Numer I-II (12-13) / 2022
Redaktor: Tomasz Płuciennik
Spis treści
Strony
Pobierz
Tomasz Płuciennik
Drodzy Czytelnicy!
3 – 4
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Dariusz Skalski,
Damian Kowalski,
Bogdan Kindzer,
Dawid Czarnecki
Zarządzanie na przykładzie wybranej jednostki Polskiej Policji w systemie bezpieczeństwa państwa
5 – 15
PDF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo |administracja publiczna |organizacja |służba |porządek publiczny

Streszczenie

Policja jest główną instytucją państwa polskiego przeznaczoną do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego poprzez ograniczanie przestępczości. W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r., odnosząc się do charakterystyki działań ochronnych podsystemu operacyjnego, napisano: Podstawą utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na właściwym poziomie jest skuteczne zapobieganie ich naruszeniom, a także wykrywanie przestępstw i wykroczeń godzących w życie, zdrowie i mienie obywateli, jak również interesy państwa. Zadania realizowane w tym zakresie dotyczą różnego rodzaju czynów zabronionych, w tym zarówno przestępczości pospolitej, jak i zorganizowanej o charakterze ekonomicznym, narkotykowym i kryminalnym. Przedmiotowe działania pozostaną ukierunkowane na zwiększenie efektywności w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń, nieuchronności karania ich sprawców, odzyskiwania utraconego mienia oraz minimalizowania strat budżetu państwa. Istotną rolę odgrywać będzie również koordynacja działań i współpraca z innymi podmiotami systemu bezpieczeństwa narodowego, w tym z właściwymi organami administracji publicznej oraz wewnętrznymi służbami ochrony, a także partnerami zagranicznymi i międzynarodowymi. Najważniejszą służbą realizującą zadania z tego zakresu jest Policja, właściwa w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra.


INFORMACJE O AUTORACH


Dariusz Skalski
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego, Ukraina


Damian Kowalski
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego, Ukraina


Bogdan Kindzer
Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego, Ukraina


Dawid Czarnecki
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego, Ukraina

Krzysztof Jurek
Mobbing jako naruszenie bezpieczeństwa pracownika
16 – 21
PDF

Słowa kluczowe

ofiara |mobbing |groźby |nękanie

Streszczenie

Niniejszy artykuł porusza problematykę związaną z bezpieczeństwem pracy w kontekście mobbingu. W dobie kryzysu gospodarczego coraz to częstszym zjawiskiem jest zauważalny mobbing w zakładach pracy. Wpływ na to może mieć zarówno okres pandemiczny, który pewnym sensie trwa aż po dziś od 2020 r., jak również konflikt zbrojny na Ukrainie. W całej Europie można zauważyć kryzys, a na terenie Polski dużą przeciwnością jest nieustannie galopująca inflacja, która swoje piętno również odciska na psychice człowieka, chociażby w kontekście posiadania bezpiecznej i spokojnej pracy, która umożliwi swobodną egzystencję nie tylko na rynku pracy, ale też przede wszystkim w społeczeństwie. Mobbing jest przede wszystkim jednym z podstawowych czynników, które naruszają bezpieczeństwo pracowników w XXI wieku, dlatego też warto korzystać nie tylko z pomocy psychologów, ale również z różnych państwowych instytucji takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, która to w swoich obowiązkach ma za zadanie przestrzegania prawa pracy, jak i wyciąganie konsekwencji za ich łamanie.


INFORMACJE O AUTORZE

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Dawid Czarnecki,
Dariusz Skalski,
Michał Tuz
O wojnie i pokoju – wybrane dylematy
22 – 27
PDF

Słowa kluczowe

wojna |polemologia |irenologia |pokój |konflikt zbrojny

Streszczenie

Celem artykułu jest wskazanie zjawiska wojny i pokoju w podłożu polemologicznym. W artykule przedstawiono wybrane pojęcia, definicje i teorie wojny oraz podjęto próbę poznania wiedzy polemologiczno-irenologicznej na podstawie analizy źródeł i literatury przedmiotu. Zjawisko wojny i pokoju, nazywane często wyjątkowością, od początków tworzenia zespoleń strukturalno-funkcjonalnych państw, było nieprzerwanym przedmiotem zainteresowania władców i z polityczno-militarnych. Wojny są realną częścią złożonej rzeczywistości. Żadne bowiem zdarzenie, w tym wojna, nie pojawiło się znikąd, lecz rozwijało się na przestrzeni wieków. Zjawisko wojny ze względu na swoją ważność teoretyczną i praktyczną stanowi istotny przedmiot zainteresowań myśli filozoficznej i społecznej od samych początków jej narodzin. Od wieków myśliciele i uczeni poszukiwali dróg wiodących do wyeliminowania wojen z życia ludzkości. Bez wiedzy o wojnie niemożliwe jest zrozumienie sensu, jak tworzył się współczesny świat i dlaczego nawet te najbardziej rozwinięte społeczeństwa musiały walczyć. Niniejszy artykuł może stanowić istotny obiekt studiów i analiz ludzi świata z otoczenia nauki zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, obronności, wojen i konfliktów zbrojnych.


INFORMACJE O AUTORACH


Dawid Czarnecki
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego, Ukraina


Dariusz Skalski
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego, Ukraina


Michał Tuz
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Karolina Brzoskowska
Wpływ pracy zmianowej na zaburzenia snu personelu medycznego
28 – 32
PDF

Słowa kluczowe

praca zmianowa |zaburzenia snu

Streszczenie

Zgodnie z definicją Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, rewizja 10), bezsennością nazywamy niedostateczną ilość czy jakość snu, która występuje, nie rzadziej niż trzy razy w ciągu tygodnia, przez co najmniej okres jednego miesiąca. Czołowym warunkiem jest zdecydowanie gorsze samopoczucie, marne funkcjonowanie w trakcie dnia, będące symptomem wtórnym do zaburzeń snu.

Dorosły człowiek powinien przesypiać około osiemu godzin w ciągu każdej doby. Sen jest podstawową potrzebą biologiczną związaną ze zmianą stanu świadomości. Jest to przyjęcie postawy spoczynku, ale nie jest to jednak stan bierny, gdzie mózg całkowicie się wyłącza. Sen to tylko wstrzymanie realnej odpowiedzi na bodźce z rzeczywistości oraz energii ruchowej. Sen jest stanem przemijającym, podczas którego jest zachowana aktywność nerwowa. Sen ma na celu odpoczynek i regenerację ludzkiego organizmu.

Zaburzenia snu to istotny problem całej społeczności, szczególnie nasilony u osób dorosłych. Niektóre grupy, w tym grupy zawodowe są bardziej narażone na występowanie tego problemu. Czynnikami sprzyjającymi istnieniu bezsenności może być wiek, płeć żeńska, jak również występowanie chorób współistniejących, np. zaburzeń psychicznych, chorób neurologicznych. Obecnie praca w systemie zmianowym stała się niezwykle popularna, co przyczynia się do wielu problemów zdrowotnych, takich jak choroby układu krążenia, pokarmowego, immunologicznego i nerwowego, czy nawet nowotworów. Wymienia się również nikotynizm, otyłość, problemy społeczne i rodzinne wynikające z różnych godzin aktywności członków rodziny. Najczęściej jednak zwraca się uwagę na zaburzenia snu.

Człowiek z zaburzeniami snu jest wyraźnie bardziej przygnębiony, spięty, zmniejsza się jego chęć do podejmowania wszelkich działań. Relacja z drugim człowiekiem staje się uciążliwa. Zdolność koncentracji czy koordynacji psychoruchowej jest wycofana. Podstawowe obowiązki takie jak praca, nauka są nieproduktywne, zagrożone ryzykiem popełnienia szeregu błędów. Praca w systemie zmianowym, zmniejszenie lub całkowite pomijanie snu dobowego na rzecz coraz większej ilości przepracowanych godzin, to funkcjonowanie wbrew biologicznemu rytmowi dobowemu.


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Dawid Czarnecki,
Dariusz Skalski,
Andrii Vovkanych,
Oleh Rybak
Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej
33 – 38
PDF

Słowa kluczowe

zarządzanie publiczne |bezpieczeństwo publiczne |zagrożenie |prewencja

Streszczenie

Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym zarządzania bezpieczeństwem w administracji publicznej. Zarządzanie bezpieczeństwem jest istotną działalnością państwa zapewniającą mu istnienie, rozwój i realizację własnych interesów. Zarządzanie bezpieczeństwem jest zagadnieniem zajmującym istotne miejsce w administracji publicznej oraz stanowiącym ważne pole rozważań ekspertów i badaczy zajmujących się bezpieczeństwem.


INFORMACJE O AUTORACH


Dawid Czarnecki
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego, Ukraina


Dariusz Skalski
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego, Ukraina


Andrii Vovkanych
Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego, Ukraina


Oleh Rybak
Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego, Ukraina

Karolina Brzoskowska
Wpływ czynników stresujących na personel pielęgniarski
39 – 42
PDF

Słowa kluczowe

stres |stresor |wypalenie

Streszczenie

Stres jest nieuniknionym elementem ludzkiego życia. Każdy człowiek walczy z wyzwaniami stwarzanymi przez środowisko i potrzeby z nim związane. Musi stawić czoła problemom życiowym, z którymi trzeba stoczyć walkę oraz znaleźć taki sposób na ich rozwiązanie, aby mieć w sobie siłę i w miarę bezstresowo funkcjonować w otaczającym go świecie.

Mianem stresu określa się interakcję organizmu człowieka i czynników środowiska (stresorów), które oceniane są przez ten organizm, jako potencjalne zagrożenia dla organizmu. Stresu doświadcza każdy człowiek, bez wyjątku. Stres jest naturalną emocją na określone sytuacje życiowe. Emocje te mogą być negatywne, ale też i pozytywne.

Współcześnie stres stanowi kluczowy fragment rzeczywistości i nie da się go całkowicie wyeliminować z codziennego życia prawie każdego człowieka. Istotne jest, że obecne społeczeństwo określa stres nie tylko, jako coś rzadkiego, wyjątkowego. To także nieprzerywalne trudności, które towarzyszą człowiekowi w niemal każdym momencie życia.

Życie człowieka XXI wieku jest obarczone wieloma sytuacjami stresowymi, takimi jak wyzwania, strach, lęk, obawy, zagrożenia, zmiany czy nieszczęścia. Ludzie żyją w pośpiechu, w pogoni za pieniędzmi. Człowiek jest zmuszony do ciągłej aktywności i każdego dnia jest narażony na działanie stresorów. Ważne jest, aby była świadomość zagrożenia tym zjawiskiem, dzięki temu nauczymy się jak sobie radzić w sytuacji stresowej.

Ważnym elementem ludzkiej drogi, która niewątpliwie odgrywa ważną rolę i decyduje o postrzeganiu, jakości życia jest praca zawodowa. Praca może być źródłem pozytywnych emocji takich jak radość, zadowolenie. Może dawać satysfakcję. Niestety z drugiej strony może być poważnym bodźcem stresu negatywnego. Może powodować szereg obciążeń fizycznych i być przyczyną wielu chorób somatycznych. Szczególnie w pracy zawodowej polegającej na służbie innym, zjawisko stresu negatywnego jest często obserwowane. Dotyczy to między innymi pracowników ochrony zdrowia, z uwagi na specyfikę obciążeń i rozmiar doświadczanego stresu.


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Damian Kowalski,
Dariusz Skalski,
Dawid Czarnecki,
Marek Graczyk
Rola Ochotniczej Straży Pożarnej w czasie kryzysu
43 – 53
PDF

Słowa kluczowe

kryzys |samorząd |straż pożarna |współdziałanie

Streszczenie

Bezpieczeństwo, porządek publiczny, obronność oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa stanowią tę sferę zainteresowania administracji publicznej, która jest niezwykle istotna nie tylko ze względu na normalne funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządowych, ale też na konieczność zapewnienia podstawowych potrzeb społeczeństwa, w tym też potrzeby bezpieczeństwa. Powyższa sfera ochronna i obronna, a właściwie skuteczność zadań realizowanych w tym obszarze, decyduje o stabilności instytucji publicznych, a także wpływa na nastroje społeczne. Oczywiste jest, że sfera porządku publicznego i bezpieczeństwa to w głównej mierze domena państwa i jego licznych instytucji, tak o charakterze cywilnym, jak i zmilitaryzowanym. W doktrynie prawa administracyjnego to właśnie tym podmiotom poświęconych jest najwięcej opracowań i publikacji naukowych. Jednakże nie można zapominać – odwołując się, chociażby do konstytucyjnej zasady pomocniczości czy zwykłych lokalnych więzi społecznych – że to te nadrzędne wartości, jakimi są porządek i bezpieczeństwo, a także życie i zdrowie, mają stosowne umocowanie prawne, także jednostki samorządu terytorialnego. Inicjatywa opracowania niniejszej publikacji zrodziła się właśnie z potrzeby niejako wyeksponowania i podkreślenia roli samorządu w tym zakresie.


INFORMACJE O AUTORACH


Damian Kowalski
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego, Ukraina


Dariusz Skalski
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego, Ukraina


Dawid Czarnecki
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego, Ukraina


Marek Graczyk
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego, Ukraina

Sławomir Dębski
Administracja publiczna wobec wyzwań współczesności
54 – 68
PDF

Słowa kluczowe

administracja publiczna |patologie demokracji |dehumanizacja życia publicznego

Streszczenie

Współczesność w znaczeniu ontologicznym to sposób istnienia kogoś lub czegoś.

Współczesność w znaczeniu prakseologicznym dziedzina badań naukowych dotyczących metod wszelkiego celowego działania ludzkiego. Współczesność w znaczeniu aksjologicznym nauka o wartościach.

Poddając wnikliwym badaniom i analizie znaczenie tworu pn.: administracja publiczna, to w ujęciu ontologicznym współcześnie charakteryzuje się wyraźnym dualizmem będącym konsekwencją obowiązujących praw. Z jednej strony administracja publiczna powszechnie działa na podstawie prawa i zgodnie z prawem, z drugiej strony podejmuje działania bezprawne, narzucając swoją wolę, co nazywamy bezprawnym stosowaniem przemocy. W ustrojach demokratycznych takie działania są niedozwolone i karalne.

W znaczeniu prakseologicznym wyraźnie dostrzegalnymi celami stają się dla administracji publicznej posiadanie władzy (odbierając ją suwerenom, czyli Narodom), łamanie praw na rzecz utrzymania władzy, a także celowe wywoływanie kryzysów pod pozorem odpowiedzi na wyniki nauk (sterowanych ręcznie przez administrację publiczną) lub też w wyniku zmów międzynarodowych z udziałem administracji publicznej wielu krajów np. poprzez celowe wywoływanie konfliktów o charakterze militarnym, a nawet zdrowotnym.

W znaczeniu aksjologicznym administracja publiczna ukierunkowuje działania na rzecz odwartościowania życia społecznego w stronę odrzucenia uznanych wielowiekowych, kulturowych, wyznaniowych oraz tradycyjnie chronionych prawem wartości dla wpojenia bezwzględnego posłuszeństwa i odczłowieczenia, czyli dehumanizacji życia publicznego posiłkując się tzw. nauką kreowaną celowo przez osoby podporządkowane i naukowo utytułowane partyjnie przez administrację publiczną.

Wymienione kwestie stanowią podstawę dociekań, stając się wyzwaniem badawczym.


INFORMACJE O AUTORZE

Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu

Robert Wódkiewicz
Metody szacowania ryzyka wystąpienia poważnej awarii w obiekcie infrastruktury krytycznej na przykładzie rafinerii w Gdańsku
69 – 74
PDF

Słowa kluczowe

obiekt infrastruktury krytycznej |szacowanie ryzyka

Streszczenie

W artykule przedstawiono podstawowe metody szacowania ryzyka wystąpienia poważnej awarii w obiekcie infrastruktury krytycznej na przykładzie rafinerii w Gdańsku. Omówiono najpopularniejszą metodę Risk Score, a także nowatorską metodę szacowania ryzyka zaproponowaną przez specjalistę z branży ochrony przeciwpożarowej. W sposób szczegółowy zaprezentowano metodę, która była wykorzystywana przez firmę zewnętrzną do szacowania ryzyka wystąpienia poważnej awarii w rafinerii w Gdańsku.


INFORMACJE O AUTORZE

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Tomasz Gardzioła
Zastosowanie metody Ishikawy do analizy wypadków przy pracy w przedsiębiorstwie budowlanym
75 – 83
PDF

Słowa kluczowe

zdarzenie prawdopodobnie wypadkowe |wypadkowość |wykres Ishikawy |piramida wypadkowości |system zarządzania |bhp |kultura bezpieczeństwa |wypadek przy pracy

Streszczenie

Wypadek przy pracy jest czynnikiem patologicznym w miejscu pracy, stwarzającym duże komplikacje dla pracodawcy i poszkodowanego. Obserwując środowisko pracy, można zauważyć istotne zmiany w profilaktyce wypadkowej oraz działaniach podejmowanych w celu zapobiegania wypadkom przy pracy. Realizowane są przesłanki i konstruktywne argumenty mające na celu zmniejszenie ryzyka, ale także działania zaradcze w stosunku do wypadków, które już miały miejsce. Działania takie ukierunkowane są w bardzo dużym stopniu na kształtowanie świadomości pracodawców i pracowników, podnoszenie kultury bezpieczeństwa. Wnioski, jakie wyciągnięto po analizie protokołów awarii przeprowadzonych w zakładach budowlanych, gdzie jednym z działań naprawczych były głównie zalecenia mające na celu uświadomienie pracownikom przyczyn awarii oraz omówienie działań naprawczych – szkolenia mające na celu uświadomienie błędów popełnionych błędów oraz przedstawienie działań mających na celu zapobieżenie lub usunięcie przyczyny wypadku. Powyższy artykuł nie jest sposobem kształtowania świadomości pracowników w zakresie wypadków, ale ma na celu pokazanie jednego ze sposobów analizy zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz samych wypadków, które wystąpiły w zakładach budowlanych realizujących proces budowlany na terenie województwa pomorskiego. Przedstawione narzędzie jest metodą analizy skutków i przyczyn wypadków w procesie zarządzania i kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy. Z przedstawionego modelu analizy wynika, że narzędzie „Wykres Ishikawyy” może być skutecznie wykorzystywane do analizy przyczyn wypadków przy pracy w firmach budowlanych, ale jest również doskonałym narzędziem wspomagającym w prowadzeniu postępowań powypadkowych.


INFORMACJE O AUTORZE

Politechnika Gdańska

Damian Lis
Regulacyjne bariery w zarządzaniu ratownictwem wodnym
84 – 89
PDF

Słowa kluczowe

prawo |zarządzanie |system |ratownictwo wodne |bezpieczeństwo

Streszczenie

Artykuł prezentuje wybrane aspekty zarządzania ratownictwem wodnym z punktu widzenia wprowadzonych zmian obowiązujących przepisów prawa. Zaprezentowano spostrzeżenia, do jakich doszło podczas prowadzenia badań do dysertacji nad systemem wsparcia logistycznego w funkcjonowaniu ratownictwa wodnego. Wskazano na prawodawstwo przepełnione sprzecznościami oraz brakiem konsekwencji, które powoduje, że podmioty ratownictwa wodnego nie są w stanie sprawnie wykonywać swoich obowiązków. Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie: czy wprowadzone przepisy prawa wymusiły zmianę struktury działania podmiotów ratownictwa wodnego?


INFORMACJE O AUTORZE

Kociewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Skarszewach

Zdzisław Długosz
Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej – Industry 4.0.
90 – 105
PDF

Słowa kluczowe

Inteligentne specjalizacje morskie |integrator technologicznych procesów portowych |sztuczna inteligencja (AI) |poziom gotowości technologicznej (TRL)

Streszczenie

W warunkach czwartego poziomu rozwoju cywilizacyjnego Industry 4.0., zakłada się integrację zaawansowanych systemów informatycznych z uwzględnieniem sztucznej inteligencji o implikacji pojawienia się nowych zagrożeń dla morskiej infrastruktury krytycznej. Z uwagi na bezpieczeństwo państwa taka sytuacja wymaga nowego naukowego zbadania efektywności i sprawności prognozowanych rozwiązań systemowych wymuszonych postępem. Zaproponowany w opracowaniu wybór zagadnień stanowi fragmentaryczną propozycję do nowego interdyscyplinarnego zespolonego spojrzenia na teren koniecznych, spowodowanych postępem cywilizacyjnym zaawansowanych badań. Już dzisiaj z wyników badań podstawowych wynika, że efektywne przyszłe zarządzanie sytuacją kryzysową i konfliktem w tej infrastrukturze będzie między innymi powiązane:
1. Z jakościowo-ilościowym systemowym wymiarem bezpieczeństwa informacji.
2. Koniecznością posiadania nowych kompetencji osób zajmujących się jej bezpieczeństwem.


INFORMACJE O AUTORZE

Krajowe Stowarzyszenie Instytut Badań nad Bezpieczeństwem, Gdynia
Zdzisław Kryger
Izba tradycji w bibliotece jako forma kreowania świadomości lokalnej mieszkańców gminy Kosakowo
106 – 120
PDF

Słowa kluczowe

muzeum |dziedzictwo kulturowe |Kosakowo |biblioteka |izba tradycji |historia

Streszczenie

Od wielu lat panuje pogląd, że dziedzictwo kulturowe jest ważnym zasobem rozwojowym. Korzystają z niego również biblioteki, których części składowe stanowią sekcje muzealne. To jeden ze sposobów na społeczną marginalizację tych instytucji. Posiadając integralne elementy w postaci izb tradycji, biblioteki mogą uczestniczyć w procesie kreowania świadomości lokalnej mieszkańców. Taka misja przyświeca również inicjatywie podjętej w Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo.


INFORMACJE O AUTORZE

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla

Pobierz cały numer
1 – 123
PDF
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
ul. inż. Śmidowicza 69
ISSN 2543-6392
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
81-127 Gdynia