany nastąpiły w polityce migracyjnej UE w XXI wieku w porównaniu do XX? (2) jakie są obecnie główne wyzwania polityki migracyjnej UE? Zastosowane metody badawcze obejmują: analizę instytucjonalno-prawną, metodę historyczną oraz porównawczą. Badanie pozwoli wyciągnąć wnioski na temat najważniejszych aspektów polityki migracyjnej oraz zrozumieć dzisiejsze wyzwania.


INFORMACJE O AUTORACH


Tigran Ohanyan
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Marta Naychuk-Khrushch
Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska", Ukraina


Hovhannes Harutyunyan
Uniwersytet Warszawski

Iryna Kostetska
Znaczenie funkcjonowania rolniczych grup producenckich w rozwoju obszarów wiejskich Ukrainy
DOI: 10.31338/1641-2478pe.1.22.8
119 – 131
PDF

Słowa kluczowe

Unia Europejska |obszary wiejskie |rolnictwo |sektor rolny |grupy producentów rolnych |Ukraina

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest analiza w ujęciu jakościowym wybranych problemów w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa oraz diagnoza ich specyficznych uwarunkowań na Ukrainie w kierunku budowania konkurencyjności. Płaszczyzną do przeprowadzenia analizy są warunki oraz potrzeby gospodarki Ukrainy związane z dalszym rozwojem obszarów wiejskich w kontekście jej aspiracji europejskich. We wnioskach autorka prezentuje rekomendacje dotyczące dalszych strategicznych kierunków rozwoju.


INFORMACJE O AUTORZE

Narodowy Uniwersytet Biozasobów i Zarządzania Naturą Ukrainy

Diana Mykhailova-Kacimi
Geopolitical competition of global powers during the COVID-19 pandemic
DOI: 10.31338/1641-2478pe.1.22.9
133 – 144
PDF

Słowa kluczowe

China |pandemic |COVID-19 |Russia |Coronavirus |European Union (EU) |USA |geopolitical competition

Streszczenie

Despite the fact that the classical concept of geopolitics was first formed by Rudolf Kjellén in the early 20th century, modern experts in international relations still discuss the feasibility and relevance of these classical methods in today’s conditions. The academic debate revolves around new methods of geopolitical struggle in the foreign policy of the states in the international arena. Geographical features take a back seat, and economic, military, technological and informational factors come to the fore. The article’s aim is to analyse the impact of geopolitical competition of world leaders during the COVID-19 crisis. The author demonstrates the tendency of aggravation of geopolitical competition between the so-called Collective West and Chinese–Russian alliance. The degree of intensity of geopolitical competition poses a threat to the security and stability of the EU. To discuss the geopolitical competition, it is proposed to include the following issues: the main actors of geopolitical competition, the key methods of this competitiveness and their evolution under the coronavirus pandemic.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenko w Kijowie, Ukraina

Harutyun Voskanyan
Armenia in a Triangle of Great Power Management: Regional competition on the Nagorno-Karabakh conflict
DOI: 10.31338/1641-2478pe.1.22.10
145 – 160
PDF

Słowa kluczowe

Turkey |Iran |war |European Union |Azerbaijan |Russia |diplomacy |Armenia |Great Power Management (GPM) |national interest |cooperation |Nagorno-Karabakh conflict

Streszczenie

The aim of the article is to examine the foreign policy approaches and interests of three regional powers – Iran, Russia and Turkey before the Second Karabakh war in 2020. The study argues that dissatisfaction with the results of the conflict, forced these countries to further advance their interests in the region through cooperation and regional influence by soft power rather than waging an unpredictable geopolitical confrontation. The study is based on the methods of foreign policy analysis and comparative analysis of political discourse of the three regional powers in application to the Nagorno-Karabakh conflict using the Great Power Management (GPM) approach of the English School of International Relations. The study puts forward the idea that the predominance of the national interests of Russia, Turkey and Iran, disguised with ideational concepts in the framework of the GPM is fundamentally different from the principles of multilateralism, driven by the European Union and the West within the liberal paradigm of resolving the Nagorno-Karabakh conflict.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warszawski

Arsen Yatsenko,
Irina Tkeshelashvili,
Ihor Hurak
NGOs’ development in Ukraine and Georgia: social and political dimensions
DOI: 10.31338/1641-2478pe.1.22.11
161 – 176
PDF

Słowa kluczowe

Ukraine |European Union (EU) |non-governmental organisations (NGOs) |civil society organisations (CSOs) |Georgia |Eastern Partnership

Streszczenie

The article’s aim is to analyse the role of non-governmental organisations (NGOs) and their crucial ability of activeness under critical circumstances such as the transformation of a state. Starting in the 1990s, the studies were mainly focused on NGOs’ role as development actors in social and institutional formations. New research makes particular accents on their role in political and social discourses both in Georgia and Ukraine, which enriches the science with new empirical material related to the involvement of civil society organisations (CSOs) in the state progress and legislation processes. This article is an attempt to provide an argument for moving forward research on NGOs/CSOs within political science and international relations via comparing the institutional involvement of NGOs in two development-oriented countries – Georgia and Ukraine.


INFORMACJE O AUTORACH


Arsen Yatsenko
Uniwersytet Wrocławski


Irina Tkeshelashvili
Uniwersytet Opolski


Ihor Hurak
Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Ukraina

Jaroslav Dvorak
Book review: Tobias Haimin Wung-Sung (2019), Beyond the Border. Young Minorities in the Danish–German Borderlands, 1955-1971
179 – 182
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Kłajpedzki, Litwa

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
ICI Journals Master List 2019: 100 p.
ISSN 1641-2478
Uniwersytet Warszawski
MEiN: 70 p.
e-ISSN 2657-6023