Numer 5 (2) 2020
Redaktor: Krzysztof Firlej
Spis treści
Strony
Pobierz
Krzysztof Adam Firlej,
Sebastian Kubala
Analiza finansowa jako narzędzie oceny funkcjonowania przedsiębiorstw w praktyce
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.7004
1 – 11
PDF

Słowa kluczowe

sytuacja finansowa |wskaźniki finansowe |sektor energetyczny

Streszczenie

Cel: Celem pracy było potwierdzenie przydatności analizy finansowej, jako jednego z narzędzi instrumentarium badawczego służącego badaniu funkcjonowania jednostek gospodarczych i ocenie ich sytuacji finansowej.

Materiały i metody: Analizy dokonano na podstawie danych finansowych pochodzących ze sprawozdań finansowych spółek należących do sektora energetycznego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za okres 2015-2019: Polska Grupa Energetyczna SA, Tauron Polska Energia SA oraz Enea SA. W zaprezentowanych badaniach wykorzystano zestawy wskaźników, które odnosiły się do różnych obszarów działalności przedsiębiorstw: wskaźniki płynności finansowej, zadłużenia oraz rentowności.

Wyniki i wnioski: Wykonane badania wybranych przedsiębiorstw sektora energetycznego dowiodły, że narzędzia analizy finansowej stanowią istotne odzwierciedlenie informacji na temat funkcjonowania przedsiębiorstw oraz posiadają należyte walory aplikacyjne. Analiza wskaźnikowa wybranych przedsiębiorstw wskazała, iż najbardziej niekorzystnie w badanych obszarach wypada ich rentowność przedsiębiorstw. Oprócz tego z roku na rok rośnie stopień korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, co różnie jest oceniane przez menedżerów zarządzających, niemniej jednak zawsze stanowiący bodziec inwestycyjny.


INFORMACJE O AUTORACH


Krzysztof Adam Firlej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Sebastian Kubala
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec
Zmiany zachowań konsumentów w dobie COVID 19
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.7005
12 – 27
PDF

Słowa kluczowe

styl życia |Covid-19 |zmiany postaw konsumentów |preferencje zakupowe

Streszczenie

Cel: Celem artykułu była analiza zmian w postawach zakupowych konsumentów w czasie pandemii COVID-19.

Materiały i metody: Badania przeprowadzono z oparciu o analizę raportów i literatury. Przeprowadzono badania własne, w postaci rozesłanych kwestionariuszy ankietowych. W badaniach wykorzystano autorski kwestionariusz badań, który umieszczono na dysku Google i rozesłano drogą elektroniczną do konsumentów. Łącznie prawidłowo wypełnionych kwestio-nariuszy otrzymano 325. Badania miały charakter pilotażowy.

Wyniki: Dokonano analizy zmian w postawach zakupowych konsumentów w czasie pandemii COVID-19. Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, że postawy zakupowe konsumentów w czasie pandemii COVID-19 zmieniły się, jak również występują zmiany w stylu ich życia. Zwiększyła się zdecydowanie aktywność zakupowa on Line, jak również zmieniła się struktura wydatków. Społeczeństwo zdecydowanie mniej wydaje na odzież i obuwie. Przy dokonywaniu zakupów w większym stopniu są wykorzystywane nowe platformy (np. Zoom) oraz komunikatory. Dodatkowo stwierdzono, że w czasie pandemii COVID-19 zmienił się styl życia obywateli, którzy wykazują większą skłonność do odpoczynku, dbania o relaks dla siebie. Więcej czytamy książek i oglądamy filmów. W społeczeństwie można zauważyć więk-szą zdolność do uprawiania fitness w domu.

Wnioski: Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, które stawia przed osobami zarządzającymi przedsiębiorstwami nowa rzeczywistość należy podkreślić, że osoby zarządzające, które mają największe szanse powodzenia w dłuższej perspektywie czasu, to takie, które aktywnie anali-zują dynamicznie zmieniające się potrzeby swoich klientów, dostosowują modele biznesowe do nowej rzeczywistości i wdrażając odpowiednie rodzaje partnerstw, poprawiają cyfrową sprawność pracowników, aby mogli spotkać się z klientami on-line, potrafią przejść do mobilnego świata – opracować nowe kanały dotarcia do odbiorców, budować social marketing - wykorzystywać media społecznościowe w celach marketingowych, zadbać o przekwalifikowanie pracowników obsługi, aby mogli budować relacje z klientami, potrafią opracować ofertę pod potrzeby klientów zachowując równowagę pomiędzy ceną i jakością.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Krzysztof Adam Firlej,
Marcin Stanuch
Analiza dyskryminacyjna i możliwości jej wykorzystania na przykładzie sektora bankowego
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.7007
28 – 39
PDF

Słowa kluczowe

analiza finansowa przedsiębiorstwa |model dyskryminacyjny |wpływ modelu dyskryminacyjnego na wartość kursu akcji |prognozowanie zagrożenia upadłością

Streszczenie

Cel: Inwestowanie kapitału własnego w spółki giełdowe bywa niejednokrotnie trudne i wymaga podejmowania przemyślanych decyzji. Niewiadomą jest, czy inwestycja zwróci się chociaż w kilku procentach, a często inwestorzy nie posiadają wiedzy w jakiej kondycji znajduje się przedsiębiorstwo.

Materiały i metody: W artykule zastosowano model analizy dyskryminacyjnej pozwalający na oszacowanie ewentualnego bankructwa przedsiębiorstwa. Wyniki modelu zostały przyrównane do kursu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie dotyczyło podmiotów należących do sektora bankowego. W przeprowadzonym badaniu porównano wyniki finansowe przedsiębiorstw z ostatnich 4 lat (2016-2019).

Wyniki i wnioski: Rezultaty badania pozwoliły przedstawić aktualną sytuację finansową badanych przedsiębiorstw, a wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej ukazało zależność między wynikiem modelu, a aktualnym kursem spółki. Autorzy opracowania stawiają tezę, że stosowanie modelu dyskryminacyjnego może posłużyć do podejmowania decyzji inwestycyjnych.


INFORMACJE O AUTORACH


Krzysztof Adam Firlej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Marcin Stanuch
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Marcin Stanuch
Analiza dziennej amplitudy kursu spółek pochodzących z WIG20 w oparciu o lata 2015-2019
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.7166
40 – 51
PDF

Słowa kluczowe

WIG20 |estymacja przedziałowa |prawdopodobieństwo wysokości zwrotu kapitału |inwestowanie krótkoterminowe

Streszczenie

Cel: Celem artykułu było ukazanie realnych możliwości zwrotu kapitału przy inwestowaniu krótkoterminowym. Wyznaczenie estymatora średniej populacji (czyli średniej arytmetycznej z próby) oraz wyliczenie estymacji przedziałowej pozwolą na ukazanie tendencji oscylowania wahań kursu wokół określonej wartości. Takie informacje mogą posłużyć do budowania korzystnej strategii inwestycyjnej.

Materiały i metody: W ramach przeprowadzonego badania zastosowane zostały narzędzia dotyczące estymacji przedziałowych przy wykorzystaniu szeroko pojętych przedziałów ufności. Materiał badawczy dotyczył granicznych wartości notowań kursu wybranych spółek z WIG20 w latach 2015-2019 w ujęciu dziennym. W celu przeprowadzenia analizy zostały pobrane archiwalne dane dostępne na stronie gpw.pl.

Wyniki i wnioski: Uzyskane wyniki pozwoliły potwierdzić, że z dużym prawdopodobieństwem jesteśmy w stanie określić w jakich odchyleniach sytuuje się dzienny kurs spółki notowanej na WIG20. Analiza pozwala na wytypowanie spółki mogącej przynieść największe zyski z zainwestowanego kapitału przy zachowaniu pewnego poziomu ryzyka wynikającego ze zmienności trendu. 


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Inga Kawka
Europeizacja belgijskiej administracji publicznej
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.7362
52 – 66
PDF

Słowa kluczowe

europeizacja |krajowa administracja publiczna |administracja publiczna w Belgii |federacja belgijska

Streszczenie

Cel: Celem artykułu jest określenie wpływu integracji europejskiej na belgijskie struktury instytucjonalne.

Materiał i metody: Badania przeprowadzone w pracy polegały przede wszystkim na interpretacji przepisów prawnych przy wykorzystaniu reguł semantycznych i syntaktycznych języka prawnego i naturalnego, reguł logiki formalnej oraz wnioskowań prawniczych. Przedmiot badań stanowiły unijne akty prawne oraz Konstytucja Belgii i ustawodawstwo będące podstawą funkcjonowania belgijskiej administracji publicznej.

Wyniki: Wpływ integracji europejskiej na belgijskie struktury administracyjne wynika z konieczności wypracowania jednolitego stanowiska tego państwa na forum UE oraz efektywnego wypełniania zobowiązań wynikających z prawa UE.

Wnioski: Wpływ Europy na belgijską administrację publiczną i federalną strukturę tego państwa jest dwojaki. Integracja Belgii w ramach struktur europejskich stanowi jeden z powodów istnienia i funkcjonowania federalnej służby publicznej, wzmacnia szczebel centralny administracji i wprowadza konieczność współpracy między częściami związkowymi. Jednocześnie UE ma wpływ na dynamikę instytucjonalną belgijskiej federacji przez wspieranie regionów, co prowadzi do decentralizacji.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Norbert Szczęch
Brak zdolności prawnej osoby zmarłej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.7886
67 – 79
PDF

Słowa kluczowe

zdolność prawna |decyzja administracyjna |orzecznictwo |osoba zmarła |nieważność decyzji administracyjnej

Streszczenie

Cel: Przedstawienie orzecznictwa sądów administracyjnych obejmującego zagadnienie braku zdolności prawnej osoby zmarłej, które dotyczy decyzji administracyjnych skierowanych wobec takich osób. Jako decyzje wydane z rażącym naruszeniem prawa, są one obarczone wadą nieważności.

Materiały i metody: Krytyczna analiza orzecznictwa sądów administracyjnych oraz literatury krajowej. Artykuł uwzględnia stan prawny na dzień 13 stycznia 2021 r.

Wyniki: Usystematyzowano wiedzę z zakresu zagadnienia nieważności decyzji administracyjnych skierowanych do osoby zmarłej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Scharakteryzowano problematykę decyzji administracyjnej nieważnej ale istniejącej, postępowania administracyjnego nieistniejącego i decyzji nieistniejących, doręczenie decyzji osobie zmarłej, doręczenie a skierowanie decyzji do osoby zmarłej, problem uczestnictwa spadkobierców w postępowaniu, skutki prawne w postaci nieważności lub wznowienia postępowania, nieważność przedmiotowych decyzji w całości lub w części.

Wnioski: Wartość niniejszego opracowania polega na dokonaniu analizy orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego decyzji skierowanych wobec osoby zmarłej i wskazanie punktów węzłowych tegoż orzecznictwa, co stanowi prawdopodobnie pierwszą tego typu publikację w literaturze przedmiotu.


INFORMACJE O AUTORZE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Wacław Uruszczak
Suwerenność polskich organizmów państwowych w latach 1795–1848
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.3627
80 – 104
PDF

Słowa kluczowe

Polska 1772-1848 |rozbiory Polski |Austria XVIII/XIX w. |Prusy XVIII/XIX w. |Rosja XVIII/XIX w. |Księstwo Warszawskie |Królestwo Polskie Kongresowe |Królestwo Galicji i Lodomerii |Rzeczpospolita Krakowska |Wielkie Księstwo Poznańskie |historia administracji XIX w. |suwerenność państwa |suwerenność narodu

Streszczenie

Cel: Celem artykułu było odniesienie się do zjawiska suwerenności, która uznawana jest za podstawową cechę współczesnych państw. Jej istota oznacza w stosunkach międzynarodowych niezależność danego państwa od jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych, w szczególności innych państw. W stosunkach wewnętrznych pozycję suwerena zajmuje podmiot sprawujący najwyższą władzę, którego wola decydowała o wszystkich sprawach najważniejszych dla danego państwa.

Metody i materiały: W artykule opisano i przedstawiono problematykę suwerenności organizmów państwowych, utworzonych na ziemiach polskich po rozbiorach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, funkcjonujących w ramach struktur politycznych poszczególnych państw zaborczych. Były to w szczególności Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie kongresowe, Rzeczpospolita Krakowska, Królestwo Galicji i Lodomerii, Wielkie Księstwo Poznańskie. Cechy państw niesuwerennych posiadały w szczególności Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie. Rzeczpospolita krakowska była wolnym miastem pod protekcją mocarstw. Królestwo Galicji i Lodomerii oraz Wielkie Księstwo Poznańskie miały jedynie status prowincji. Celem przyjętych rozwiązań było uspokojenie aspiracji polskich elit do odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej.

Wyniki i wnioski: Polskie organizmy polityczne, jakie utworzone zostały z woli mocarstw rozbiorowych w latach 1795 – 1848, stanowiły formy przejściowe, które miały ułatwić całkowite wcielenie ziem polskich do struktur polityczno-organizacyjnych państw zaborczych. Były to rozwiązania doraźne, których celem było uspokojenie aspiracji polskich elit, w szczególności arystokracji, a także częściowo niższej szlachty i mieszczaństwa do odbudowy niepodległego państwa.


INFORMACJE O AUTORZE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bogusława Puzio-Wacławik
Ekonomia behawioralna a wybrane aspekty rynku pracy
DOI: https://doi.org/10.55225/pel.359
105 – 117
PDF

Słowa kluczowe

rynek pracy |ekonomia behawioralna |kapitał ludzki |wynagrodzenia |kompetencje

Streszczenie

Cel: Celem jest prezentacja niektórych aspektów rynku pracy (kapitał ludzki, wynagrodzenie i kompetencje) w ujęciu behawioralnym. W artykule podjęto tematykę behawioralnego ujęcia niektórych elementów wpływających na funkcjonowanie rynku pracy. Zawarto tu poglądy ekonomii behawioralnej na kapitał ludzki, z uwzględnieniem czynników istotnych, jeśli chodzi o kształtowanie jakości tego kapitału. Następnie przeanalizowano problem wynagrodzeń w ujęciu behawioralnym, a także znaczenie aspektów psychologicznych w motywacji do pracy. Ostatnia część poświęcona jest kompetencjom pracowniczym, ich ocenie oraz czynnikom psychologicznym mającym wpływ zarówno na samą ocenę, jak i jej efekty.

Materiał i metody: Artykuł ma charakter przeglądowo-opisowy. Obszar wpływu czynników behawioralnych na rynek pracy jest zróżnicowany i wielostronny, dlatego w artykule opisane zostały jedynie niektóre z nich.

Wyniki i wnioski: Zgodnie z perspektywą behawioralną przejawianie kompetencji to podejmowanie działań zapewniających wykonanie powierzonych zadań zgodnie z określonym standardem. Kompetencje nie są więc pojmowane w kategoriach różnic między osobami. Są one pojmowane z punktu widzenia zachowań oczekiwanych na określonym stanowisku pracy.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Akademia Tarnowska
ul. Mickiewicza 8
e-ISSN 2657-4888
33-100 Tarnów