Numer 6 (1) 2021
Redaktor: Krzysztof Firlej
Spis treści
Strony
Pobierz
Bartosz Molczyk
Demokracja grecka protoplastą współczesnej demokracji?
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6611
1 – 14
PDF

Słowa kluczowe

wybory |demokracja bezpośrednia |demokracja pośrednia |organy |wyroki

Streszczenie

Cel: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rozwoju demokracji na przestrzeni wieków jaki miał miejsce na terenie dzisiejszej Europy, etapów jakie przebyła demokracja od bezpośredniej po przedstawicielską, a także analizy rozwoju demokratyczności państwa greckiego i jego rozwoju demokracji. Wskazano również rozwój demokracji w innych państwach takich jak Francja czy Wielkiej Brytanii. Opisano skomplikowaną ewolucję tworzenia demokratycznych procesów jakie zachodziły i zachodzą aby dany system mógł funkcjonować.

Wnioski: Wartość tego opracowania polega na dokonaniu ogólnej analizy poszczególnych etapów tworzenia demokracji oraz charakterystyki urzędów jakie zajmowały się przetwarzaniem jak i doglądaniem demokratycznych  wyborów, sądów, decyzji oraz wyroków.


INFORMACJE O AUTORZE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Paulina Łuszcz
Sposób postrzegania dziedzictwa kulturowego
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6612
15 – 34
PDF

Słowa kluczowe

zabytek |dziedzictwo kulturowe |spuścizna |dorobek narodowy |dobro kultury |system ochrony prawnej |region Polski

Streszczenie

Cel: Niniejszy artykuł stanowił próbę scharakteryzowania szeroko pojmowanego dziedzictwa kulturowego oraz jego świadomości w opinii Polaków. Celem artykułu było wskazanie na ogromną rolę, jaką stanowi dziedzictwo kulturowe.

Materiały i metody: Dla osiągnięcia celu wykorzystano literaturę przedmiotu dotyczącą dziedzictwa oraz dane zebrane w badaniu ankietowym.

Wyniki i wnioski: Analiza wyników pozwoliła na sformułowanie wniosków dotyczących sposobu postrzegania dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo kulturowe winno być postrzegane wieloaspektowo. W każdym regionie Polski odnaleźć można elementy, które zaliczają się do dziedzictwa. Problem zapomnianych miejsc, niszczejących obiektów w Polsce jest dość wyraźny. Należy podejmować działania ochronne w celu ocalenia i zachowania dla przyszłych pokoleń tak ważnych i szczególnych miejsc.


INFORMACJE O AUTORZE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Krzysztof Adam Firlej
Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce w świetle celów zrównoważonego rozwoju
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6634
35 – 53
PDF

Słowa kluczowe

prawa człowieka |środowisko |społeczna odpowiedzialność biznesu |cele zrównoważonego rozwoju |ład organizacyjny |praktyki z zakresu pracy |uczciwe praktyki operacyjne |zagadnienia konsumenckie |zaangażowanie społeczne i rozwój lokalnej społeczności

Streszczenie

Cel pracy: jest nim określenie znaczenia działań społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce. W badaniach posłużono się metodą desk research. Warstwa teoretyczna pracy została przygotowana na podstawie kwerendy literatury przedmiotu. Warstwa empiryczna pracy została zredagowana w oparciu analizę danych empirycznych dotyczących aktywności polskich przedsiębiorstw w obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Baza danych: Dane empiryczne wykorzystane w badaniu zostały zaczerpnięte z cyklu publikacji „Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki…”, który zawiera informacje na temat przedsiębiorstw angażujących się w największym stopniu w działania społecznie odpowiedzialne w Polsce.

Wynik i wnioski: W latach 2016-2020 liczba praktyk nowych, praktyk długoletnich oraz firm zaangażowanych we wszystkich obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu zwiększyła się w każdym przypadku od kilkudziesięciu do kilkuset procent. Świadczy to jednoznacznie o wzroście świadomości właścicieli przedsiębiorstw, którzy zauważają, że oprócz chęci generowania zysków znaczenie ma także troska o dobrostan otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego firmy. Potwierdzono tezę, że rośnie popularność podejmowania dobrych praktyk w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu co znajduje odzwierciedlenie w szerszej realizacji celów zrównoważonego rozwoju.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Anna Hańczyk
Analiza techniczna jako metoda prognozowania ruchów cenowych instrumentów finansowych na przykładzie Sanok Rubber Company S.A.
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6704
54 – 70
PDF

Słowa kluczowe

analiza techniczna |wykres cenowy |instrumenty finansowe |teoria Dow’a |teoria fal Elliota |rynek kapitałowy |wskaźniki i oscylatory

Streszczenie

Rynek kapitałowy jest rynkiem regulowanym stanowiącym istotny element gospodarki kraju. Dokonuje się na nim transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, między innymi akcji i obligacji różnych spółek notowanych na giełdzie. Dla uczestników handlu istotnym elementem dokonywania decyzji inwestycyjnych jest prognozowanie ruchów ceny tak, by w oparciu o uzyskane informacje podjąć najkorzystniejszą decyzję. Celem artykułu było zbadanie zastosowania podstawowych narzędzi analizy technicznej w oparciu o wykresy cenowe spółki Sanok Rubber Company S.A. Interpretacja badanych wykresów świecowych ukazała, iż wnikliwa analiza techniczna pozwala na wyszukiwanie korzystnych okazji na zawarcie transakcji kupna lub sprzedaży, a także ograniczanie ryzyka utraty kapitału związanego z handlem na rynku kapitałowym.


INFORMACJE O AUTORZE

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Krzysztof Adam Firlej,
Marcin Stanuch
Analiza współzależności wybranych indeksów giełdowych w latach 2010-2020
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6709
71 – 84
PDF

Słowa kluczowe

analiza giełdowa |badanie korelacji indeksów |korelacja Pearsona |korelacja rang Spearmana

Streszczenie

Cel: Celem artykułu była analiza korelacji wybranych indeksów giełdowych oraz sprawdzenie możliwości ich prognozowania.

Materiały i metody: Badanie zostało podzielone na dwie części: zależność indeksów w ujęciu miesięcznym oraz w zakresie perspektywy jego prognozowania. Materiał badawczy dotyczy okresu za lata 2010-2020, a badanie oparto o współczynnik korelacji Pearsona oraz korelacje rang Spearmana.

Wyniki: Analiza wykazała wyraźny stopień skorelowania światowych indeksów giełdowych w zakresie rozumowania interpretacji zjawiska korelacji. W przypadku próby prognozowanie przyszłych wartości danego indeksu giełdowego, badania wykazały negatywny skutek polegający na braku odpowiedniego wnioskowania na podstawie historycznych danych.

Wnioski: Próba prognozowania przyszłych wartości danego indeksu giełdowego na podstawie historycznych danych jest niemożliwa. Próba budowania odpowiedniej strategii inwestycyjnej w oparciu o wspomnianą metodologię (próba II) może być nieskuteczna.


INFORMACJE O AUTORACH


Krzysztof Adam Firlej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Marcin Stanuch
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Łukasz Furman,
Anna Hańczyk,
Sylwia Tasz
Nieujawnione źródła przychodów jako wymiar szarej strefy w Polsce
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6834
85 – 97
PDF

Słowa kluczowe

nieujawnione przychody |szara strefa |kontrola podatkowa |działalność ukryta

Streszczenie

Sposobem na pozyskanie środków pieniężnych do Skarbu Państwa jest nałożenie podatków na różnego rodzaju podmioty. Dużym problemem dla gospodarki są podatnicy, którzy uchylają się od uiszczania danin publicznych. Taki proceder przyjmuje różnego rodzaju niedozwolone postępowania i identyfikuje się z ukrywaniem przedmiotu opodatkowania. Jednym z najpowszechniejszych problemów dla polskiego systemu podatkowego jest: - brak zgłoszenia przychodów do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych osiąganych przez osoby fizyczne, - brak zgłoszenia dochodów do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Niniejszy artykuł porusza problematykę szarej strefy wywołanej nieujawnianiem przychodów i dochodów do opodatkowania. Na podstawie analizy literatury przedmiotu, raportów oraz danych statystycznych za lata 2016-2020 udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wykazano ujawnione w wyniku kontroli podatkowych rozmiary szarej strefy związane z nieujawnionymi źródłami przychodów.


INFORMACJE O AUTORACH


Łukasz Furman
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie


Anna Hańczyk
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Sylwia Tasz
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Beata Olszewska-Łabędź
Ocena kompetencji menedżerskich przez cudzoziemców zatrudnionych w przedsiębiorstwach w województwie małopolskim – stan obecny i perspektywy
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.7581
98 – 115
PDF

Słowa kluczowe

organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi |zarządzanie menedżerskie |kompetencje menedżerskie |model kompetencji |rozwój zawodowy

Streszczenie

W zglobalizowanej rzeczywistości następuje szybki postęp cywilizacyjny oraz wzrost znaczenia procedur myślowych, nastawionych na wykrywanie zjawisk zachodzących w otoczeniu i reagowanie na nie. Wymusza to konieczność ciągłego weryfikowania decyzji i umiejętnego dostosowywania ich do zmieniającego się otoczenia. W procesie tym istotną rolę odgrywają umiejętności menedżerów do przetwarzania informacji, analizy posiadanych danych oraz krytyczno-refleksyjnej oceny własnych decyzji oraz podjętych działań.

Cel pracy: Celem artykułu jest analiza wyników badania ankietowego, przeprowadzonego w styczniu 2021 roku na grupie 208 cudzoziemców, zatrudnionych w przedsiębiorstwach na terenie województwa małopolskiego. Badaniu poddano rzeczywistą i oczekiwaną ocenę cech, umiejętności i kompetencji menedżerów. Weryfikacja otrzymanych badań pozwoliła na wskazanie rozbieżności, pomiędzy stanem rzeczywistym a oczekiwaniami pracowników cudzoziemskich. Luka ta stanowi cenną bazę danych, co pozwoli kadrze zarządzającej na podjęcie skutecznych działań, dotyczących wprowadzenia pożądanych zmian w organizacji i wpływających na jej szybszy rozwój w przyszłości.

Wyniki badań: Współcześni menedżerowie traktują karierę zawodową w sposób profesjonalny, czego efektem jest osiągnięcie sukcesu i satysfakcji w życiu zawodowym, jak również przekładanie się tych działań na przyszły rozwój firm. Punktem wyjściowym analizy cech i kompetencji współczesnych menedżerów jest odniesienie ich do fundamentów zarządzania, stworzonych przez francuskiego inżyniera Henriego Fayola, i oparcie ich na pięciu podstawowych elementach: planowaniu, organizowaniu, koordynowaniu, przewodzeniu i kontrolowaniu. Znaczenie ról i pozycji menedżerów w organizacji ewoluowało na przestrzeni lat, ulegając licznym przeobrażeniem, co spowodowane było między innymi zmianami w postępie technicznym, technologicznym i informacyjnym. Współczesne role menedżerów zmieniają się również w związku z różnorodnością struktur organizacyjnych.

Metody badawcze: Analiza empiryczna, wsparta została przeglądem literatury krajowej i zagranicznej.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Anna Gądek
Funkcje zasad prawa na przykładzie wybranych zasad prawa pracy – zasady równego traktowania pracowników i zakazu dyskryminowania w zatrudnieniu
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.7977
116 – 128
PDF

Słowa kluczowe

zasady prawa |zasada równego traktowania pracowników |zasada zakazu dyskryminowania w zatrudnieniu

Streszczenie

W systemie prawa stanowionego fundamentalne znaczenie dla struktury i funkcjonowania całego systemu prawa, jak i poszczególnych gałęzi prawa odgrywają szczególne normy prawne, określane jako zasady prawa. Celem pracy jest wykazanie znaczenia zasad prawa dla całego systemu prawnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad równości i niedyskryminowania jako fundamentalnych norm zawartych w Konstytucji RP, kodeksie pracy oraz prawie Unii Europejskiej. Wskazano na istotne funkcje zasad prawa wpływające na procesy stanowienia prawa, jego interpretowania oraz stosowania w aspekcie zasady równego traktowania i zakazu dyskryminowania w stosunkach pracy.


INFORMACJE O AUTORZE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Akademia Tarnowska
ul. Mickiewicza 8
e-ISSN 2657-4888
33-100 Tarnów