Numer 7 (1) 2022
Redaktor: Krzysztof Firlej
Spis treści
Strony
Pobierz
Krzysztof Adam Firlej,
Marta Matras
Makroekonomiczne i mikroekonomiczne koszty i metody przeciwdziałania bezrobociu
DOI: https://doi.org/10.55225/pel.411
1 – 15
PDF

Słowa kluczowe

bezrobocie |koszty bezrobocia |metody przeciwdziałania bezrobociu |polityka gospodarcza wobec bezrobocia

Streszczenie

Cel artykułu: Celem pracy jest określenie makroekonomicznych i mikroekonomicznych kosztów i metod przeciwdziałania bezrobociu.

Materiały i metody: W badaniach posłużono się metodą desk research. Wykorzystano bogaty dorobek literatury przedmiotu krajowej i zagranicznej, której kryterium doboru była wysoka jakość, oryginalność oraz aktualność. W badaniach empirycznych obejmujących lata 2019–2021 wykorzystano dane pochodzące z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce.

Rezultaty: Na podstawie kwerendy literatury przedmiotu określone zostały uwarunkowania teoretyczne bezrobocia, a na płaszczyźnie makroekonomicznej i mikroekonomicznej omówiono negatywne konsekwencje bezrobocia oraz scharakteryzowano metody przeciwdziałania mu poprzez politykę gospodarczą. W obszarze empirycznym pracy wskazano na niekorzystny wpływ pandemii COVID-19 na bezrobocie w Polsce ogółem oraz w skali województw, jak również scharakteryzowano odpowiedź władz publicznych na perturbacje na rynku pracy w tym okresie.

Wnioski: Problem bezrobocia generuje negatywne skutki (koszty bezrobocia) w ujęciu indywidualnym oraz gospodarczym. Istnieje konieczność implementacji efektywnych działań naprawczych, które umożliwiają walkę z bezrobociem poprzez odpowiednio prowadzoną państwową politykę makroekonomiczną oraz mikroekonomiczną. Przykładem jest tutaj przeciwdziałanie bezrobociu poprzez programy polityki gospodarczej wdrożone w czasie walki z pandemią COVID-19, które wyrażało się w szeregu zdywersyfikowanych działań głównie o charakterze finansowym, których nadrzędnym celem była ochrona miejsc pracy.


ENGLISH TITLE

Macroeconomic and microeconomic costs and methods of counteracting unemployment

Keywords

unemployment |methods of counteracting unemployment |economic policy towards unemployment |costs of unemployment

Abstract

Purpose of the article: The aim of the study is to determine the macroeconomic and microeconomic costs and methods of counteracting unemployment.

Materials and methods: The desk search method was used in the research. The rich achievements of domestic and foreign literature were used, the selection criterion of which was high quality, originality and topicality. In the empirical research covering the years 2019–2021, data from the publications of the Central Statistical Office in Poland were used.

Results: On the basis of the literature on the subject, theoretical conditions of unemployment were determined, and on the macroeconomic and microeconomic level, the negative consequences of unemployment were discussed and the methods of counteracting it through economic policy were characterized. In the empirical area of ​​the work, the negative impact of the COVID-19 pandemic on unemployment in Poland in general and in the scale of voivodships was indicated, as well as the response of public authorities to the perturbations on the labor market in this period was characterized.

Conclusions: The problem of unemployment generates negative effects (unemployment costs) in individual and economic terms. There is a need to implement effective corrective measures that enable the fight against unemployment through properly conducted state macroeconomic and microeconomic policy. An example is combating unemployment through economic policy programs implemented during the fight against the COVID-19 pandemic, which was expressed in a series of diversified measures, mainly of a financial nature, with the overarching goal of protecting jobs.


INFORMACJE O AUTORACH


Krzysztof Adam Firlej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Marta Matras
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Akademia Nauk Stosowanych
ul. Mickiewicza 8
e-ISSN 2657-4888
w Tarnowie
33-100 Tarnów, Poland